Program profilaktyczny

 

 Szkolny Program Profilaktyczny

 Publiczne Gimnazjum nr 1 im. M. Kopernika

w Bogatyni

lata 2016 – 2019

 

Spis treści:

1. Wstęp.

2. Podstawa prawna.

3. Podstawa programowa a program profilaktyczny.

4. Diagnoza stanu wyjściowego.

5. Cele Szkolnego Programu Profilaktycznego.

6. Szkolny Program Profilaktyczny.

 

1.Wstęp

          Profilaktyka rozumiana jest jako proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu a także ograniczanie i likwidowanie czynników niekorzystnych dla zdrowia i życia człowieka ( wg Z.B. Gaś,2001). Realizowana jest między innymi na gruncie szkolnym we współpracy ze środowiskiem lokalnym.

Szkoła jest miejscem działalności zadaniowej uczniów i może wyzwalać trudności młodzieży związane z przyjmowaniem odpowiedzialności na siebie i innych. Jest miejscem intensywnego rozwoju w zakresie funkcjonowania interpersonalnego i społecznego w grupie rówieśniczej. Wypełnia znaczną część aktywnego życia młodzieży. Jest miejscem konfrontacji autorytetów i kształtowania się poczucia własnej wartości. Z perspektywy rodziców szkoła jest terenem weryfikacji oczekiwań związanych z własnym dzieckiem.

Działania profilaktyczne stanowią wyspecjalizowaną część działań wychowawczych zawartych w szkolnym programie wychowawczym.

Treści Programu Profilaktycznego Szkoły wynikają ze szkolnego programu nauczania. Program Profilaktyczny Szkoły jest skorelowany z podstawowymi dokumentami wyznaczającymi zakres działań edukacyjno-dydaktyczno-wychowawczych.

Program Profilaktyczny w Publicznym Gimnazjum nr 1

im. M. Kopernika w Bogatyni jest wynikiem diagnozy, w której uwzględniono potrzeby rozwojowe uczniów, wymagania rodziców oraz potrzeby wynikające ze specyfiki środowiska.

Profilaktyka jest ochroną człowieka przed zagrożeniami i reagowaniem na nie. Obejmuje eliminację lub redukcję czynników ryzyka oraz wzmacnianie czynników chroniących. Szkoła realizuje profilaktykę pierwszorzędową skierowaną do grup niskiego ryzyka. Profilaktyka pierwszorzędowa prowadzona jest na kilku poziomach:

 1. Informacyjnym- przekazywanie informacji na temat zachowań ryzykownych; działania pomocne w profilaktyce, same nie prowadzą do redukcji zachowań.
 2. Edukacyjnym- te działania dostarczają wiedzy i umiejętności niezbędnych do tego, by uczniowie byli w stanie sami lepiej radzić sobie z zagrożeniami, np. uzależnieniami, stresem.
 3. Działalności alternatywnej- te działania stwarzają możliwości realizowania ważnych potrzeb młodzieży poprzez pozytywną działalność np. sport, działalność artystyczną, społeczną, koła zainteresowań.

 

 

 2. Podstawa prawna

1. Konwencja o Prawach dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989r., ratyfikowana przez Polskę 30 kwietnia 1991r.

2. Program Polityki Prorodzinnej państwa przyjęty w dniu 17 listopada 1998r. przez Komitet Społeczny Rady Ministrów.

3. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

4. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego dnia 19 sierpnia 1994r.

5. Ustawa z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

6.Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

7. Rozporządzenia MEN z dn. 18.08.2015 w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.

8. Rozporządzenie MENiS z dnia 23 grudnia 2008r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.

9. Rozporządzenie MENiS z dnia 12 sierpnia 2002r. w sprawie nauczania treści wiedzy o życiu seksualnym, określonych w podstawie programowej jako zajęcia edukacyjne: „wychowanie do życia w rodzinie”

10. Statut Publicznego Gimnazjum nr 1 w Bogatyni.

11. Program Wychowawczy Publicznego Gimnazjum nr 1 w Bogatyni.

3.

Podstawa programowa

a program profilaktyczny.

