Statut szkoły

STATUT
Publicznego Gimnazjum nr 1
im. Mikołaja Kopernika
w Bogatyni

SPIS TREŚCI :

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne str. 2
ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły str. 2
ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły str. 4
ROZDZIAŁ IV Organy szkoły i ich kompetencje str. 12
ROZDZIAŁ V Organizacja nauczania i wychowania str. 19
ROZDZIAŁ VI Szkolny system wychowania str. 27
ROZDZIAŁ VII Organizacja szkoły str. 28
ROZDZIAŁ VIII Wewnętrzne zasady oceniania str. 32
ROZDZIAŁ IX Nauczyciele i pracownicy szkoły str. 46
ROZDZIAŁ X Podstawowe prawa i obowiązki członka społeczności str. 62
ROZDZIAŁ XI Uczniowie szkoły str. 64
ROZDZIAŁ XII Gospodarka finansowa str. 69
ROZDZIAŁ XIII Przepisy przejściowe str. 69
ROZDZIAŁ XIV Przepisy końcowe str. 70
ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne
§ 1. 1 Publiczne Gimnazjum nr 1 w Bogatyni, zwane dalej Szkołą, jest placówką publiczną.
1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy
programowej kształcenia ogólnego;
2) Szkoła przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
2. Siedzibą Szkoły jest budynek przy ulicy Chopina 15 w Bogatyni.
3. Organem prowadzącym jest Gmina Bogatynia.
4. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty.
5.Szkoła używa nazwy: Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Bogatyni.
6. Ustalona nazwa używana jest w pełnym brzmieniu.
7. Szkoła jest jednostką budżetową.
8.Szkoła może prowadzić dodatkowe zajęcia edukacyjno-wychowawcze, na realizację, których
pozyskiwać będzie środki z Europejskiego Funduszu Społecznego lub od innych organizacji
pozarządowych.

ROZDZIAŁ II
Cele i zadania szkoły

§ 2. Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz w
przepisach wydanych na jej podstawie.
§ 3. Szkoła opracowała Misję szkoły i Wizję szkoły. Stanowią one integralną cześć oferty
edukacyjnej, a osiągnięcie zawartych w nich założeń jest jednym z głównych celów Szkoły.

MISJA SZKOŁY
„Nie ma takiej rzeczy, której wola ludzka nie byłaby zdolna osiągnąć przez dobrowolne
działanie jednostek połączonych we wspólnym wysiłku” Alexis de Tocqueville

Misją naszej Szkoły jest stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju każdego ucznia
zarówno w sferze dydaktycznej jak i osobowościowej. Naszym głównym celem jest wyposażenie
uczniów w wiedzę i umiejętności, niezbędne w dalszych etapach kształcenia, czego nie da się
osiągnąć bez równoczesnego rozwijania i kształtowania kompetencji komunikacyjnych,
otwartości na wiedzę i aktywności twórczej naszych wychowanków. Zasadą naszego działania
jest współpraca uczniów, ich rodziców (opiekunów prawnych), wszystkich pracowników Szkoły
oraz środowiska lokalnego. Tylko w ten sposób będzie możliwe osiągnięcie sukcesu Szkoły,
który przełoży się na sukces każdego ucznia.
WIZJA SZKOŁY

Nasza Szkoła to społeczność składająca się z uczniów, ich rodziców (opiekunów prawnych)
oraz wszystkich pracowników. W szkole panuje atmosfera życzliwości, wzajemnego szacunku
oraz partnerstwa. Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym pozwala na wypracowanie
warunków sprzyjających harmonijnemu rozwojowi psychicznemu i fizycznemu uczniów. Oferta
edukacyjna oraz efektywność kształcenia są na bieżąco ewaluowane i dostosowywane do potrzeb
i możliwości uczniów. Program kształcenia i oddziaływań wychowawczych wzbogacany jest przez
innowacje pedagogiczne oraz programy autorskie tworzone przez pracowników naszej Szkoły. W
procesie edukacyjnym stosowane są metody aktywizujące, dzięki którym uczniowie motywowani
są do pogłębiania wiedzy i rozwijania zainteresowań. Na bieżąco rozpoznawane jest
środowisko oraz potrzeby edukacyjne uczniów, dzięki temu możliwe jest wyrównywanie szans
edukacyjnych. Współpraca w sferze wychowawczo-opiekuńczej pozwala pozytywnie rozwiązywać
pojawiające się problemy. Szkoła promowana jest w środowisku lokalnym. Baza techniczna
Szkoły dostosowywana jest do aktualnych potrzeb. Pozyskiwane są dodatkowe środki finansowe.
W rezultacie każdy absolwent naszej Szkoły ma możliwość uzyskania bardzo dobrego
przygotowania do dalszych etapów kształcenia oraz świadomego uczestnictwa w życiu
społecznym środowiska, kraju i świata.

§ 4. Model absolwenta Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Bogatyni

Absolwent Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Bogatyni to obywatel Europy
XXI wieku, który:
a) w swoim postępowaniu dąży do prawd,
b) jest świadomy życiowej użyteczności zdobytej wiedzy i umiejętności przedmiotowych,
c) posługuje się dwoma językami obcymi,
d) wykorzystuje najnowsze techniki multimedialne,
e) wie, gdzie szukać pomocy w rozwiązywaniu złożonych problemów,
f) jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury.

Absolwent Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Bogatyni to młody obywatel,
który zna historię, kulturę oraz tradycję swojego regionu i narodu.

Absolwent Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Bogatyni to człowiek:
a) umiejący rzetelnie pracować indywidualnie i w zespole,
b) twórczo myślący,
c) umiejący skutecznie się porozumiewać,
d) umiejący stale się uczyć i doskonalić,
e) umiejący planować swoją pracę i ją organizować.

Absolwent Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Bogatyni to człowiek
tolerancyjny, dbający o bezpieczeństwo własne i innych, aktywny, ciekawy świata, uczciwy i
prawy, przestrzegający prawa, kulturalny, obowiązkowy, samodzielny, promujący zdrowy styl
życia, altruista.

Absolwent Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Bogatyni to człowiek wolny,
zdolny do dokonywania właściwych wyborów, życzliwie nastawiony do świata i ludzi.

§ 5. Głównym celem i zadaniem Szkoły jest dbałość o wszechstronny rozwój młodzieży.

1. Cele i zadania Szkoły wynikają z przepisów prawa oraz uwzględniają Program Wychowawczy i
Program Profilaktyczny dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego
środowiska, o których mowa w odrębnych przepisach.
2. W szczególności Szkoła:
1) umożliwia zdobycie wiedzy ogólnej, zgodnie z aktualnym stanem nauki, na wysokim
poziomie merytorycznym określonym w dokumentacji programowej Szkoły;
2) zapewnia uczniom bogaty, autorski program wychowawczy i stwarza środowisko
wychowawcze sprzyjające rozwojowi własnych zainteresowań;
3) z należytą troska dba o rozwój umysłowy, moralno – emocjonalny i fizyczny uczniów,
między innymi poprzez:
a) organizowanie różnorodnych imprez kulturalnych, artystycznych, bogatej działalności
turystyczno – krajoznawczej;
b) stawianie wysokich wymagań dotyczących kultury bycia;
c) przekazywanie wiedzy i kształcenie umiejętności funkcjonowania w rodzinie i
środowisku, państwie, narodzie i społeczeństwie;
d) zapewnianie poszanowania uczniom ich godności osobistej, wolności światopoglądowej
i wyznaniowej;
e) umożliwianie podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej.
4) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia;
5) kształci w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu, przekazuje wiedzę o
społeczeństwie, problemach społecznych, ekonomicznych kraju, świata, kulturze i środowisku
naturalnym;
6) kształtuje i rozwija wśród uczniów cechy osobowości: przedsiębiorczość,
kreatywność, samodzielność, a także umiejętności samokształcenia i doskonalenia się,
skutecznego komunikowania się oraz nawiązywania kontaktów interpersonalnych;
7) dostosowuje kierunki i treści kształcenia do wymagań rynku pracy oraz standardów i
wymagań egzaminacyjnych;
8) upowszechnia wiedzę ekologiczną wśród uczniów oraz kształtuje właściwe postawy
wobec problemów ochrony środowiska;
9) umożliwia rozwijanie szczególnych zainteresowań uczniów w zakresie wybranych
przedmiotów nauczania;
10) tworzy warunki umożliwiające nauczanie uczniom niepełnosprawnym;
11) umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej , językowej
i religijnej, w szczególności naukę języka polskiego oraz własnej historii i kultury;
12) zapewnia pomoc w nauce uczniom słabszym,

§ 6. 1. Szkoła szczególną opieką otacza uczniów zdolnych. W szczególności:
1) umożliwia uczniom wybitnie zdolnym realizację indywidualnego programu lub toku
nauki zgodnie z odrębnymi przepisami, według zasad zapisanych w § 82.
2) organizuje zajęcia wspierające przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad;
3) nawiązuje współpracę ze szkołami ponadgimnazjalnymi i uczelniami w celu wzbogacenia
procesu dydaktycznego;
4) organizuje wewnętrzne konkursy wiedzy dla uczniów Szkoły;
5) stosuje motywacyjny system nagradzania uczniów osiągających wybitne sukcesy.

§ 7. Szkoła kładzie bardzo duży nacisk na współpracę ze środowiskiem, systematycznie
diagnozuje oczekiwania wobec Szkoły, stwarza mechanizmy zapewniające możliwość realizacji
tych oczekiwań.
§ 8. Szkoła systematycznie diagnozuje osiągnięcia uczniów i wyciąga wnioski z realizacji
celów i zadań Szkoły.

§ 9. Statutowe cele i zadania realizuje Dyrektor Szkoły, nauczyciele wraz z uczniami w
procesie działalności lekcyjnej, pozalekcyjnej i pozaszkolnej, we współpracy z rodzicami,
organizacjami i instytucjami społecznymi, gospodarczymi i kulturalnymi regionu.
ROZDZIAŁ III
Sposoby realizacji zadań szkoły
§ 10. 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w szkole prowadzona jest w oparciu o
obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego, zgodnie z przyjętymi programami
nauczania dla poszczególnych edukacji przedmiotowych.
2. Program nauczania stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie
programowej kształcenia ogólnego.
3. Program nauczania zawiera:
1) szczegółowe cele edukacyjne;
2) tematykę materiału edukacyjnego;
3) wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu.
4. Nauczyciel przedmiotu może wybrać program nauczania spośród programów zarejestrowanych i
dopuszczonych przez MEN lub:
1) opracować program samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami;
2) zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów);
3) zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami.
5. Przed dopuszczeniem programu nauczania do użytku w szkole, Dyrektor Szkoły może
zasięgać opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie
wyższe.
6. Każdy nauczyciel przedstawia dyrektorowi program nauczania przedmiotu w danej
klasie.
7. Programy nauczania dopuszcza do użytku Dyrektor Szkoły.
8. Dopuszczone do użytku w szkole programy nauczania stanowią szkolny zestaw
programów.
9. Dyrektor Szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości
podstawy programowej.
§ 11. 1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział opiece jednemu nauczycielowi, zwanemu
dalej wychowawcą klasy. Dyrektor Szkoły zapewnia zachowanie ciągłości pracy wychowawczej
przez cały okres funkcjonowania klasy.
2. Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danej klasie na własny
wniosek w oparciu o wyniki prowadzonego nadzoru pedagogicznego lub na wniosek wszystkich
rodziców danej klasy.
§ 12. 1. Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez
szkołę, poprzez:
1) realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w § 130 niniejszego statutu;
2) pełnienie dyżurów nauczycieli, zgodnie z zasadami w § 132 ust.3. Zasady
organizacyjno-porządkowe oraz harmonogram pełnienia dyżurów ustala Dyrektor Szkoły. Dyżury
nauczycieli trwają od rozpoczęcia do zakończenia zajęć w szkole.
3) opracowanie planu lekcji, który uwzględnia: równomierne rozłożenie zajęć w
poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu, niełączenie w kilkugodzinne
jednostki zajęć z tego samego przedmiotu, z wyłączeniem przedmiotów, których program tego
wymaga;
4) przestrzeganie liczebności grup uczniowskich na zajęciach praktycznych, w
pracowniach i innych przedmiotach wymagających podziału na grupy;
5) obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny;
6) umożliwienie pozostawiania w szkole wyposażenia dydaktycznego ucznia;
7) odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń;
8) oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami;
9) prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami
zajmującymi się ruchem drogowym;
10) kontrolę obiektów budowlanych należących do Szkoły pod kątem zapewnienia
bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontrolę obiektów
dokonuje Dyrektor Szkoły co najmniej raz w roku;
11) umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji;
12) oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;
13) zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren Szkoły w sposób
uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię;
14) ogrodzenie terenu Szkoły;
15) zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień;
16) zabezpieczenie przed swobodnym dostępem uczniów do pomieszczeń kuchni i pomieszczeń
gospodarczych;
17) wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed ewentualnym
zsuwaniem się po nich. Otwartą przestrzeń pomiędzy biegami schodów zabezpiecza się kratami;
18) wyposażenie pomieszczeń Szkoły, a w szczególności sal dydaktycznych w apteczki
zaopatrzone w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach
udzielania tej pomocy;
19) dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych uczniów, w tym
dzieci niepełnosprawnych;
20) zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi imprezach i
wycieczkach poza teren Szkoły;
21) przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy;
22) udostępnianie kart charakterystyk niebezpiecznych substancji i preparatów
chemicznych zgromadzonych w szkole osobom prowadzącym zajęcia z użyciem tych substancji i
preparatów;
23) zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego poprzez
mocowanie na stałe bramek i koszy do gry oraz innych urządzeń, których przemieszczanie się
może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących

§ 13. 1. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczną, psychologiczną i
materialną:

1) Nad uczniami rozpoczynającymi naukę w szkole poprzez:

a) organizowanie spotkań Dyrekcji Szkoły z nowo przyjętymi uczniami i ich rodzicami;
b) rozmowy indywidualne wychowawcy z uczniami i rodzicami na początku roku szkolnego w celu
rozpoznania cech osobowościowych ucznia, stanu jego zdrowia, warunków rodzinnych i
materialnych,
c) organizację wycieczek integracyjnych,
d) pomoc w adaptacji ucznia w nowym środowisku organizowana przez pedagoga lub psychologa
szkolnego,
e) udzielanie niezbędnej — doraźnej pomocy przez pielęgniarkę szkolną, wychowawcę lub
przedstawiciela dyrekcji;
f ) współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym specjalistyczną,
g) respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz orzeczeń poradni psychologiczno-
pedagogicznej;
h) organizowanie w porozumieniu z organem prowadzanym nauczania indywidualnego na podstawie
orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji.

2) Nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków
rodzinnych i losowych poprzez:
a) udzielanie pomocy materialnej w formach określonych w Regulaminie udzielania
uczniom pomocy materialnej,
b) występowanie o pomoc dla uczniów do Rady Rodziców i sponsorów, a dla wybitnie
uzdolnionych uczniów również do Ministra Edukacji .

§ 14. 1. Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez:
1) realizację przyjętego w Szkole Programu Profilaktycznego;
2) rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów;
3) realizację określonej tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy we współpracy z
lekarzami i psychologami;
4) działania opiekuńcze wychowawcy klasy;
5) działania pedagoga i psychologa szkolnego;
6) współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, m. in. organizowanie zajęć
integracyjnych, spotkań z psychologami.

§ 15. Szkolny Program Profilaktyczny opracowuje i nowelizuje na początku każdego roku
szkolnego zespół nauczycieli i rodziców powoływany przez Dyrekcję Szkoły. Szkolny Program
Profilaktyczny uwzględnia potrzeby rozwojowe uczniów i potrzeby środowiska.

§ 16. 1. Szkolny Program Profilaktyczny uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku
szkolnego Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkoły.

2. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska
porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Szkolnego Programu Profilaktyczny, program ten
ustala Dyrektor Szkoły z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

3. Program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu
przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

4. Wychowawcy klas przedstawiają program uczniom i ich rodzicom w formie określonej
zarządzeniem dyrekcji.
§ 17. W szkole organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc udzielana jest
wychowankom, rodzicom i nauczycielom.
§ 18. 1. Pomoc psychologiczno –pedagogiczna polega na:
1) diagnozowaniu środowiska ucznia;
2) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i
umożliwianiu ich zaspokojenia;
3) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez
ucznia;
4) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;
5) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców;
6) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu
wychowawczego Szkoły i programu profilaktyki oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;
7) wspieraniu uczniów metodami aktywnymi w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego
kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym
kierunku;
8) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne
dzieci;
9) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z
realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych
ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w
uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;
10) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
11) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;
12) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
§ 19. 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna realizowana jest we współpracy z:
1) rodzicami;
2) psychologiem;
3) pedagogiem;
4) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;
5) podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.
§ 20. 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana na wniosek:
1) rodziców;
2) ucznia;
3) nauczyciela – wychowawcę klasy;
4) pedagoga;
5) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
6) doradcy zawodowego.
§ 21. 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w formie:
1) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
2) zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci i rodziców;
3) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli,
4) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
5) porad dla uczniów.
§ 22. Objęcie dziecka zajęciami dydaktyczno – wyrównawczymi i specjalistycznymi wymaga zgody rodzica.
§ 23. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze organizuje się dla uczniów, którzy mają znaczne
trudności w uzyskiwaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli właściwych zajęć edukacyjnych. Liczba uczestników zajęć wynosi od 4 do 8 uczniów.
§ 24. Za zgodą organu prowadzącego liczba dzieci biorących udział w zajęciach dydaktyczno
–wyrównawczych może być niższa, niż określona w § 23.
§ 25. Za zgodą organu prowadzącego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zajęcia
specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie.
§ 26. O objęciu dziecka zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi decyduje Dyrektor Szkoły lub nauczyciel.
§ 27. O zakończeniu udzielania pomocy w formie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych lub
specjalistycznych decyduje Dyrektor Szkoły na wniosek rodziców lub nauczyciela prowadzącego zajęcia.
§ 28. 1. Zajęcia psychoedukacyjne organizuje się w celu wspomagania wychowawczej funkcji
rodziny, zapobieganiu dysfunkcyjnym zachowaniom uczniów oraz wspieraniu ich rozwoju.
2. Zajęcia psychoedukacyjne prowadzą, w zależności od potrzeb, pedagog, psycholog lub
nauczyciel posiadający odpowiednie przygotowanie. Zajęcia są organizowane dla grup
liczących nie mniej niż 8 osób.
3. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia prowadzone są w grupach odpowiadających liczbie uczniów w oddziale.
§ 29. W szkole zatrudniony jest pedagog, psycholog i doradca zawodowy.
§ 30. Porad dla rodziców i nauczycieli udzielają, w zależności od potrzeb, pedagog i
psycholog w terminach podawanych na tablicy ogłoszeń w szkole.
§ 31. W szkole na życzenie rodziców prowadzone są warsztaty dla rodziców w celu
doskonalenia umiejętności z zakresu komunikacji społecznej oraz umiejętności wychowawczych.
Informacja o warsztatach umieszczana jest na dwa tygodnie przed datą ich realizacji na
tablicy ogłoszeń w szkole oraz na stronie internetowej Szkoły.
§ 32. 1. Do zadań pedagoga należy:
1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych;
2) określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno –
pedagogicznej;
3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;
4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu
wychowawczego i profilaktyki w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i wychowawców;
5) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym
się w trudnej sytuacji życiowej;
6) prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych porad w
zakresie wychowania;
7) wspomaganie i pomoc nauczycielom w realizacji programu wychowawczego i
profilaktyki;
8) udział w opracowywaniu programów profilaktycznych;
9) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 33. 1. Do zadań psychologa należy:
1) przeprowadzanie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym
diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia;
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju dziecka, określenia
form pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec ucznia, rodziców i nauczycieli;
3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla
uczniów, rodziców i nauczycieli;
4) współorganizowanie i udział w warsztatach dla rodziców;
5) konsultowanie zgłaszanych problemów i udzielanie wskazań wychowawczych;
6) prowadzenie zajęć terapeutycznych z uczniami, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami;
7) opiniowanie, na użytek władz oświatowych, zdrowia i sprawiedliwości, sytuacji
podopiecznych uczniów, po otrzymaniu pisemnego wniosku od tych instytucji
8) wspieranie wychowawców klas w działaniach wynikających z programów wychowawczego i profilaktyki;
9) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 34. 1. Do zadań doradcy zawodowego należy:
1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i
zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych
właściwych dla danego poziomu kształcenia;
3) wskazywanie rodzicom, uczniom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji na
poziomie regionalnym, ogólnopolskim, europejskim i światowym dotyczących rynku pracy,
trendów rozwojowych, programów edukacyjnych;
4) udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom;
5) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących.
§ 35.1. Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowanych
społecznie:
1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
2) odpowiednie warunki do pobytu w szkole, sprzęt specjalistyczny i środki
dydaktyczne;
3) realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych
i możliwości psychofizycznych ucznia;
4) integrację ze środowiskiem rówieśniczym.
§ 36.1. Uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do
Szkoły, obejmuje się indywidualnym nauczaniem.
2. Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor Szkoły na wniosek rodziców (prawnych
opiekunów) i na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Dyrektor organizuje indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych ucznia oraz form pomocy psychologiczno–pedagogicznej.
3. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzą nauczyciele poszczególnych przedmiotów.
4. Zajęcia indywidualnego nauczania mogą być prowadzone w miejscu pobytu ucznia, w domu rodzinnym.
5. W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy kształcenia
ogólnego oraz obowiązkowe zajęcia edukacyjne, wynikające z ramowego planu nauczania danej klasy, dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia.
6. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania, dyrektor może
zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków, w których zajęcia są realizowane.
7. Na podstawie orzeczenia, Dyrektor Szkoły ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć
indywidualnego nauczania oraz formy i zakres pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
8. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanych bezpośrednio z uczniem wynosi dla uczniów gimnazjum – od 10 do 12 godzin.
9. Tygodniowy wymiar zajęć, o których mowa w ust. 8, realizuje się w ciągu co najmniej 3
dni.
10. Uczniom, objętym indywidualnym nauczaniem, których stan zdrowia znacznie utrudnia
uczęszczanie do Szkoły, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im pełnego
osobowego rozwoju, Dyrektor Szkoły, w miarę posiadanych możliwości, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia, organizuje różne formy uczestniczenia w życiu Szkoły.
§ 37. 1. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji
materialnej z powodu warunków rodzinnych i losowych poprzez:

1) udzielanie pomocy materialnej w formach określonych w Regulaminie udzielania pomocy
materialnej uczniom Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Bogatyni
2) występowanie o pomoc do Rady Rodziców, sponsorów i organizacji.
§ 38. 1. Każdy rodzic (prawny opiekun) ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego
ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków.
2. Szkoła pomaga w zawieraniu w/w ubezpieczenia, przedstawiając Radzie Rodziców oferty
towarzystw ubezpieczeniowych. Decyzję o wyborze ubezpieczyciela podejmuje Rada Rodziców.
3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodzica lub wychowawcy grupy, Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o sfinansowaniu kosztów ubezpieczenia ze środków finansowych Szkoły.
§ 39. Obowiązkiem wszystkich rodziców jest posiadanie dla dziecka ubezpieczenia od kosztów leczenia podczas wyjazdów zagranicznych. Wymóg ten dotyczy także nauczycieli.

ROZDZIAŁ IV
Organy Szkoły i ich kompetencje
§ 40. 1. Organami Szkoły są:
1) Dyrektor Szkoły;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Rada Rodziców;
4) Samorząd Uczniowski;
§ 41. Każdy z wymienionych organów w § 40 ust. 1 działa zgodnie z ustawą o systemie
oświaty. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem Szkoły.
§ 42. 1. Dyrektor Szkoły:
1) kieruje szkołą jako jednostką samorządu terytorialnego;
2) jest osobą działającą w imieniu pracodawcy;
3) sprawuje nadzór pedagogiczny;
4) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;
5) wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą.

§ 43. Dyrektor Szkoły kieruje bieżącą działalnością Szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz.
Jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w szkole. Jest
przewodniczącym Rady Pedagogicznej.
§ 44. Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora Szkoły określa ustawa o
systemie oświaty i inne przepisy szczegółowe.
§ 45. Dyrektor Szkoły:
1. Kieruje działalnością dydaktyczną , wychowawczą i opiekuńczą , a w szczególności:
1) kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jakości
pracy;
2) przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady oraz
jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej,
3) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
4) powołuje szkolną komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną, gdy zachodzi taka potrzeba;
5) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami;
6) przedkłada Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku wnioski i
uwagi ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;
7) dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela;
8) podaje do publicznej wiadomości do 15 czerwca szkolny zestaw podręczników, który
będzie obowiązywał od początku następnego roku szkolnego;
9) współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim;
10) stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji,
których celem statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub rozszerzanie i
wzbogacanie form działalności wychowawczo – opiekuńczej w szkole;
11) udziela na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), po spełnieniu ustawowych wymogów
zezwoleń na spełnianie obowiązku nauki poza szkołą lub w formie indywidualnego nauczania;
12) organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną w formach określonych w statucie
Szkoły i decyduje o jej zakończeniu;
13) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez zamieszkałe w
obwodzie Szkoły dzieci. W przypadku niespełnienia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki
tj. opuszczenie co najmniej 50 % zajęć w miesiącu, dyrektor wszczyna postępowanie
egzekucyjne w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
14) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem i zawiadamia o
tym organ prowadzący i nadzorujący;
15) zwalnia uczniów z zajęć wychowania fizycznego, informatyki, drugiego języka w
oparciu o odrębne przepisy;
16) udziela zezwoleń na indywidualny tok nauki lub indywidualne nauczanie, zgodnie z
zasadami określonymi w statucie;
17) występuje do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z wnioskiem o zwolnienie
ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej
jego części w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających
uczniowi przystąpienie do nich do 20 sierpnia danego roku. Dyrektor składa wniosek w
porozumieniu z rodzicami ucznia(prawnymi opiekunami).
18) inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych;
19) opracowuje ofertę realizacji w szkole zajęć dwóch godzin wychowania fizycznego w
uzgodnieniu z organem prowadzącym i po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Radę
Rodziców;
20) umożliwiana podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej uczniom;
21) opracowuje w porozumieniu z Radą Pedagogiczną plan doskonalenia nauczyciel;
22) skreśla z listy uczniów, z zachowaniem zasad zapisanych w § 178 statutu;
23) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów gimnazjalnych;
24) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w sprawie
organizacji praktyk studenckich.
2. Organizuje działalność Szkoły, a w szczególności:

1) opracowuje arkusz organizacyjny na każdy rok szkolny;
2) przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego
oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno – wychowawczych lub opiekuńczych;
3) określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno – wychowawczej;
4) zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań Szkoły, a w
szczególności należytego stanu higieniczno – sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu
uczniów w budynku szkolnym i placu szkolnym;
5) dba o właściwe wyposażenie Szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne;
6) egzekwuje przestrzeganie przez pracowników Szkoły ustalonego porządku oraz dbałości
o estetykę i czystość;
7) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą Szkoły;
8) opracowuje projekt planu finansowego Szkoły i przedstawia go celem zaopiniowania
Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców;
9) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym Szkoły; ponosi
odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
10) dokonuje co najmniej raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu
technicznego urządzeń oraz obiektów sportowych;
11) organizuje prace konserwacyjno – remontowe oraz powołuje komisje przetargowe;
12) powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku Szkoły;
13) odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji Szkoły zgodnie
z odrębnymi przepisami.

3. Prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności:

1) nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami Szkoły;
2) powierza pełnienie funkcji wicedyrektorowi i innym pracownikom na stanowiskach
kierowniczych;
3) dokonuje oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników samorządowych
zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i urzędniczych kierowniczych w oparciu o
opracowane przez siebie kryteria oceny;
4) decyduje o skierowywaniu pracownika podejmującego pracę po raz pierwszy w
jednostkach samorządu terytorialnego do służby przygotowawczej;
5) organizuje służbę przygotowawczą pracownikom samorządowym zatrudnionym na
stanowiskach urzędniczych w szkole;
6) opracowuje regulamin wynagradzania pracowników samorządowych;
7) dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu na stopień awansu zawodowego;
8) przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i
pracownikom administracji i obsługi Szkoły;
9) występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i
pracowników;
10) udziela urlopów zgodnie z Kartą Nauczyciela i Kodeksem postępowania
administracyjnego;
11) załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami;
12) wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem;
13) wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego;
14) przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi przez
organ prowadzący;
15) dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
16) określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy;
17) odbiera ślubowania od pracowników, zgodnie z Ustawą o samorządzie terytorialnym;
18) współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków do opiniowania i
zatwierdzania;
19) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.
4. Sprawuje opiekę nad uczniami:
1) tworzy warunki do samorządności, współpracuje z Samorządem Uczniowskim;
2) powołuje Komisję Stypendialną;
3) ustala, w porozumieniu z organem prowadzącym i po zasięgnięciu opinii komisji
stypendialnej i Rady Pedagogicznej, wysokość stypendium za wyniki w nauce i za osiągnięcia
sportowe;
4) egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień statutu Szkoły;
5) organizuje stołówkę szkolną i określa warunki korzystania z wyżywienia;
6) opracowuje na potrzeby organu prowadzącego listę osób uprawnionych do „wyprawki
szkolnej;”
7) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne i organizację opieki medycznej w
szkole.
§ 46. Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla dyrektora Szkoły.
Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym ustawą i
aktami wykonawczymi do ustawy.
§ 47. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły.
§ 48. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
§ 49. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane
przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym
przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest
działalność opiekuńczo – wychowawcza.
§ 50. 1. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących:
1) uchwala regulamin swojej działalności;
2) zatwierdza plan pracy Szkoły na każdy rok szkolny;
3) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego;
4) podejmuje uchwały w sprawie skreślenia ucznia z listy;
5) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli i zatwierdza plan
Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli;
6) uchwala statut Szkoły i wprowadzane zmiany (nowelizacje) do statutu.
§ 51. 1. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących:
1) opiniuje szkolny zestaw programów nauczania;
2) opiniuje propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych
prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych;
3) opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych
wyróżnień;
4) opiniuje projekt finansowy Szkoły;
5) opiniuje wniosek o nagrodę Kuratora Oświaty dla Dyrektora Szkoły;
6) opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji,
których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza;
7) wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora;
8) opiniuje pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy;
9) opiniuje tygodniowy plan lekcji;
10) opiniuje formy realizacji 2 godzin wychowania fizycznego.
§ 52. 1. Rada Pedagogiczna ponadto:
1) przygotowuje projekt zmian (nowelizacji) do statutu i upoważnia dyrektora do
obwieszczania tekstu jednolitego statutu;
2) może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji Dyrektora Szkoły lub
z innych funkcji kierowniczych w szkole;
3) uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych Szkoły;
4) głosuje nad wotum nieufności dla Dyrektora Szkoły;
5) ocenia, z własnej inicjatywy sytuację oraz stan Szkoły i występuje z wnioskami do
organu prowadzącego;
6) uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli;
7) może wybierać delegatów do Rady Szkoły, jeśli taka będzie powstawała;
8) wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora
Szkoły;
9) wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny
pracy;
10) zgłasza i opiniuje kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli.
§ 53. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku
szkolnego, po zakończeniu pierwszego okresu, po zakończeniu rocznych zajęć lub w miarę
potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu
nadzorującego, Rady Rodziców lub co najmniej 1/3 jej członków.
§ 54. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane
zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
§ 55. Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O
wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz
organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w
razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu
prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
§ 56. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Nauczyciele są zobowiązani do
nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać
dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły.
§ 57. Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej są sporządzane w formie papierowej, pisane
elektronicznie. Każda strona zawiera parafkę protokolanta oraz Dyrektora Szkoły.
Nauczyciele mają obowiązek zapoznania się z treścią protokołu. Mają prawo na kolejnym
posiedzeniu Rady Pedagogicznej wnieść poprawki do protokołu. Wszystkie protokoły z
posiedzeń Rady Pedagogicznej z danego roku szkolnego są oprawiane i tworzą Księgę
Protokołów Posiedzeń Rady Pedagogicznej.
§ 58. 1. W szkole działa Rada Rodziców.
2. Rada Rodziców jest kolegialnym organem Szkoły.
3. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców przed innymi organami Szkoły.
4. W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel każdego oddziału szkolnego
Przewodniczący Rady Oddziałowej.
5. Wybory reprezentantów rodziców każdego oddziału, przeprowadza się na pierwszym
zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym w tajnych wyborach.
6. W wyborach, o których mowa w ust. 5 jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic
(prawny opiekun).
7. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa szczegółowo:
1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady;
2) szczegółowy tryb wyborów do Rady Rodziców;
3) zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.
8. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z zapisami niniejszego statutu.
9. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych
źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa Regulamin Rady Rodziców.
§ 59. 1. Rada Rodziców w ramach kompetencji stanowiących:
1) uchwala regulamin swojej działalności;
2) uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program Wychowawczy;
3) uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczna Program Profilaktyczny;
2. Programy, o których mowa w § 59 ust. 1 pkt 2 i 3 Rada Rodziców uchwala w terminie
30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego, po wcześniejszym uzyskaniu porozumienia z Radą
Pedagogiczną
3. W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców nie
uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programów Wychowawczego i
Profilaktycznego, programy te ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organami sprawującym
nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia
programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
§ 60. 1. Rada Rodziców w zakresie kompetencji opiniujących:
1) opiniuje projekt planu finansowego Szkoły składanego przez dyrektora;
2) opiniuje podjęcie działalności organizacji i stowarzyszeń;
3) opiniuje pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za
okres stażu. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia
otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nieprzedstawienie opinii
nie wstrzymuje postępowania;
4) opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności wychowania i kształcenia, w
przypadku, gdy nadzór pedagogiczny poleca taki opracować;
5) opiniuje formy realizacji 2 godzin wychowania fizycznego.
§ 61. 1. Rada Rodziców może:
1) wnioskować do Dyrektora Szkoły o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem
nauczyciela stażysty;
2) występować do Dyrektora Szkoły, innych organów Szkoły, organu sprawującego nadzór
pedagogiczny lub organu prowadzącego w wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach
szkolnych;
3) delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na
stanowisko dyrektora Szkoły;
4) delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez organ
nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.
§ 62. Samorząd Uczniowski ma prawo do:
1) przedstawienia Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wniosków i opinii we
wszystkich sprawach Szkoły,
2) zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi
wymaganiami
3) organizacji życia szkolnego, z zachowaniem właściwych proporcji miedzy wysiłkiem
szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspakajania zainteresowań i potrzeb uczniów,
4) redagowania i wydawania gazety szkolnej, prowadzenia radiowęzła
5) organizowania apeli szkolnych w celu informowania ogółu uczniów o swojej
działalności,
6) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej
zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem
Szkoły,
7) wnioskowanie do Dyrektora Szkoły w sprawie powoływania określonego nauczyciela na
opiekuna Samorządu z ramienia Rady Pedagogicznej,
8) zgłaszania uczniów do nagród i wyróżnień ,
9) występowania z wnioskami o pomoc materialną uczniom ,
10) udziału przedstawicieli Samorządu z głosem doradczym w posiedzeniach Rady
Pedagogicznej i Rady Rodziców dotyczących spraw wychowania i opieki.

§ 63. Zasady współpracy organów Szkoły.
1. Wszystkie organa Szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku,
umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach swoich
kompetencji.
2. Każdy organ Szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny
być sporządzone do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są dyrektorowi Szkoły w
celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi Szkoły.
3. Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do
realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie
naruszając kompetencji organu uprawnionego.
4. Organa Szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania
przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.
5. Uchwały organów Szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących
oprócz uchwał personalnych podaje się do ogólnej wiadomości w formie pisemnych tekstów
uchwał umieszczanych na tablicy ogłoszeń.
6. Rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi Szkoły poprzez
swoją reprezentację, tj. Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski w formie pisemnej, a Radzie
Pedagogicznej w formie ustnej na jej posiedzeniu.
7. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i
wniosków.
8. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki i
kształcenia dzieci według zasad ujętych w § 81 ust. 1 Szkoły.
9. Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz Szkoły, z zachowaniem drogi
służbowej i zasad ujętych w § 64 niniejszego statutu.
§ 64. Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami Szkoły.
Prowadzenie mediacji w sprawach spornych między organami Szkoły oraz podejmowanie
ostatecznych rozstrzygnięć należy do dyrektora Szkoły.
1. Przed rozstrzygnięciem sporu między organami Szkoły dyrektor jest zobowiązany
zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron , zachowując bezstronność w ocenie tych
stanowisk.
2. Dyrektor podejmuje działania na pisemny wniosek organu działającego w szkole –
strony sporu.
3. O swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem , dyrektor informuje na piśmie
zainteresowanych w przeciągu 14 dni od złożenia wniosku .
4. Jeżeli w sporze między organami stroną jest Dyrektor Szkoły , rozstrzygnięcia
dokonuje Zespół Mediacyjny.
5. Zespół Mediacyjny jest powoływany spośród członków Rady Pedagogicznej o najdłuższym
stażu pracy.
6. W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi pięciu nauczycieli zatrudnionych na czas
nieokreślony.
7. Skład Zespołu Mediacyjnego ulega zmianie , jeśli któryś z jego członków przestaje
pełnić funkcję nauczyciela.
8. Kolejni członkowie Zespołu Mediacyjnego wybierani są według zasady wymienionej w
pkt 6 i 7.
9. Zespół Mediacyjny podejmuje działania na pisemny wniosek jednego z organów lub
Dyrektora Szkoły.
10. Zespół Mediacyjny przed rozstrzygnięciem sporu między organami Szkoły , Dyrektorem
Szkoły jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron , zachowując
bezstronność w ocenie tych stanowisk.
11. Zespół Mediacyjny dokonuje rozstrzygnięcia poprzez głosowanie .
12. O swojej decyzji Zespól Mediacyjny zawiadamia strony sporu w formie pisemnej z
pełnym uzasadnieniem.
13. Decyzja Zespołu Mediacyjnego jest ostateczna.

§ 65. Bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach
poszczególnych organów Szkoły organizuje Dyrektor Szkoły.
§ 66. 1. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Szkoły tworzy się następujące
stanowiska kierownicze:
1) Wicedyrektor d/s pedagogicznych;
2) Wicedyrektor d/s wychowawczych;
3) Główny księgowy,
4) Kierownik gospodarczy.
§ 67. Dla stanowisk kierowniczych wymienionych w § 66.1 Dyrektor Szkoły opracowuje
szczegółowy przydział czynności, uprawnień i odpowiedzialności, zgodnie z potrzebami i
organizacją Szkoły.

ROZDZIAŁ V
Organizacja nauczania i wychowania

§ 68. Formy pracy dydaktycznej i wychowawczej.

1. Szkoła realizuje cele i zadania statutowe z wykorzystaniem wszystkich dostępnych form
pracy z uczniem, osiągnięć nowoczesnej dydaktyki, uwzględniając tradycje Szkoły.

2. Właściwy dobór różnorodnych form pracy na poszczególnych etapach edukacyjnych jest
podstawą wszechstronnego i efektywnego kształcenia w Publicznym Gimnazjum nr 1 .

3. Zajęcia w szkole prowadzone są:
1) w systemie klasowo – lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 min. Dopuszcza się
prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy
czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć , o ile będzie to wynikać z założeń
prowadzonego eksperymentu lub innowacji pedagogicznej;
2) w grupach tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem zasad podziału na
grupy , opisanych w niniejszym statucie
3) w strukturach międzyoddziałowych, tworzonych z uczniów z tego samego etapu
edukacyjnego: zajęcia z języków obcych ,religii, etyki, zajęcia fakultatywne, zajęcia WF-
u, zajęcia artystyczne, techniczne,;
4) w strukturach międzyklasowych, tworzonych z uczniów z różnych poziomów
edukacyjnych: zajęcia z j. obcego, specjalistyczne z WF-u, zajęcia artystyczne, techniczne,
z edukacji dla bezpieczeństwa;
5) w toku nauczania indywidualnego;
6) w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania;
7) w formach realizacji obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego poza szkołą;
8) w formie zajęć pozalekcyjnych: koła przedmiotowe, koła zainteresowań, zajęcia
wyrównawcze, inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
9) w formie zblokowanych zajęć dla oddziału lub grupy międzyoddziałowej w wymiarze
wynikającym z ramowego planu nauczania, ustalonego dla danej klasy w cyklu kształcenia.
Dopuszcza się prowadzenie zblokowanych zajęć z: edukacji dla bezpieczeństwa, zajęć
artystycznych, zajęć technicznych, wychowania fizycznego ( 2 godz.);
10) w systemie wyjazdowym o strukturze międzyoddziałowej i międzyklasowej: obozy
naukowe, wycieczki turystyczne i krajoznawcze, białe i zielone Szkoły, wymiany
międzynarodowe, obozy szkoleniowo- wypoczynkowe w okresie ferii letnich;

4. Dyrektor Szkoły na wniosek Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej może wzbogacić proces
dydaktyczny o inne formy zajęć, niewymienione w ust.3.