 

Działalność  edukacyjna  szkoły  jest  określona  przez:

1.   Szkolny  zestaw  programów  nauczania,  który  obejmuje  całą  działalność  szkoły  z  punktu  widzenia  dydaktycznego.

2.  Program  wychowawczy  szkoły,  który  opisuje  w  sposób  całościowy  wszystkie  treści  i  działania  o  charakterze  wychowawczym  i  jest  realizowany  przez  wszystkich  nauczycieli.

3.   Program  profilaktyki  dostosowany  do  potrzeb  rozwojowych  uczniów  oraz  potrzeb  danego  środowiska,  który  opisuje  w  sposób  całościowy  wszystkie  treści  i  działania  o  charakterze  profilaktycznym    skierowane  do  uczniów,  nauczycieli  i  rodziców. Szkolny  zestaw  programów  nauczania,  program  wychowawczy  szkoły  oraz  program  profilaktyki  tworzą  wspólną  całość.  Ich  przygotowanie  i  realizacja  są  zadaniem  zarówno  całej  szkoły,  jak  każdego  nauczyciela.

W preambule do nowej podstawy programowej akcentuje się wyraźnie role szkoły w edukacji zdrowotnej, która realizowana jest przez nauczycieli wielu przedmiotów. Celem edukacji zdrowotnej jest kształtowanie u uczniów umiejętności dbania o zdrowie własne i innych ludzi, i tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.

 

Obecna podstawa programowa w III i IV etapie edukacyjnym jest zgodna z modelem zalecanym przez WHO, w którym to modelu wiodącym przedmiotem jest wychowanie fizyczne oraz wymagania dotyczące zdrowia włączone do wielu przedmiotów.

Podkreśla się, że dotychczas zaniedbanym obszarem edukacji zdrowotnej były zagadnienia zdrowia psychospołecznego, w tym umiejętności życiowe( osobiste i społeczne), dlatego tez obecnie rozszerza się edukacje zdrowotna o te aspekty.

 

W okresie nauki w szkole kształtują się zachowania zdrowotne:

- prozdrowotne- zasoby ( kapitał) dla zdrowia

- antyzdrowotne- ryzyko dla zdrowia, większość problemów zdrowotnych młodych ludzi jest związana z zachowaniami zdrowotnymi.

Istotą edukacji zdrowotnej i profilaktyki wg.  podstawy programowej jest nie tylko przekazywanie wiedzy, ale kształtowanie:

- właściwych postaw wobec zdrowia

- umiejętności życiowych umożliwiających uczniom (teraz i w przyszłości) dokonywanie wyborów sprzyjających zdrowiu oraz podejmowaniu działań na rzecz zdrowia własnego, innych ludzi oraz tworzenia zdrowego środowiska.

 Umiejętności życiowe (psychospołeczne) sprzyjają pozytywnym  zachowaniom

przystosowawczym, dzięki którym możemy sobie radzić z zadaniami i wyzwaniami codziennego życia.

Umiejętności uwzględnione w  podstawie programowej:

- pozytywne myślenie, budowanie poczucia własnej wartości, wiary w siebie.

- podejmowanie decyzji

- utrzymywanie dobrych relacji z innymi, dawanie i przyjmowanie wsparcia.

- rozwiązywanie problemów.

- gospodarowanie czasem.

- radzenie sobie z presją, krytyką, negatywnymi emocjami, stresem.

 

4.Diagnoza stanu wyjściowego.

 

Tworzenie Programu Profilaktycznego Szkoły wymaga określenia obszarów problemowych i dostosowania do nich konkretnych, zaplanowanych działań.

Podstawowym celem badań było zebranie wiarygodnych informacji dotyczących występowania i rozmiarów takich zjawisk jak: używanie substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, papierosy i in.), agresja i przemoc wśród młodzieży, trudności szkolne, brak troski o własne zdrowie, zjawisko cyberprzemocy.