5. Godzin zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela przeznaczane
są na zajęcia wpływające na zwiększenie szans edukacyjnych, rozwijanie uzdolnień i
umiejętności uczniów, zajęcia opieki świetlicowej. Przydział godzin następuje w terminie do
15 września każdego roku szkolnego, po rozpatrzeniu potrzeb uczniów i Szkoły z
uwzględnieniem deklaracji nauczycieli.

§ 69. Zasady podziału na grupy i tworzenia struktur międzyddziałowych i międzyklasowych.

1. Uczniowie klas pierwszych wraz z podaniem o przyjęcie do Szkoły składają deklarację
wyboru poziomu nauczania języka nowożytnego na:
1) poziomie III.0 – dla początkujących;
2) poziomie III.1 – dla kontynuujących naukę.

2. W pierwszym tygodniu września każdego roku szkolnego przeprowadza się sprawdzian
kompetencyjny z języka nowożytnego. Na podstawie jego wyników dokonuje się tworzenia grup
międzyoddziałowych o określonym poziomie znajomości języka.

3. Uczniowie klas pierwszych przed zakończeniem roku szkolnego, dokonują wyboru
rodzaju zajęć artystycznych i technicznych z oferty tych zajęć zaproponowanych przez
Dyrektora Szkoły, w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną i po uwzględnieniu możliwości
organizacyjnych Szkoły.

4. Uczniowie klas pierwszych w pierwszym tygodniu roku szkolnego dokonują wyboru form
realizacji 2 godzin wychowania fizycznego z ofert tych zajęć zaproponowanych przez
dyrektora Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym i zaopiniowaniu przez Radę
Pedagogiczną i Radę Rodziców i uwzględnieniu bazy sportowej Szkoły, możliwości kadrowych,
miejsca zamieszkania uczniów oraz tradycji sportowych danego środowiska lub Szkoły.

5. Zajęcia, o których mowa w ust. 4 mogą być realizowane jako zajęcia lekcyjne,
pozalekcyjne lub pozaszkolne w formach:
1) zajęć sportowych;
2) zajęć rekreacyjno-zdrowotnych;
3) zajęć tanecznych;
4) aktywnych form turystyki.

6. Dopuszcza się łączenie dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w formie
zajęć określonych w ust. 5 z zachowaniem liczby godzin przeznaczonych na te zajęcia w
okresie nie dłuższym niż 4 tygodnie.

7. Na zajęciach edukacyjnych i z informatyki dokonuje się podziału na grupy w
oddziałach liczących 24 uczniów i więcej, z tym, że liczba uczniów w grupie nie może
przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej.

8. Na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych, w grupach o różnym
stopniu zaawansowania znajomości języka, zajęcia prowadzone są w grupach oddziałowych,
międzyoddziałowych i międzyklasowych od 10 do 24 uczniów. Jeżeli w szkole są tylko dwa
oddziały tego samego etapu edukacyjnego, zajęcia z języków obcych oraz przedmiotów ujętych
w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym mogą być prowadzone w grupach
międzyoddzialowych liczących nie mniej niż 7 osób.

9. Podczas zajęć edukacyjnych z edukacji dla bezpieczeństwa, obejmujących prowadzenie
ćwiczeń z zakresu udzielania pierwszej pomocy dokonuje się podziału na grupy w oddziale
liczącym więcej niż 30 osób , na czas prowadzenia ćwiczeń.

10. Oddziały liczące mniej niż 30 osób mogą być dzielone na grupy na czas ćwiczeń z
zakresu udzielania pierwszej pomocy za zgodą organu prowadzącego.

11. W oddziałach integracyjnych podczas ćwiczeń, o których mowa w ust. 7 dokonuje się
podziału na grupy, z tym, że grupa nie powinna liczyć mniej niż 5 osób.

12. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26
uczniów. Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub międzyklasowych.

13. Zajęcia wychowania fizycznego mogą być prowadzone oddzielnie dla dziewcząt i
chłopców.

14. Na zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, jeżeli z programu wynika
konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych( biologia, fizyka, chemia) dokonuje
się podziału na grupy, jeżeli oddział liczy 31 uczniów i więcej.

15. W szkole może być utworzony oddział integracyjny liczący od 15 do 20 uczniów , w
tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych.

§ 70. Dyrektor Szkoły opracowuje ramowy plan nauczania dla danego oddziału lub klas na cały
okres kształcenia z zachowaniem minimalnej liczby godzin edukacyjnych określonych w
przepisach prawa.

§ 71. Uczniom niepełnoletnim na życzenie rodziców ( prawnych opiekunów) lub życzenie
uczniów pełnoletnich Szkoła organizuje naukę religii/etyki zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 72. 1. Uczniom danego oddziału lub grupie międzyoddziałowej organizuje się zajęcia z
zakresu wiedzy o życiu seksualnym, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa w
ramach godzin do dyspozycji dyrektora w wymiarze 14 godzin w każdej klasie, w tym po 5
godzin z podziałem na grupy chłopców i dziewcząt.

2. Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, o których mowa w ust.1, jeżeli
jego rodzice (prawni opiekunowie) zgłoszą Dyrektorowi Szkoły w formie pisemnej sprzeciw
wobec udziału ucznia w zajęciach.

3. Uczeń pełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, o których mowa w ust. 1, jeżeli
zgłosi Dyrektorowi Szkoły w formie pisemnej sprzeciw wobec swojego udziału w zajęciach.

4. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocje ucznia do klasy
programowo wyższej ani na ukończenie Szkoły przez ucznia.

§ 73. W uzasadnionych przypadkach, zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone na terenie innych
jednostek organizacyjnych, w szczególności szkół wyższych przez pracowników tych jednostek
na podstawie umowy zawartej pomiędzy Dyrektorem Szkoły a daną jednostką.

§ 74. 1. Uczeń może być zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy
przy komputerze na zajęciach informatyki, drugiego języka po spełnieniu warunków:
1) lekcje wychowania fizycznego, informatyki, drugi język z których uczeń ma być
zwolniony umieszczone są w planie zajęć jako pierwsze lub ostatnie w danym dniu,
2) rodzice ucznia wystąpią z podaniem do Dyrektora Szkoły, w którym wyraźnie
zaznaczą, że przejmują odpowiedzialność za ucznia w czasie jego nieobecności na zajęciach.
2. Uczeń zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na
zajęciach informatyki, języka obcego ma obowiązek uczęszczać na lekcje tego przedmiotu,
jeżeli w tygodniowym planie zajęć są one umieszczone w danym dniu pomiędzy innymi zajęciami
lekcyjnymi.
3. Uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki,
drugiego języka po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły.
§ 75. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii
poradni publicznej, w tym publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej albo
niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej , w tym niepublicznej poradni
specjalistycznej , spełniającej warunki, o których mowa w art.71 ust.3b ustawy o systemie
oświaty, zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, ze sprzężonymi
niepełnosprawnościami lub z autyzmem z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może
dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.

§ 76. Uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadającymi orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego, którzy z powodu swojej niepełnosprawności nie potrafią czytać lub
pisać , mogą być zwolnieni przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do
trzeciej części egzaminu gimnazjalnego na wniosek rodziców( prawnych opiekunów) pozytywnie
zaopiniowanych przez Dyrektora Szkoły.

§ 77. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających
przystąpienie do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu
w terminie do 20 sierpnia danego roku szkolnego, dyrektor komisji okręgowej, na
udokumentowany wniosek Dyrektora Szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do
sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej jego części. Dyrektor Szkoły składa
wniosek w porozumieniu z rodzicami( prawnymi opiekunami) ucznia.

§ 78. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, w drodze decyzji
administracyjnej może zezwolić, po spełnieniu wymaganych warunków na spełnianie obowiązku
nauki lub obowiązku szkolnego poza szkołą.

§ 79. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu zabezpieczając dostęp uczniom do treści,
które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez instalowanie
oprogramowania zabezpieczającego i ciągłą jego aktualizację.

§ 80.Przerwy lekcyjne trwają 5 minut, jedna10 minut, i dwie 15 minut.

§ 81. 1. Formy współpracy Szkoły z rodzicami.
1) Współpraca Dyrektora Szkoły z rodzicami.
a) zapoznawanie rodziców z głównymi założeniami zawartymi w Statucie Szkoły, m.in.
organizacja Szkoły, zadaniami i zamierzeniami dydaktycznymi, wychowawczymi i opiekuńczymi
na zebraniach informacyjnych organizowanych dla rodziców i uczniów przyjętych do klas I,
b) udział Dyrektora Szkoły w zebraniach Rady Rodziców — informowanie o bieżących problemach
Szkoły, zasięganie opinii rodziców o pracy Szkoły,
c) przekazywanie informacji za pośrednictwem wychowawców klas o wynikach pracy
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej podczas śródrocznych spotkań z rodzicami,
d ) rozpatrywanie wspólnie z rodzicami indywidualnych spraw uczniowskich podczas dyżurów
dyrektora.
2) Współdziałanie w zakresie:
a) doskonalenia organizacji pracy Szkoły, procesu dydaktycznego i wychowawczego,
b) poprawy warunków pracy i nauki oraz wyposażenia Szkoły,
c) zapewnienia pomocy materialnej uczniom.
3) Wyjaśnianie problemów wychowawczych, przyjmowanie wniosków, wskazówek
dotyczących pracy Szkoły bezpośrednio przez członków Dyrekcji:
a) za pośrednictwem Oddziałowych Rad Rodziców,
b) za pośrednictwem Rady Rodziców.
4) Formy współdziałania rodziców i nauczycieli:
a) rozmowy indywidualne z rodzicami uczniów klas pierwszych na początku roku szkolnego w
celu nawiązania ścisłych kontaktów, poznania środowiska rodzinnego, zasięgniecie dokładnych
informacji o stanie zdrowia dziecka, jego możliwościach i problemach,
b) wspólne spotkania Dyrektora Szkoły, pedagoga, psychologa i wychowawcy z rodzicami klas
pierwszych.
5) Spotkania z rodzicami (według harmonogramu opracowanego przez Dyrekcję Szkoły):
a) przekazywanie informacji o ocenach uczniów i problemach wychowawczych,
b) ustalenie form pomocy,
c) wprowadzenie rodziców w system pracy wychowawczej w klasie i szkole,
d) wspólne rozwiązywanie występujących problemów, uwzględnianie propozycji rodziców,
współtworzenie zadań wychowawczych do realizacji w danej klasie,
e) omawianie czytelnictwa uczniów i innych spraw dotyczących uczniów i Szkoły,
f) zapraszanie rodziców do udziału w spotkaniach okolicznościowych (np. z okazji
rozpoczęcia roku szkolnego, imprezy klasowej, zakończenia roku szkolnego, pożegnania
absolwentów itp.),
g) udział rodziców w zajęciach pozalekcyjnych: wycieczkach, rajdach, biwakach, balach
gimnazjalnych, imprezach sportowych,
h) zapoznanie z procedurą oceniania i klasyfikowania uczniów oraz zasadami usprawiedliwiana
nieobecności przez uczniów.
6) Indywidualne kontakty:
a) wizyty wychowawcy w domach uczniów stwarzających problemy wychowawcze,
b) kontakty wychowawcy i nauczycieli z rodzicami uczniów osiągających bardzo słabe wyniki w
nauce poprzez rozmowy telefoniczne, korespondencję, przekazywanie informacji w zeszytach
przedmiotowych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów, kontakty osobiste,
c) udział rodziców w wychowawczych lekcjach otwartych,
d) udzielanie rodzicom pomocy pedagogicznej, kierowanie ( za zgodą rodziców) do Poradni
Psychologiczno- Pedagogicznej,
e) obowiązkowe informowanie rodziców przez wychowawcę, po konsultacji z nauczycielami, o
przewidywanej dla ucznia ocenie niedostatecznej z zajęć edukacyjnych według warunków
określonych w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.

§ 82. Indywidualny tok nauki.