W badaniach prowadzonych w środowisku uczniów na przestrzeni ostatnich dwóch lat posługiwano się ankietami opracowanymi przez pedagogów i nauczycieli na użytek szkolny. Uczniowie odpowiadając na pytania zawarte w ankietach przekazywali informacje dotyczące:

- ich kontaktów z alkoholem, papierosami, narkotykami

- problemów i trudności szkolnych

- przyczyn i objawów zachowań agresywnych

- skali zjawiska przemocy i wymuszeń w szkole

- sposobów spędzania wolnego czasu.

- klimatu w szkole

- bezpieczeństwa w szkole

-zjawiska cyberprzemocy

Obok zastosowanych w badaniach ankiet, wiele informacji dotyczących uczniów uzyskano w rozmowach indywidualnych prowadzonych przez pedagogów z uczniami, nauczycielami, rodzicami; również w oparciu o przeprowadzone wywiady środowiskowe. Cennym źródłem wiedzy w tym zakresie okazała się analiza dokumentacji szkolnej oraz obserwacja zachowań uczniów sytuacjach szkolnych.

 

5.Cele Szkolnego Programu Profilaktycznego

 

 Celem programu jest zwiększenie ilości i jakości oddziaływań    profilaktycznych w szkole, w szczególności w zakresie ochrony zdrowia  i redukcji antyspołecznych zachowań młodzieży.

 

 • Kształcenie postaw prozdrowotnych.

 

 • Promowanie zdrowego stylu życia, uświadomienie znaczenia czynnego    wypoczynku.

 

 • Wskazywanie pożądanych wzorców zachowań.

 

 • Wzmacnianie u uczniów postaw pożądanych społecznie i akceptowanych      powszechnie zachowań.

 

 • Ograniczanie zachowań agresywnych wśród uczniów i wzmacnianie zachowań pozytywnych.

 

 • Stwarzanie warunków bezpiecznego rozwoju i funkcjonowania w szkole,  i poza nią.

 

 • Nauka rozwiązywania konfliktów bez użycia siły.

 

 • Zapobieganie ryzyka wystąpienia uzależnień od środków psychoaktywnych wśród młodzieży, kształtowanie postawy asertywnej  i odpowiedzialnych wyborów.

 

 • Kształtowanie umiejętności radzenie sobie ze zmieniająca się rzeczywistością oraz niepokojami i trudnościami okresu dojrzewania.

 

 • Działalność informacyjna i edukacyjna skierowana do nauczycieli i rodziców zwiększająca świadomość przeciwdziałania pojawianiu się zachowań ryzykownych związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych.

 

 • Działalność zmierzająca do ograniczania zjawiska cyberprzemocy wśród młodzieży.

 

 

 

 

 

 

Problem

Zadania

Sposób realizacji

Osoby odpowiedzialne

Termin

   
Bezpieczna droga do szkoły

 

 

 

 

 

 

1.Wyposażenie uczniów       w wiedzę na temat bezpiecznego poruszania się po drogach

 

 

Omawianie zagadnień na lekcjach wychowawczych

 

 

 

Wychowawcy klas

 

 

Wrzesień

 

   
 
2.Zapoznanie uczniów dojeżdżających z zasadami bezpiecznego korzystania ze środków komunikacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadzór i dbanie o bezpieczeństwo w trakcie dowozu uczniów przez osoby odpowiedzialne za dowóz.

Szczegółowe omówienie zasad bezpieczeństwa przez wychowawców klas

 

 

Osoby odpowiedzialne za dowóz, nauczyciele świetlicy i

wychowawcy klas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problem

Zadania

Sposób realizacji

Osoby odpowiedzialne

Termin

 

 

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Zapoznanie uczniów          z regulaminami pracowni przedmiotowych, sali gimnastycznej, czytelni, biblioteki i świetlicy.

 

 

Omówienie zasad bhp i korzystania z pracowni przedmiotowych oraz zagrożeń wynikających ze specyfiki przedmiotu.