1. Szkoła umożliwia realizację indywidualnego toku nauki lub realizację indywidualnego
programu nauki zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 19 grudnia 2001 r. (Dz.U. nr 3, poz.
28 ) w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki
oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki, realizację indywidualnego toku
nauki –ITN.
2. Uczeń ubiegający się o ITN powinien wykazać się:
1) wybitnymi uzdolnieniami i zainteresowaniami z jednego, kilku lub wszystkich
przedmiotów;
2) oceną celującą lub bardzo dobrą z tego przedmiotu/przedmiotów na koniec
roku/semestru.
3. Indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania objętego
szkolnym zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki.
4. Zezwolenie na indywidualny program nauki lub tok nauki może być udzielone po
upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach – po śródrocznej
klasyfikacji.
5. Uczeń może realizować ITN w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych
zajęć edukacyjnych, przewidzianych w planie nauczania danej klasy.
6. Uczeń objęty ITN może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania z
zakresu dwóch lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany w czasie całego roku
szkolnego.
7. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na ITN mogą wystąpić:
1) uczeń – z tym, że uczeń niepełnoletni za zgodą rodziców (prawnych opiekunów);
2) rodzice (prawni opiekunowie) niepełnoletniego ucznia;
3) wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy
wniosek – za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego
8. Wniosek składa się do Dyrektora za pośrednictwem wychowawcy oddziału, który
dołącza do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach, oczekiwaniach i osiągnięciach
ucznia.
9. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek, opracowuje
program nauki lub akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza szkołą.
10. W pracy nad indywidualnym programem nauki może uczestniczyć nauczyciel prowadzący
zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia, nauczyciel doradca metodyczny, psycholog,
pedagog zatrudniony w szkole oraz zainteresowany uczeń.
11. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust.8 Dyrektor Szkoły zasięga opinii Rady
Pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno-pedagogcznej.
12. Dyrektor Szkoły zezwala na ITN, w formie decyzji administracyjnej w przypadku
pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni psychologiczno
– pedagogicznej.
13. W przypadku zezwolenia na ITN, umożliwiającego realizację w ciągu jednego roku
szkolnego programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas wymaga jest pozytywna opinia
organu nadzoru pedagogicznego.
14. Zezwolenia udziela się na czas określony nie krótszy niż jeden rok szkolny.
15. Uczniowi przysługuje prawo wskazania nauczyciela, pod którego kierunkiem chciałby
pracować.
16. Uczniowi, któremu zezwolono na ITN, Dyrektor Szkoły wyznacza nauczyciela – opiekuna
i ustala zakres jego obowiązków, w szczególności tygodniową liczbę godzin konsultacji – nie
niższą niż 1 godz. tygodniowo i nie przekraczającą 5 godz. Miesięcznie.
17. Uczeń realizujący ITN może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do danej klasy
lub do klasy programowo wyższej, w tej lub w innej szkole, na wybrane zajęcia w szkole
wyższego stopnia albo realizować program we własnym zakresie.
18. Uczeń decyduje o wyborze jednej z następujących form ITN:
1) uczestniczenie w lekcjach przedmiotu objętego ITN oraz jednej godzinie konsultacji
indywidualnych;
2) zdanie egzaminu klasyfikacyjnego z przedmiotu w zakresie materiału obowiązującego
wszystkich uczniów w danym semestrze lub roku szkolnym na ocenę co najmniej bardzo dobrą i
w konsekwencji uczestniczenie tylko w zajęciach indywidualnych z nauczycielem.
19. Konsultacje indywidualne mogą odbywać się w rytmie 1 godziny tygodniowo lub 2
godziny co dwa tygodnie.
20. Rezygnacja z ITN oznacza powrót do normalnego trybu pracy i oceniania.
21. Uczeń realizujący ITN jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego,
przeprowadzonego w terminie ustalonym z uczniem.
22. Kontynuowanie ITN jest możliwe w przypadku zdania przez ucznia rocznego egzaminu
klasyfikacyjnego na ocenę co najmniej bardzo dobrą.
23. Decyzję w sprawie ITN należy każdorazowo odnotować w arkuszu ocen ucznia.
24. Do arkusza ocen wpisuje się na bieżąco wyniki klasyfikacyjne ucznia uzyskane w ITN.
25. Na świadectwie promocyjnym ucznia, w rubryce: „Indywidualny program lub tok nauki”,
należy odpowiednio wymienić przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami. Informację o ukończeniu
Szkoły lub uzyskaniu promocji w skróconym czasie należy odnotować w rubryce „Szczególne
osiągnięcia ucznia”.

§ 83. 1. Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki.

1. Szkoła prowadzi dokumentację nauczania i działalności wychowawczej i opiekuńczej
zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
2. W szkole wprowadza się dodatkową dokumentację:

1) Dziennik wychowawczy klasy;
2) Dziennik lekcyjny nauczyciela.

3. Dziennik wychowawczy klasy zakłada się dla każdego oddziału. Za jego prowadzenie
odpowiada wychowawca klasy. W Dzienniku wychowawczym klasy mają prawo dokonywać wpisu
nauczyciele prowadzący zajęcia w całym oddziale lub grupach.

4. Dziennik wychowawczy klasy zawiera:
1) Listę uczniów w oddziale;
2) Plan pracy wychowawczej na I i II okres;
3) Sprawozdania wychowawcy z realizacji programu wychowawczego w poszczególnych
okresach szkolnych;
4) Życzenie rodziców ( prawnych opiekunów) lub pełnoletnich uczniów o organizację
nauki religii/etyki;
5) Sprzeciw lub jego brak na uczestnictwo w zajęciach z wychowania do życia w
rodzinie;
6) Zgoda rodziców na przetwarzanie danych osobowych ucznia;
7) Zgoda rodziców ( prawnych opiekunów) na udział w zajęciach wyrównawczych,
socjoterapeutycznych oraz innych w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
organizowanej przez szkołę;
8) Tematykę zebrań z rodzicami;
9) Listę obecności rodziców na zebraniach;
10) Kontakty indywidualne z rodzicami;
11) Karty informacyjne o przewidywanych ocenach niedostatecznych lub nieklasyfikowaniu
z poszczególnych przedmiotów;
12) Karty samooceny zachowania ucznia;
13) Karty proponowanych ocen zachowania przez nauczycieli i kolegów z klasy;
14) Przydział uczniów do grup międzyoddziałowych i międzyklasowych.

5. Dziennik wychowawczy przetrzymywany jest w pokoju nauczycielskim , wraz z
dziennikiem lekcyjnym oddziału.

6. Dziennik wychowawczy podlega archiwizacji.

7. Przebieg zajęć w grupach międzyoddziałowych, międzyklasowych i w grupach ,
utworzonych z podziału oddziału nauczyciel edukacji przedmiotowej odnotowuje w Dzienniku
lekcyjnym nauczyciela.

8. Dziennik lekcyjny nauczyciela zawiera:

1) Nazwisko i imię nauczyciela;
2) Nazwę realizowanych zajęć;
3) Wykaz tematów zajęć poszczególnych zajęć, podpis nauczyciela potwierdzający ich
przeprowadzenie oraz frekwencja uczniów na poszczególnych zajęciach.
4) Wykaz uczniów wchodzących w skład grupy wraz z podaniem symbolu oddziału
macierzystego;
5) Rubryki do odnotowywania frekwencji na planowanych zajęciach;
6) Wykaz ocen cząstkowych w poszczególnych okresach szkolnych;
7) Wykaz ocen śródrocznych i rocznych.

9. Nauczyciel , który jest zobowiązany do prowadzenia własnego dziennika lekcyjnego
jest zobowiązany wypełniać go z zasadami obowiązującymi przy prowadzeniu obowiązującej
dokumentacji szkolnej.
10. Dziennik Wychowawczy i Dziennik lekcyjny nauczyciela jest własnością Szkoły.
ROZDZIAŁ VI
SZKOLNY SYSTEM WYCHOWANIA

§ 84. Na początku każdego roku szkolnego Rada Pedagogiczna opracowuje i zatwierdza
szczegółowy Plan Pracy Wychowawczej na dany rok szkolny z uwzględnieniem aktualnych potrzeb
i Szkolnego Programu Wychowawczego.

§ 85. Działania wychowawcze Szkoły mają charakter systemowy i podejmują je wszyscy
nauczyciele zatrudnieni w Szkole wspomagani przez dyrekcję oraz pozostałych pracowników
Szkoły. Program wychowawczy Szkoły jest całościowy i obejmuje rozwój ucznia w wymiarze:
intelektualnym, emocjonalnym, społecznym i zdrowotnym.

§ 86. Kluczem do działalności wychowawczej Szkoły jest oferta skierowana do uczniów oraz
rodziców zawarta w § 3 Misja Szkoły. Podstawą odniesienia sukcesu w realizacji działań
wychowawczych Szkoły jest zgodne współdziałanie uczniów, rodziców i nauczycieli.

§ 87. 1. Podjęte działania wychowawcze w bezpiecznym i przyjaznym środowisku szkolnym mają
na celu przygotować ucznia do:
1) pracy nad sobą;
2) bycia użytecznym członkiem społeczeństwa;
3) bycia osobą wyróżniającą się takimi cechami, jak: odpowiedzialność, samodzielność,
odwaga, kultura osobista, uczciwość, dobroć, patriotyzm, pracowitość, poszanowanie
godności i innych, wrażliwość na krzywdę ludzką, szacunek dla starszych, tolerancja;
4) rozwoju samorządności;
5) dbałości o wypracowane tradycje: klasy, Szkoły i środowiska;
6) budowania poczucia przynależności i więzi ze Szkołą;
7) tworzenia środowiska szkolnego, w którym obowiązują jasne i jednoznaczne reguły gry
akceptowane i respektowane przez wszystkich członków społeczności szkolnej.

§ 88. Społeczność szkolna opracowuje kanon postępowania wszystkich podmiotów Szkoły, który
określa jednoznacznie, co jest bezwzględnie nakazane i zakazane; jakie są i czego dotyczą
obszary praw i swobód ucznia.

§ 89. 1. Uczeń jest podstawowym podmiotem w systemie wychowawczym Szkoły. Preferuje się
następujące postawy będące kanonem zachowań ucznia.
2. Uczeń:
1) Zna i akceptuje działania wychowawcze Szkoły;
2) Szanuje oraz akceptuje siebie i innych;
3) Umie prawidłowo funkcjonować w rodzinie, klasie, społeczności szkolnej, lokalnej,
demokratycznym państwie oraz świecie;
4) Zna i respektuje obowiązki wynikające z tytułu bycia: uczniem, dzieckiem, kolegą,
członkiem społeczeństwa, Polakiem i Europejczykiem;
5) Posiada wiedzę i umiejętności potrzebne dla samodzielnego poszukiwania ważnych dla
siebie wartości, określania celów i dokonywania wyborów;
6) Jest zdolny do autorefleksji, nieustannie nad sobą pracuje,
7) Zna, rozumie i realizuje w życiu:
a) zasady kultury bycia,
b) zasady skutecznego komunikowania się,
c) zasady bezpieczeństwa oraz higieny życia i pracy,
d) akceptowany społecznie system wartości
8) Chce i umie dążyć do realizacji własnych zamierzeń:
9) Umie diagnozować zagrożenia w realizacji celów życiowych;
10) Jest otwarty na zdobywanie wiedzy.

§ 90. 1. W oparciu o Szkolny Program Wychowawczy Szkoły wychowawcy klas opracowują Klasowe
Programy Pracy Wychowawcze na dany rok szkolny. Powinny one uwzględniać następujące
zagadnienia:
1) Poznanie ucznia, jego potrzeb i możliwości;
2) Przygotowanie ucznia do poznania własnej osoby;
3) Wdrażanie uczniów do pracy nad własnym rozwojem;
4) Pomoc w tworzeniu systemu wartości;
5) Strategie działań, których celem jest budowanie satysfakcjonujących relacji w klasie:
a) adaptacja,
b) integracja,
c) przydział ról w klasie,
d) wewnątrzklasowy system norm postępowania,
e) określenie praw i obowiązków w klasie, szkole,
f) kronika klasowa, strona internetowa itp.
6) Budowanie wizerunku klasy i więzi pomiędzy wychowankami:
a) wspólne uroczystości klasowe, szkolne, obozy naukowe, sportowe,
b) edukacja zdrowotna, regionalna, kulturalna,
c) kierowanie zespołem klasowym na zasadzie włączania do udziału w podejmowaniu decyzji
rodziców i uczniów,
d) wspólne narady wychowawcze,
e) tematyka godzin wychowawczych z uwzględnieniem zainteresowań klasy,
f) aktywny udział klasy w pracach na rzecz Szkoły i środowiska,
g) szukanie, pielęgnowanie i rozwijanie tzw. „mocnych stron klasy” .
7) Strategie działań, których celem jest wychowanie obywatelskie i patriotyczne.
8) Promowanie wartości kulturalnych, obyczajowych, środowiskowych i związanych z
ochroną zdrowia.
9) Preorientacja zawodowa.
ROZDZIAŁ VII
ORGANIZACJA SZKOŁY

§ 91. 1. Do realizacji zadań statutowych Szkoły, Szkoła posiada;
1) 20 sal lekcyjnych;
2) bibliotekę;
3) czytelnię;
4) świetlicę;
5) pracownię komputerową z 15 stanowiskami;
6) salę gimnastyczną;
7) salę do ćwiczeń sportowo-rekreacyjnych.

§ 92. 1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw
świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku
szkolnego.

2. Okresy, na które dzieli się rok szkolny w poszczególnych Szkołach zespołu, opisane są w
rozdziale Wewnątrzszkolny System Oceniania.

§ 93.1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym
określa arkusz organizacyjny zespołu szkół opracowany przez Dyrekcję Szkoły na podstawie
ramowych planów nauczania oraz planu finansowego Szkoły. Arkusz organizacji podlega
zatwierdzeniu przez organ prowadzący Szkołę.

2. W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników Szkoły
łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbą godzin przedmiotów i zajęć
obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań,
pracowni otwartych i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych
przez organ prowadzący Szkołę. Do wykazu ilości godzin dodaje się 2 godziny na każdy pełny
etat, z wyłączeniem dyrektora i zastępców dyrektora, które wynikają z art. 42 ust.2 pkt 2.
KN.

§ 94.1. Dyrektor Szkoły opracowuje plan WDN – Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli.