 

 

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów, czytelni, biblioteki    i świetlicy

 

Wrzesień

 
 

2. Omówienie zasad bezpiecznego użytkowania sprzętu elektrycznego.

 

Przedstawienie zasad bezpiecznego korzystania ze sprzętu elektrycznego

 

 

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów, czytelni, biblioteki   i świetlicy

 

 

Wrzesień

 
 

3.Poznanie procedur postępowania w razie przypadku zagrożeń

 

 

 

Przypomnienie i zapoznanie z procedurami       i regulaminami dot. bezpieczeństwa. Zajęcia dla uczniów dot.  zachowania się         w sytuacjach zagrożeń.

 

 

 

 

Dyrekcja,

pielęgniarka szkolna,

wychowawcy klas,

nauczycie poszczególnych przedmiotów.

Wrzesień

cały rok

 

 
4.Poznanie  i doskonalenie zasad udzielania pierwszej pomocy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolenie uczniów z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Zajęcia edb w kl. 1

Uczestnictwo w akcjach dot. nauki i doskonalenia udzielania pierwszej pomocy-piknik integracyjny, Dni Patrona itp.

Szkolny Dzień Bezpieczeństwa

 Cykliczne szkolenia dla nauczycieli, instruktaże bhp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrekcja, nauczyciel edb

opiekun PCK,

pielęgniarka szkolna, wychowawcy,

 

pracownik bhp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

październik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problem

Zadania

Sposób realizacji

Osoby odpowiedzialne

Termin

 

 

Edukacja zdrowotna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Realizacja programu

„Trzymaj formę”

 

Działania  promujące zdrowy styl życia,  min. pokazy multimedialne, gazetki, referaty, zajęcia, pokazy zdrowej żywności

 

Nauczyciele biologii i wf., wychowawcy

 

 

Cały rok

 
2.Kształtowanie postaw prozdrowotnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia wychowania fizycznego, godziny wychowawcze, lekcje wdż i biologii.

Spotkania z pielęgniarką, gazetki szkolne.

 

Nauczyciele biologii, wf iwdż,  wychowawcy, pedagodzy, pielęgniarka.

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 
3.Propagowanie właściwego sposobu wykorzystania czasu wolnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zajęcia pozalekcyjne, koła zainteresowań, SKS, dodatkowe godziny pracy z uczniem. Działalność świetlicy i czytelni szkolnej.

Udział w imprezach, konkursach i wycieczkach. Współpraca z instytucjami wspomagającymi szkołę w działaniach profilaktycznych

 

Dyrekcja i nauczyciele

 

 

 

 

Cały rok

 
4.Integrowanie działań profilaktycznych szkoły         i rodziny, dotyczących właściwych postaw wobec zdrowia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizacja Krajowego Programu Walki z Chorobą AIDS i wirusem HIV.

 

 

 Działalność edukacyjna i informacyjna skierowana do rodziców związana z promocją zdrowia i  przeciwdziałaniem zażywaniu środków i substancji psychoaktywnych.

Pedagogizacja rodziców w czasie zebrań i spotkań indywidualnych. Angażowanie rodziców do sprawowania opieki w czasie uroczystości szkolnych, wycieczek. Zaangażowanie rodziców w organizację pikniku integracyjnego i balu gimnazjalnego.

Szkolne Dni Profilaktyki HIV i AIDS- konkursy wiedzy, konkursy na plakat, rozdawanie ulotek , przedstawienia profilaktyczne itp.Działalność informacyjna skierowana do rodziców- wysyłanie poprzez system librus materiałów informacyjnych.

Całe grono pedagogiczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele biologii, wdż, pedagodzy, wychowawcy klas.

 

 

 

Cały rok

Zebrania z rodzicami, konsultacje miesięczne, spotkania doraźne.

 

Listopad -styczeń

 

Problem

Zadania

Sposób realizacji

Osoby odpowiedzialne

 

Termin

 

 

Profilaktyka uzależnień

1. Wyposażenie uczniów      w wiedzę na temat szkodliwości i skutków palenia papierosów, picia  alkoholu, zażywania  środków odurzających, substancji psychotropowch, substancji psychoaktywnych.

 

 

 

 

 

 

 Zajęcia edukacyjne na godzinach wychowawczych, lekcjach wdż ,katechezie, biologii.

Rozmowy indywidualne z uczniami.

 

Organizacja Szkolnych Dni Profilaktyki Uzależnień. Konkursy plastyczno- literackie promujące postawy abstynenckie.

Przedstawienia teatralne dotyczące profilaktyki uzależnień.

Poszerzanie wiedzy rodziców i nauczycieli, dostarczanie aktualnych informacji dotyczących środków zmieniających świadomość.

Warsztaty dla rodziców.

Doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania  środków i substancji oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej- szkoleniowe Rady Pedagogiczne szkoleniowe.

Przekazanie informacji uczniom, ich rodzicom, nauczycielom na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Realizacja Krajowego Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu.

 

 

Dyrekcja,

wychowawcy klas, nauczyciele,

pedagodzy, psycholog, pielęgniarka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrekcja, pedagodzy, osoby z zewnątrz

 

 

 

Dyrekcja, pedagodzy

 

 

Szkolny Koordynator Krajowego Programu

Cały rok

 

 
2. Kształtownie postaw asertywnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizacja tematów na godzinach wychowawczych, lekcjach wdż.

 

Rozmowy indywidualne z uczniami i ich rodzicami.

 

Stwarzanie sytuacji wychowawczych sprzyjających prawidłowej samoocenie i kształtowaniu poczucia własnej wartości.

Rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów.

Wspieranie uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań , których celem jest ograniczenie zachowań ryzykownych..

 

Dyrekcja,

wychowawcy klas, nauczyciele,

pedagodzy, psycholog, pielęgniarka.

 

 

Cały rok  
 

3.Zapoznanie uczniów z możliwościami uzyskania pomocy w sytuacjach kryzysowych

 

 

 

 

 

 

Spotkania ze specjalistami zajmującymi się problematyką uzależnień.

Godziny wychowawcze, rozmowy z pedagogiem i psychologiem

Współpraca z poradniami specjalistycznymi, Policją, Strażą Miejską, podmiotami wspierającymi szkołę w wychowaniu.

Kierowanie do specjalistów z zakresu uzależnień.

Udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i ich rodziców w przypadku używania środków i substancji.

Wychowawcy, pedagodzy, psycholog, nauczyciele.  Cały rok  
4. Uświadamianie skutków uzależnień od gier komputerowych , telewizji, Internetu, telefonów komórkowych.

 

 

 

 

 

 

 

Godziny wychowawcze oraz zajęcia informatyki.

Informacje i artykuły na tablicach, na korytarzach szkolnych.

Działania informacyjne skierowane do rodziców-pedagogizacja indywidualna, ulotki szkoleniowe, wysyłanie informacji drogą elektroniczną.

 

 

 

Wychowawcy,

nauczyciele informatyki, nauczyciele świetlicy, czytelni oraz pedagodzy

 

Cały rok

 

 

 

 
5.Wdrażanie programów zewnętrznych dot. profilaktyki uzależnień.

 

 

 

 

 

Działania dostosowane do poszczególnych programów dla uczniów i ich rodziców.

 

 

 

 

 

 

Dyrekcja, pedagodzy, psycholog, wychowawcy i nauczyciele.

 

 

Cały rok

 

Problem

Zadania

Sposoby realizacji

Osoby odpowiedzialne

Termin

 

 

 

Zachowania agresywne i przemoc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Nabywanie umiejętności rozpoznawania swoich emocji i panowania nad nimi.

 

 

 

 

 

 

Omawianie zagadnień na godzinach wychowawczych, lekcjach wdż , katechezy. Indywidualne spotkania z psychologiem.

Zajęcia pozalekcyjne, koła zainteresowań, SKS.

Pedagodzy, wychowawcy nauczyciele,

psycholog.

 

 

 

Cały rok

 

 
2. Zapoznanie uczniów ze sposobami rozładowywania negatywnych emocji.

 

 

 

 

 

 

Rozmowy i spotkania z uczniami agresywnymi.

Spotkania z rodzicami uczniów agresywnych, kierowanie do specjalistów.

Spotkania z psychologiem.

Wychowawcy, pedagodzy, psycholog, nauczyciele.

 

 

Cały rok

 
3.Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych i problemowych.