2. W celu zapewnienia poprawnej realizacji założeń WDN Dyrektor Szkoły powołuje szkolnego
lidera WDN .

§ 95. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych, zajęć dydaktycznych i
wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalany przez Dyrektora Szkoły na podstawie
zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny
pracy.

§ 96. Dyrektor Szkoły odpowiada za przestrzeganie przepisów dotyczących ilości uczniów
odbywających zajęcia w salach lekcyjnych. Arkusz organizacyjny Szkoły powinien być tworzony
z uwzględnieniem tych przepisów.

§ 97. Nauczanie w zespołach międzyoddziałowych i międzyklasowych.

1. Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych o
strukturze międzyoddziałowej lub międzyklasowej.

2. Zajęcia, o których mowa w punkcie 1 mogą mięć różne formy – w szczególności mogą
dotyczyć przeprowadzenia zajęć edukacyjnych z jednego przedmiotu lub mogą dotyczyć np.
organizacji wyjazdu o takiej strukturze.

3. W każdym przypadku organizacji zajęć o strukturze międzyklasowej lub międzyoddziałowej
Dyrektor Szkoły lub upoważniony wicedyrektor powołują koordynatora zajęć.

4. Zadaniem koordynatora jest w szczególności:
1) opracowanie szczegółowych zasad funkcjonowania danej formy zajęć międzyoddziałowych
lub międzyklasowych w warunkach organizacyjnych Szkoły;
2) bieżąca kontrola realizacji zajęć;
3) prowadzenie poprawnej dokumentacji zajęć w ramach danej formy zajęć;
4) współpraca z wychowawcami klas biorących udział w zajęciach międzyoddziałowych lub
międzyklasowych;
5) kontrola wpisywania ocen klasyfikacyjnych do dzienników lekcyjnych

5. W przypadku wyjazdów o strukturze międzyoddzialowej lub międzyklasowej koordynatorem
jest kierownik wycieczki.

§ 98. Działalność innowacyjna i eksperymentalna
1. W szkole mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne i prowadzone zajęcia
eksperymentalne.

2.Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole podejmuje Rada Pedagogiczna po
uzyskaniu zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji, oraz opinii Rady Szkoły.

3.Przed rozpoczęciem prowadzenia zajęć, o których mowa w pkt 1, nauczyciel przedstawia
Dyrektorowi Szkoły program zajęć zaopiniowany przez dwóch nauczycieli mianowanych lub
dyplomowanych.

§ 99. Organizacja zajęć wyjazdowych opisana jest w odpowiednim Regulaminie.

§ 100. Praktyki studenckie
1. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół
wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie
pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Szkoły lub – za jego zgodą –
poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.
2. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę. Za
dokumentację praktyk studenckich odpowiada upoważniony wicedyrektor Szkoły.

§ 101. W Szkole działa biblioteka i Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej
(ICIM).

1. Biblioteka jest :
1) interdyscyplinarną pracownią ogólnoszkolną w której uczniowie uczestniczą w
zajęciach prowadzonych przez bibliotekarzy (lekcje biblioteczne) oraz indywidualnie pracują
nad zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy,
2) ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców,
3) ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej.

2. Zadaniem biblioteki i ICIM jest :

1) gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych;
2) obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej i mediateki,
3) prowadzenie działalności informacyjnej;
4) zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych;
5) podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej;
6) wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania;
7) przysposabianie uczniów do samokształcenia, działanie na rzecz przygotowania
uczniów do korzystania z różnych mediów, źródeł informacji i bibliotek;
8) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów;
9) kształtowanie ich kultury czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalnych;
10) organizacja wystaw okolicznościowych.

3. Do zadań nauczycieli bibliotekarzy należy:
1) w zakresie pracy pedagogicznej:
a) udostępnianie zbiorów zgodnie z Regulaminem biblioteki i mediateki,
b) prowadzenie działalności informacyjnej i czytelniczej,
c) prowadzenie różnych form pracy w zakresie upowszechniania czytelnictwa,
d) udział w realizacji programu edukacji czytelniczej i medialnej,
e) udział w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych Szkoły poprzez
współpracę z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, rodzicami uczniów,
bibliotekarzami i innymi instytucjami pozaszkolnymi;
2) w zakresie prac organizacyjno- technicznych:
a) gromadzenie zbiorów,
b) ewidencjonowanie i opracowywanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
c) selekcjonowanie zbiorów,
d) opracowywanie profesjonalnego warsztatu pracy dla nauczycieli i uczniów,
e) prowadzenie dokumentacji pracy.

4. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor Szkoły.

5. Szczegółowe zadania poszczególnych pracowników ujęte są w przydziale czynności i planie
pracy biblioteki.

6.Wydatki biblioteki pokrywane są z budżetu Szkoły lub dotowane przez Radę Rodziców i
innych ofiarodawców.

§ 102. Zespoły pracujące w szkole i zasady ich pracy.
1. W szkole działają następujące zespoły nauczycielskie: oddziałowe, przedmiotowe,
problemowo – zadaniowe.
2. Wszystkie zebrania zespołów są protokołowane.
3. Plany działania wszystkich zespołów powinny być opracowane do końca września, a
dokumenty przekazane Dyrektorowi Szkoły.

§ 103. Zespoły oddziałowe.
1. Liczba zespołów oddziałowych jest równa ilości oddziałów w danym roku szkolnym. Zespół
tworzą nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale.
2. Zadania zespołu to:
1) ustalenie sposobów realizacji programów nauczania dla danego oddziału oraz ewentualnego
ich modyfikowania w razie potrzeby;
2) korelowanie treści programowych przedmiotów i bloków w trakcie realizacji i
porozumiewanie się co do wymagań oraz organizowanie mierzenia osiągnięć uczniów;
3) uzgodnienie harmonogramu prac kontrolnych z poszczególnych przedmiotów w danym semestrze
(nie więcej niż trzy prace w tygodniu);
4) wnioskowanie do Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej w sprawach pedagogicznych,
opiekuńczych, wychowawczych i profilaktycznych.
3. Zespoły spotykają się jeden raz w semestrze lub częściej (w razie zaistniałych problemów
wychowawczych lub dydaktycznych) z inicjatywy wychowawcy, pedagoga lub Dyrektora Szkoły.
4. Pracą zespołu kieruje wychowawca klasy.
§ 105. Zespoły przedmiotowe
1. W szkole działają następujące zespoły przedmiotowe:
1) Humanistyczno-artystyczny;
2) Matematyczno-przyrodniczy;
3) Językowy;
4) Sportowy.
2. Zespół przedmiotowy tworzą nauczyciele danych przedmiotów. Przewodniczącego wybiera
zespół lub wskazuje Dyrektor Szkoły.
3. Każdy z nauczycieli należy do jednego zespołu przedmiotowego.
4. Zadania zespołu to:
1) ustalenie szkolnego programu nauczania danego przedmiotu oraz dobór podręczników;
2) zaplanowanie przedsięwzięć pozalekcyjnych związanych z danym przedmiotem takich jak:
wystawy, konkursy, inscenizacje, wycieczki;
3) ustalanie terminów, zakresu materiału i przeprowadzanie sprawdzianów porównawczych oraz
opracowanie ich wyników;
4) nadzorowanie przygotowań uczniów do olimpiad, konkursów, egzaminów,
5) udział przedstawicieli zespołu w konferencjach metodycznych.
5. Zespoły przedmiotowe spotykają się przynajmniej dwa razy w semestrze. Pierwsze zebranie
zespołu odbywa się we wrześniu. Ostatnie zebranie powinno w tematyce uwzględnić organizację
pracy w przyszłym roku szkolnym i odbyć się z udziałem Dyrektora lub wicedyrektora Szkoły.

§ 106. Zespoły zadaniowe (problemowe)
1. Zespoły te zostają powołane w razie zaistniałych potrzeb przez Dyrektora Szkoły.
2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący wybrany przez zespół lub wskazany przez Dyrektora
Szkoły.
3. Przewodniczący ustala harmonogram spotkań i przydziela członkom zespołu opracowanie
poszczególnych zadań.

 

§ 107. Wicedyrektorzy.
1. Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, RR i organu prowadzącego Dyrektor Szkoły
powołuje wicedyrektorów Szkoły.
2. Liczba wicedyrektorów uzależniona jest od możliwości organizacyjnych Szkoły i zależy od
decyzji organu prowadzącego Szkołę.
3. Zakres obowiązków wicedyrektorów opisany został w § 146 Zakres obowiązków
wicedyrektora. Podział zadań pomiędzy poszczególnych wicedyrektorów określa Dyrektor
Szkoły.

§ 108. W Szkole mogą działać stowarzyszenia, organizacje i fundacje, których celem
statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły. Zgodę na podjęcie działalności przez
stowarzyszenia i organizacje wyraża Dyrektor Szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej
działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców.

ROZDZIAŁ VIII
WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA

§ 109. 1. Ocenianiu podlegają :
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2) zachowanie ucznia.

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania
wewnątrzszkolnego.

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli
poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do
wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach
i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę oraz formułowaniu
oceny.

4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy,
nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia
społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie Szkoły.

5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i i jego zachowaniu oraz
postępach w tym zakresie;
2) udzielenie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach,
trudnościach w nauce i specjalnych uzdolnieniach ucznia;
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno –
wychowawczej.

6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania
poszczególnych śródrocznych i rocznych ( semestralnych ) ocen klasyfikacyjnych z
obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
2) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania,
według skali i w formach przyjętych w Szkole;
3) ustalanie rocznych ( semestralnych ) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i
dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali,
o której mowa w § 125
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
5) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych ocen
klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej z
zachowania;
6) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom ( prawnym opiekunom) informacji
o postępach i trudnościach ucznia w nauce.
7. Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe
postawione przez nauczyciela, nie jest karą ani nagrodą.

§ 110. 1. W ocenianiu obowiązują zasady:
1. Zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie.
Ocena końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych.
2. Zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają
kryteria oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające
ocenie.
3. Zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu.
4. Zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany
poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen.
5. Zasada otwartości – wewnątrzszkolne ocenianie podlega weryfikacji i modyfikacji w
oparciu o okresową ewaluację.

§ 111. Jawność oceny.
1. Nauczyciel na początku roku szkolnego przedstawia uczniom opracowany przez siebie
(wybrany) program nauczania w danej klasie uwzględniający profil i specyfikę zespołu.

2. Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów i rodziców (prawnych opiekunów)
o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i
rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
wynikających z realizowanego programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
4) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania.

3. Wymienione w ust. 2 informacje zamieszczane są również na stronie internetowej Szkoły i
szkolnej tablicy ogłoszeń.

4. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone
i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do
wglądu w obecności nauczyciela. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów)
nauczyciel ustalający ocenę powinien ją krótko uzasadnić.

§ 112. Tryb oceniania i skala ocen.

1. Oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne ustala się według następującej
skali, z następującymi skrótami literowymi:
1) stopień celujący – 6 – cel;
2) stopień bardzo dobry – 5 – bdb;
3) stopień dobry – 4 – db;
4) stopień dostateczny – 3 – dst;
5) stopień dopuszczający – 2 – dop;
6) stopień niedostateczny – 1 – ndst.

2. Dopuszcza się stosowanie znaków „ + „ „ – „ w bieżącym ocenianiu.

3. Dopuszcza się punktowy system oceniania bieżącego pod warunkiem, że ocena śródroczna i
roczna będzie wyrażona oceną w skali 1-6.

4. Oceny bieżące odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym w formie cyfrowej, oceny
klasyfikacyjne i w pozostałych dokumentach – słownie, w pełnym brzmieniu.

5. Informacje o osiągnięciach i postępach ucznia w nauce nauczyciel przedstawia uczniowi na
bieżąco, a rodzicom (prawnym opiekunom) podczas zebrań klasowych odbywających się według
harmonogramu opracowanego przez Dyrekcję Szkoły, a także podczas indywidualnych konsultacji
z nimi.

6. Formami pracy ucznia podlegającymi ocenie są:
1) Prace pisemne :
a) kartkówka dotycząca materiału z trzech ostatnich tematów realizowanych na
maksymalnie pięciu ostatnich lekcjach. Nie musi być zapowiadana;
b) klasówka (sprawdzian diagnostyczny) obejmująca większą partię materiału określoną
przez nauczyciela z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Termin powinien być odnotowany w
dzienniku lekcyjnym,
2) Praca i aktywność na lekcji;
3) Odpowiedź ustna;
4) Praca projektowa;
5) Praca domowa;
6) Prowadzenie dokumentacji pracy na lekcji;
7) Twórcze rozwiązywanie problemów.

§ 113. Ocenianie śródroczne.
1. Ocena bieżąca.
1) Bieżące ocenianie wynikające z przedmiotowych zasad oceniania winno być dokonywane
systematycznie;
2) Uczeń powinien zostać oceniony z każdej sprawności charakterystycznej dla danego
przedmiotu;
3) Przy ocenianiu nauczyciel uzasadnia ocenę, daje uczniowi wskazówki, w jaki sposób
może on poprawić swoje osiągnięcia edukacyjne;
4) Uzasadnienie powinno być sformułowane w sposób życzliwy dla ucznia i powinno
uwzględniać jego wysiłek w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych;
5) W uzasadnieniu nauczyciel stosuje zasadę pierwszeństwa zalet;
6) Jedną z form oceniania bieżącego jest kartkówka ( pisemne sprawdzenie wiedzy i
umiejętności z trzech ostatnich lekcji), trwająca do piętnastu minut;
7) Nauczyciel podczas oceniania stosuje zróżnicowaną ocenę : za odpowiedzi ustne,
krótsze i dłuższe prace pisemne, zadania domowe, dodatkowo wykonane zadania, prace, itp.

2. Ocena z pisemnej pracy kontrolnej.
1) Szczególnie ważna jest ocena z pisemnych prac klasowych. Ta forma oceniania jest
obligatoryjna na zajęciach języka polskiego i matematyki. Przeprowadzanie pisemnych prac
klasowych z innych przedmiotów jest uzależnione od uznania nauczyciela;
2) Pisemne prace klasowe obejmują większe partie materiału, trwają jedną lub dwie
godziny lekcyjne i powinny być poprzedzone powtórzeniem;
3) Prace klasowe są planowane w harmonogramie prac ze wszystkich przedmiotów na cały
semestr;
4) Praca klasowa musi być zapisana w dzienniku lekcyjnym z co najmniej tygodniowym
wyprzedzeniem;
5) Prace klasowe powinny być sprawdzone i omówione z uczniami w ciągu dwóch tygodni od
momentu napisania pracy i najpóźniej na tydzień przed klasyfikacją Jeśli termin ten
zostanie przekroczony, nauczyciel nie wpisuje ocen niedostatecznych;
6) Uczeń, który opuścił pracę klasową z przyczyn usprawiedliwionych lub otrzymał ocenę
niedostateczną, może ją napisać w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do Szkoły. Termin i
czas wyznacza nauczyciel tak, aby nie zakłócać procesu nauczania pozostałych uczniów;
7) Zmiana terminu pracy klasowej (odejście od ustalonego harmonogramu) z ważnego
powodu (np. choroba nauczyciela) może nastąpić z zachowaniem pkt 8 i pkt 4;
8) W ciągu jednego tygodnia uczeń może pisać maksymalnie trzy godzinne prace pisemne,
jedną w ustalonym dniu.
9) W przypadku opuszczenia przez ucznia co najmniej 25% zajęć edukacyjnych nauczyciel
może wyznaczyć mu pisemny sprawdzian frekwencyjny z materiału realizowanego w okresie
nieobecności ucznia;
10) Progi procentowe ocen przy ocenianiu prac pisemnych:
100% – 85% – stopień bardzo dobry
84,99% – 70% – stopień dobry
69,99% – 55% – stopień dostateczny
54,99% – 30% – stopień dopuszczający
29,99% – 0% – stopień niedostateczny

§ 114. Nieprzygotowanie ucznia do lekcji.

1. Uczeń ma prawo zgłosić przed lekcją nieprzygotowanie w liczbie określonej w
przedmiotowym systemie oceniania, lecz nie częściej niż dwa razy w semestrze.

2. Nie ocenia się ucznia negatywnie w dniu powrotu do Szkoły po dłuższej usprawiedliwionej
nieobecności. Ocenę pozytywną nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego na życzenie
ucznia.

3. Nie ocenia się negatywnie ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej (wypadek,
śmierć bliskiej osoby i inne przyczyny niezależne od woli ucznia). Ocenę pozytywną
nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego na życzenie ucznia.

4. Nie ocenia się ucznia negatywnie w dniu konkursu przedmiotowego. Ocenę pozytywną
nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego na życzenie ucznia.

§ 115. Wymagania edukacyjne.

1. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen sformułowane
są w przedmiotowych systemach oceniania, opracowanych przez zespoły przedmiotowe z
uwzględnieniem specyfiki profilu i możliwości edukacyjnych uczniów w konkretnej klasie.

2. W klasyfikacji rocznej stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
1) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przyjęty
przez nauczyciela w danej klasie;
2) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi
wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych uwzględnionych w
programie przyjętym przez nauczyciela w danej klasie, proponuje rozwiązania nietypowe,
rozwiązuje także zadania wykraczające poza program opracowany przez nauczyciela;
3) uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim, uzyskał
tytuł finalisty lub laureata ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej;
4) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i
innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu krajowym lub posiada inne porównywalne
sukcesy, osiągnięcia,

3. W klasyfikacji rocznej stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
1) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przyjętym
przez nauczyciela w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami;
2) rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem
nauczania przyjętym przez nauczyciela, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do
rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;

4. W klasyfikacji rocznej stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
1) nie opanował w pełni wiadomości określonych w programie nauczania przyjętym przez
nauczyciela w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania ujęte w
podstawie programowej (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych);
2) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania
teoretyczne lub praktyczne (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).

5. W klasyfikacji rocznej stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
1) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania przyjętym przez
nauczyciela w danej klasie na poziomie treści zawartych w podstawie programowej;
2) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu
trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).

6. W klasyfikacji rocznej stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
1) ma trudności z opanowaniem zagadnień ujętych w podstawie programowej, ale braki te
nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w
ciągu dalszej nauki (z wyjątkiem uczniów klas programowo najwyższych);
2) rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu
trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).

7. W klasyfikacji rocznej stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
1) nie opanował wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej, a braki w
wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu
(nie dotyczy klas programowo najwyższych) oraz nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań
o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń
programowych).

8. Wymagania edukacyjne w przypadku przedmiotów nauczanych przez co najmniej dwóch
nauczycieli powinny być opracowane w ramach zespołów przedmiotowych.

9. Nauczyciel zobowiązany jest, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno –
pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do
indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego zaburzenia i
odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiają sprostanie tym wymaganiom. Wyjątek stanowią przedmioty kierunkowe w klasach profilowanych (przedmioty realizowane według rozszerzonych programów nauczania). Uczniowi, u którego stwierdzono deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom programowym z przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym, Dyrektor Szkoły proponuje zmianę profilu kształcenia (z innym doborem przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym).

10. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, muzyki, plastyki i techniki należy w
szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków
wynikających ze specyfiki tych zajęć.

11. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki na podstawie
opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez
lekarza, na czas określony w tej opinii.

12. Uczeń zwolniony z zajęć wymienionych w punkcie 11 jest obowiązany być obecny na lekcji,
jeśli zajęcia te wypadają w środku planu lekcji. W przypadku, gdy przypadają one na
ostatnie lub pierwsze godziny lekcyjne uczeń może być zwolniony z obecności po
przedstawieniu pisemnej prośby rodziców z tych lekcji.

13. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania
dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 115 ust 1, do indywidualnych potrzeb
psychofizycznych i edukacyjnych może nastąpić na podstawie tego orzeczenia .

14. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny
klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

15. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii
poradni psychologiczno- pedagogicznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką
dysleksją rozwojową, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub z autyzmem z nauki
drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w
danym typie szkoły.

§ 116. Klasyfikacja śródroczna i roczna.

1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry:
I semestr – IX – I
II semestr – II – VI

2. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia
z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen
klasyfikacyjnych oraz oceny z zachowania.

3. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się na koniec I semestru, a roczne na koniec II
semestru.

4.Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne na
podstawie systematycznej oceny pracy uczniów z uwzględnieniem oceny bieżącej.
Niedopuszczalne jest ustalenie oceny klasyfikacyjnej na podstawie jednorazowego sprawdzianu
wiedzy na koniec semestru.

5. W przypadku wprowadzenia w szkolnym planie nauczania zestawienia zajęć edukacyjnych w
blok przedmiotowy, odrębnie ocenia się poszczególne zajęcia edukacyjne wchodzące w skład
tego bloku.

6. Na cztery tygodnie przed śródrocznym (rocznym) plenarnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej
nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują ucznia o przewidywanej dla
niego śródrocznej (rocznej) niedostatecznej ocenie klasyfikacyjnej i odnotowują ten fakt w
dzienniku lub Dzienniku Wychowawczym.

7. Wychowawca klasy zobowiązany jest przekazać przynajmniej jednemu z rodziców
(prawnych opiekunów) ucznia informacje o przewidywanej dla niego rocznej
(semestralnej) ocenie niedostatecznej podczas indywidualnej rozmowy lub w formie
pisemnej.

8. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych
ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki, Szkoła stwarza uczniowi szanse
uzupełnienia braków w terminie do dwóch miesięcy od klasyfikacji śródrocznej.

§ 117. Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć
edukacyjnych.

1. Za przewidywaną ocenę roczną przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez
nauczyciela zgodnie z terminem ustalonym w harmonogramie danego roku szkolnego.
2. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień
i tylko w przypadku gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen
cząstkowych jest równa ocenie, o którą się ubiega, lub od niej wyższa.

3. Uczeń nie może ubiegać się o ocenę celująca, ponieważ jej uzyskanie regulują oddzielne
przepisy.

4. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:
1) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem
długotrwałej choroby);
2) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;
3) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i
prac pisemnych;
4) uzyskanie z wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych
(wyższych niż ocena niedostateczna), również w trybie poprawy ocen niedostatecznych;
5) skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym –
konsultacji indywidualnych.

5. Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z pisemną prośbą w formie podania
do wychowawcy klasy, w ciągu 7 dni od ostatecznego terminu poinformowania uczniów o
przewidywanych ocenach rocznych.

6. Wychowawca klasy sprawdza spełnienie wymogu w ust.4 pkt 1 i 2, a nauczyciel przedmiotu
spełnienie wymogów ust. 4 pkt 3, 4 i 5.

7. W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków z ust. 4, nauczyciel przedmiotu
wyraża zgodę na przystąpienie do poprawy oceny.

8. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych w punkcie 4
prośba ucznia zostaje odrzucona, a wychowawca lub nauczyciel odnotowuje na podaniu
przyczynę jej odrzucenia.

9. Uczeń spełniający wszystkie warunki najpóźniej na 7 dni przed klasyfikacyjnym
posiedzeniem Rady Pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela przedmiotu
dodatkowego sprawdzianu pisemnego, obejmującego tylko zagadnienia ocenione poniżej jego
oczekiwań.

10. Sprawdzian, oceniony zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania, zostaje
dołączony do dokumentacji wychowawcy klasy.

11. Poprawa oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian został
zaliczony na ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą.

12. Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny proponowanej,
niezależnie od wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.

§ 118. Egzamin klasyfikacyjny.

1. Uczeń może być niesklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych,
jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z
powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu
przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2. Brak klasyfikacji oznacza, że nauczyciel nie mógł ocenić osiągnięć edukacyjnych ucznia z
powodu określonej w ust. 1 absencji.

3. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin
klasyfikacyjny.

4. Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na
prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin
klasyfikacyjny. W przypadku braku zgody Rady Pedagogicznej uczeń nie jest promowany do
klasy programowo najwyższej lub nie kończy Szkoły.

5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów
indywidualny tok lub program nauki, uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki
poza Szkołą oraz uczeń, który otrzymał zgodę Dyrektora na zmianę profilu kształcenia, celem
wyrównania różnic programowych.

6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala Rada Pedagogiczna z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.

7. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi
opiekunami).

8. Egzamin klasyfikacyjny roczny musi być przeprowadzony w terminie umożliwiającym uczniowi
przystąpienie do egzaminu poprawkowego.

9. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z
plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin
powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.

10. Egzamin klasyfikacyjny w przypadkach, o których mowa w ust. 3, 4, przeprowadza
nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez Dyrektora
Szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

11. Egzamin klasyfikacyjny w przypadku, o którym mowa w ust. 5 przeprowadza
komisja, powołana przez Dyrektora Szkoły, który zezwolił na spełnianie przez
ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji
wchodzą:
1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko
kierownicze – jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla
odpowiedniej klasy.

12. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów
rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

13. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający
imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10 lub skład komisji, o której
mowa w ust.11, termin egzaminu klasyfikacyjnego, zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,
wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. Do protokołu dołącza się pisemne
prace ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi
załącznik do arkusza ocen ucznia.

14. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych jest
ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 15 oraz § 119.

15. Uczeń, któremu w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego rocznego ustalono jedną ocenę
niedostateczną, może przystąpić do egzaminu poprawkowego. W szczególnym wypadku Rada
Pedagogiczna może wyrazić zgodę na przeprowadzenie egzaminu poprawkowego z dwóch
przedmiotów, z których ustanowiono uczniowi oceny niedostateczne w toku egzaminu
klasyfikacyjnego.

§ 119. Egzamin poprawkowy.

1. Każdy uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych
albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

2. Wniosek do Rady Pedagogicznej o przeprowadzenie egzaminu poprawkowego składa uczeń lub
jego rodzice (prawni opiekunowie) w terminie ustalonym przez Dyrekcję Szkoły.

3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z
plastyki, muzyki, informatyki, wychowania fizycznego, techniki, z których to przedmiotów
egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.

4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

5. W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin tylko z jednego przedmiotu.

6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład komisji
wchodzą:
1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko – jako
przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek
komisji.

7. Pytania egzaminacyjne układa egzaminator, a zatwierdza Dyrektor Szkoły najpóźniej na
dzień przed egzaminem poprawkowym. Stopień trudności pytań powinien odpowiadać wymaganiom
edukacyjnym, o których mowa w § 115 pkt 1.

8. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy
komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim
przypadku Dyrektor Szkoły powołuje jako egzaminatora innego nauczyciela prowadzącego takie
same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole
następuje w porozumieniu w dyrektorem tej Szkoły.

9. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający skład
komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez
komisję.

10. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia.

11. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest oceną ostateczną z zastrzeżeniem §
120 ust. 6.

12. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym
terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez Dyrektora Szkoły,
nie później niż do końca września.

13.Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

 

§ 120. Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym.

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora
Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą
być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2. Dyrektor Szkoły w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z
zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi
trybu ustalania tej oceny, powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian
wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną
ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.

3. W skład komisji wchodzą:
1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko – jako
przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
3) dwóch nauczycieli z danej lub innej Szkoły tego samego typu, prowadzący takie same
zajęcia edukacyjne.