 

 

 

 

Godziny wychowawcze, indywidualne spotkania i rozmowy ze sprawcami i ofiarami przemocy.

 

Zespoły  wychowawcze.

 

Podejmowanie działań interwencyjnych

 

Natychmiastowe reagowanie na sytuacje problemowe-wezwania rodziców, policji.

Dyrekcja, wychowawcy, pedagodzy, nauczyciele.

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 
4. Uświadamianie uczniom

konsekwencji (prawnych, społecznych, osobistych)agresywnych i niewłaściwych zachowań

 

 Przekazywanie informacji na godzinach wychowawczych.

 

Spotkania zespołu d/s bezpieczeństwa – omawianie sytuacji w szkole, diagnoza sytuacji szkolnej pod kątem agresji i bezpieczeństwa w szkole.

Spotkania ze specjalistami d/s nieletnich, kuratorami społecznymi, zawodowymi.

Rozmowy  indywidualne uczniów z psychologiem, pedagogami, wychowawcami.

 

Dyrekcja, wychowawcy, pedagodzy, psycholog, nauczyciele.

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 
5. Poszerzanie i aktualizowanie wiedzy nauczycieli i rodziców o

przyczynach zachowań agresywnych.

 

 

Przypomnienie procedur związanych z interwencją nauczyciela w sytuacji przemocy.

Omawianie problemów agresji na zebraniach rodziców, spotkaniach wychowawczych.

 

Dyrekcja, wychowawcy, pedagodzy, psycholog, nauczyciele.

 

 

 

 

 

Cały rok

 

Problem

Zadania

Sposoby realizacji

Osoby odpowiedzialne

Termin

 

 

Lekceważenie obowiązku szkolnego i niepowodzenia szkolne

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Zapoznanie uczniów ze Statutem Szkoły, kryteriami oceniania z poszczególnych przedmiotów Godziny wychowawcze, zajęcia przedmiotowe Dyrekcja,

wychowawcy, nauczyciele

Wrzesień

 
2. Uświadomienie konsekwencji niezrealizowania obowiązku szkolnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bieżące monitorowanie frekwencji uczniów na zajęciach.

Rozmowy indywidualne z uczniami wychowawcy, pedagoga dot. nierealizowania obowiązku szkolnego.

Rozmowy z kuratorami społecznymi i zawodowymi.

Informowanie o sytuacji wychowanków Sądu Rodzinnego i Nieletnich

Dyrekcja,

wychowawcy, nauczyciele, pedagodzy

 

 

 

 

Cały rok

 

 
3.Wspieranie uczniów  pokonywaniu niepowodzeń szkolnych.

 

 

 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, terapii pedagogicznej, świetlicowe oraz czytelni.

Spotkania z pedagogiem.

Pomoc koleżeńska.

Dyrekcja,

wychowawcy, nauczyciele, pedagodzy, psycholog.

Cały rok

 

 

 

Cyberprzemoc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Działania informacyjne i edukacyjne dotyczące zjawiska cyberprzemocy.

 

 

 

2. Monitorowanie sytuacji szkolnej i skali zjawiska cyberprzemocy

 

 

3. Podejmowanie działań przeciwdziałających cyberprzemocy

Przekazywanie informacji o cyberprzemocy na lekcjach wychowawczych, zajęciach informatyki, wdż, katechezy.

 

 

Ankiety badające zjawisko cyberprzemocy skierowane do uczniów, nauczycieli, rodziców.

 

Działania interwencyjne w stosunku do sprawców i pomocowe dla ofiar cyberprzemocy

Nauczyciele i wychowawcy.

 

 

 

 

 

Pedagodzy szkolni

 

 

 

 

Dyrekcja, wychowawcy, pedagodzy

Cały rok

 
 

Bogatynia 14.09.2016r.                                                                                                        

Opracowanie na lata 2013-2016: Zespół ds.: bezpieczeństwa: A.Adamska, V. Bachór, K. Krawczenko, T. Bieżuński, T.Pistiolis, M Plichta.

Uaktualnienie na lata 2016-2019: pedagog szkolny: A. Adamska

 

 

Dodaj komentarz