4. Nauczyciel, o którym mowa w pkt 3, może być zwolniony z udziału w pracy
komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W
takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same
zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole
następuje w porozumieniu z dyrektorem tej Szkoły.

5. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie
może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

6. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej
rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku
egzaminu poprawkowego.

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin
sprawdzianu, zadania sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Protokół
stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8. Do protokołu, o którym mowa w pkt 7, dołącza się pisemne prace ucznia i
zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o
którym mowa w pkt 2, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w
dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.

10. Przepisy 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej
z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin
zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.

§ 121. Ocena zachowania.

1. Ramowe kryteria oceny zachowania ustala Rada Pedagogiczna.

2. Szczegółowe kryteria oceniania zachowania ustala wychowawca klasy, uwzględniając
specyfikę zespołu.

3. Wychowawca na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych
opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i
trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

4. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
3) dbałość o honor i tradycje Szkoły;
4) dbałość o piękno mowy ojczystej
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
7) okazywanie szacunku innym osobom.
8) udział w życiu klasy, Szkoły i środowiska

5. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej
skali, z podanymi skrótami:
1. wzorowe – wz;
2. bardzo dobre – bdb;
3. dobre – db;
4. poprawne – popr;
5. nieodpowiednie – ndp;
6. naganne – ng.

6. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć
edukacyjnych i promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie Szkoły.

7. Uczniowi realizującemu na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub
program nauki oraz uczniowi spełniającemu obowiązek nauki poza szkołą nie ustala się
oceny zachowania.

8. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora
Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia
mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-
wychowawczych.

9. Dyrektor Szkoły w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna
zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu
ustalania tej oceny, powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną w
drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów
decyduje głos przewodniczącego komisji.

10. W skład komisji wchodzą:
1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko
kierownicze – jako przewodniczący komisji;
2) wychowawca klasy;
3) wskazany przez Dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;
4) pedagog;
5) psycholog;
6) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego;
7) przedstawiciel Rady Rodziców.

11. Roczna ocena zachowania ucznia ustalona przez komisję jest ostateczna.

12. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin posiedzenia
komisji, wynik głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi
załącznik do arkusza ocen ucznia.

13. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub
nie ukończeniu Szkoły przez ucznia, któremu w Szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną
roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania.
14. Uczeń, któremu w szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę
klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń
klasy programowo najwyższej nie kończy Szkoły.

§ 125. Tryb ustalania oceny zachowania:

1. Uczeń ma prawo do samooceny w formie pisemnej zgodnie z kryteriami zachowania.
Ocenę tę przedkłada do wglądu tylko wychowawcy – powinna ona być brana pod uwagę przy
ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej.

2. Samorząd klasowy w porozumieniu z zespołem klasowym proponuje ocenę zachowania dla
poszczególnych uczniów zgodnie z kryteriami ocen zachowania.

3. Ostateczną ocenę ustala wychowawca klasy, zasięgając opinii zespołu uczącego dany
oddział.

4. Przewidywana ocena zachowania podana jest do wiadomości uczniów na tydzień przed
radą klasyfikacyjną.

5. Wychowawca przedkłada zespołowi klasyfikacyjnemu uzasadnienie oceny wzorowej i
nagannej na piśmie.

6. Ocena może być zmieniona na radzie klasyfikacyjnej przez wychowawcę klasy w
przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności, np.: zgłoszenia przez uczących
dodatkowych, dotychczas nieznanych informacji pozwalających na obniżenie lub podwyższenie
oceny zachowania.
§ 126. Zasady oceniania zachowania.

1. Ocena zachowania wyraża opinię Szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków
szkolnych, jego kulturze osobistej, udziale w życiu klasy, Szkoły i środowiska, postawie
wobec kolegów i innych osób.

2. W ocenianiu zachowania punktem wyjścia jest ocena dobra, którą otrzymuje uczeń
awansem na początku roku szkolnego i II semestru bez względu na to, jaką ocenę uzyskał
poprzednio.

3. Uczeń oceniany jest z trzech zakresów postępowania:
1) stopnia pilności i systematyczności w wykonywaniu obowiązków szkolnych;
2) kultury osobistej;
3) stopnia przestrzegania norm społecznych, obyczajowych, etycznych.

4. Ocena zachowania wystawiana jest na podstawie ocen cząstkowych za:
1) kulturę osobistą ucznia, gdzie czynniki pozytywne podwyższające ocenę (powyżej
dobrej) to:
a) troska o estetykę własnego wyglądu i estetykę otoczenia,
b) dbałość o higienę osobistą.
c) życzliwość i kulturalny stosunek do kolegów, nauczycieli i innych pracowników
Szkoły,
d) troska o kulturę słowa i dyskusji,
e) poszanowanie godności własnej i innych,
a czynniki negatywne obniżające ocenę ( poniżej dobrej), to
f) celowe i świadome naruszenie sformułowanych wyżej warunków pozytywnych;
g) nieestetyczny wygląd

2) Stopień pilności i systematyczności ucznia, gdzie czynniki pozytywne podwyższające
ocenę (powyżej dobrej) to:
a) sumienność w nauce i obowiązkach szkolnych,
b) przezwyciężanie trudności w nauce (wytrwałość, samodzielność, dążenie do
doskonalenia wiedzy i umiejętności),
c) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień (udział w kołach zainteresowań, olimpiadach,
konkursach itp.),
d) systematyczność i punktualność uczęszczania na zajęcia szkolne,
e) zaangażowanie w realizację projektu edukacyjnego opisanego w §130.
a czynniki negatywne obniżające ocenę (poniżej dobrej):
a) celowe i świadome naruszanie sformułowanych wyżej warunków pozytywnych,
b) nieusprawiedliwione godziny nieobecności:
do 2 godzin ocena wzorowa
3– 5 godzin ocena bardzo dobra
6 – 10 godzin ocena dobra
11 –20 godzin ocena poprawna
21– 49 godzin ocena nieodpowiednia
powyżej 49 godzin ocena naganna
5. Za opuszczenie bez usprawiedliwienia 60 godzin zajęć lekcyjnych uczeń może zostać
ukarany naganą Dyrektora Szkoły.

6. Uczeń powinien posiadać identyfikator (lub inny dokument potwierdzający tożsamość),
który ma obowiązek okazać każdemu pracownikowi Szkoły oraz pracownikom ochrony.

7. Nieposiadanie przez ucznia dokumentu potwierdzającego tożsamość (identyfikator,
legitymacja szkolna) może skutkować zaistnieniem problemu z wejściem do Szkoły w związku z
niemożnością potwierdzenia jego danych osobowych.

8. Stopień przestrzegania norm społecznych, etycznych:
1) czynniki pozytywne podwyższające ocenę:
a) reagowanie na przejawy zła,
b) szacunek dla pracy innych,
c) pomoc innym,
d) troska o mienie szkolne i indywidualne,
e) udział w pracach samorządu i innych pracach społecznych na rzecz Szkoły i
środowiska,
f) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,
g) przejawianie inicjatywy dotyczącej funkcjonowania Szkoły.

2) czynniki negatywne obniżające ocenę
a. celowe i świadome naruszanie powyżej sformułowanych czynników pozytywnych,
b. postawa egoistyczna, samolubna,
c. lekceważący stosunek do zespołu klasowego, nauczycieli i innych pracowników Szkoły,
d. agresja, akty wandalizmu.

9. W przypadku wyjątkowo drastycznych wykroczeń (kradzież, elementarne naruszenie norm
prawnych, drastyczne naruszenie norm obyczajowych), uchwałą Rady Pedagogicznej uczniowi
można wystawić ocenę naganną, nawet wtedy, gdyby był pod innym względem wzorowy.
10. Dokumentację trybu oceniania zachowania stanowi poniższy wzór:

 

klasa

I imię i
nazwisko
i

Ocena z zachowania proponowana przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów
Przeważająca
ocena
nauczycieli
Przeważająca
ocena
nauczycieli

Samoocena
ucznia
Ocena wychowawcy

 

 

 

 

 

§ 128. Promowanie i ukończenie Szkoły.

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć
edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał klasyfikacyjne roczne
oceny wyższe od stopnia niedostatecznego.

2. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do
klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

3. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w
ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał
egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te
obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w
klasie programowo wyższej.

4. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z zajęć edukacyjnych
średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobra ocenę zachowania,
otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

5.

Uczeń kończy Szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na która składają się
roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo
najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu,
uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

6. Uczeń kończy Szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej
uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą
ocenę zachowania.

7. Rada Pedagogiczna podejmuje decyzje w sprawie przyznania uczniom nagród
ustanowionych przez Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia.
§ 129. Świadectwa szkolne.

1. Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń
zależnie od wyników klasyfikacji rocznej, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne
potwierdzające uzyskanie lub nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej.

2. Do szczególnych osiągnięć ucznia, wpisywanych na świadectwo szkolne zalicza się
osiągnięcia określone przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
§130. Warunki i zasady wykonywania projektu edukacyjnego
1. Uczniowie Szkoły biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego
2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu
rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.
3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania
określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza
te treści.
4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i
obejmuje następujące działania:

1) wybranie tematu projektu edukacyjnego;
2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;
3) wykonanie zaplanowanych działań;
4) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.

5. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa Dyrektor Szkoły w
porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
6. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym
uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.

7. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować
projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach
realizacji projektu edukacyjnego.
8. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu
edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.
9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w
realizacji projektu edukacyjnego, Dyrektor Szkoły może zwolnić ucznia z realizacji projektu
edukacyjnego.
10. W przypadkach, o których mowa w ust. 9, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu
przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego
wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
§ 131. Celem projektu jest kształcenie u uczniów:

1) odpowiedzialności za własne postępy;
2) podejmowania grupowych pomysłów;
3) umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych
źródeł;
4) rozwiązywania problemów w twórczy sposób;
5) umiejętności stosowania teorii w praktyce;
i ma na celu:
6) rozwój samoorganizacji i kreatywności;
7) przygotowanie do publicznych wystąpień;
8) naukę samodzielności i podejmowania aktywności;

1. Projekt jest samodzielnie realizowany przez uczniów pod opieką nauczyciela. W
trakcie realizacji projektu uczeń (uczniowie) mogą korzystać z pomocy ekspertów z
zewnątrz lub innych nauczycieli.

2. Nauczyciele w terminie do końca września każdego roku szkolnego zgłaszają do
Dyrektora Szkoły, na piśmie, tematy projektów edukacyjnych. Zgłoszenie tematu
projektu dokonywane jest na Karcie Projektu wg ustalonego wzoru.
3. W terminie do 15 października zespoły przedmiotowe dokonują analizy zgłoszonych
tematów pod kątem możliwości ich realizacji, wykonalności, stopnia korelacji z podstawami
programowymi, innowacyjności, spodziewanych efektów dydaktyczno-wychowawczych oraz
atrakcyjności.
4. W terminie do 20 października Dyrektor Szkoły ogłasza Szkolną Bazę Projektów
Edukacyjnych. Kopie Kart Projektów dopuszczonych do realizacji projektów umieszcza się w
bibliotece szkolnej.
5. Uczniowie zainteresowani realizacją konkretnego projektu składają wychowawcy klasy
pisemną deklarację udziału w jego realizacji. Ostateczny termin wyboru tematu projektu
przypada na 31 października.
6. Uczeń może odstąpić od realizacji wcześniej wybranego projektu w fazie planowania
prac związanych z jego realizacją, po poinformowaniu nauczyciela -opiekuna projektu.
Przystąpienie do innego zespołu może nastąpić za zgodą wszystkich jego członków i
nauczyciela – opiekuna projektu.
7. Zespól uczniowski przy współpracy nauczyciela – opiekuna projektu opracowuje Kartę
Pracy Zespołu wg wzoru:
KARTA PRACY ZESPOŁU
Projekt:
Skład Zespołu :

Opiekun :

Zadania
do
wykonania
Osoby odpowiedzialne Termin
realizacji Materiały potrzebne do realizacji Potwierdzenie wykonania wraz z datą
Podpis nauczyciela Uwagi, zalecenia

 

 

 

8. Czas pracy wykonania projektu nie może przekraczać 8 tygodni.
9. Prezentacje projektów mają odbyć się do końca maja roku szkolnego.
10. Dopuszcza się następujące formy prezentacji:

1) konferencja naukowa połączona z wykładami;
2) forma plastyczna np. plakat, collage z opisami;
3) przedstawienie teatralne, inscenizacja;
4) książka, broszura, gazetka;
5) prezentacja multimedialna;
6) model, makieta, budowla, prezentacja zjawiska;
7) happening, marsz;
8) sesja dyskusyjna
9) inna, za zgodą opiekuna.

11. Realizacja projektu obejmuje:
1) wybranie tematu projektu w terminie wskazanym w Statucie Szkoły;
2) opracowanie Karty Pracy Zespołu;
3) zbieranie materiałów i ich selekcja;
4) spisanie kontraktu pomiędzy zespołem, a opiekunem zawierającym:

a) określenie tematu,
b) określenie terminu realizacji i prezentacji końcowej,
c) określenie formy realizacji,
d) określenie sposobu prezentacji;
e) wyznaczenie terminów i sposobu konsultacji z nauczycielem,
f) ustalenie zasad dyscypliny pracy,
g) wyznaczenie kryteriów oceny.
5) publiczne przedstawienie rezultatów projektu.
§132. Kryteria oceny projektu edukacyjnego.
1. Ocena za wkład pracy ucznia w realizację projektu jest oceną opisową.
2. Ocena wynika z oceny trzech elementów :
1) oceny efektu końcowego, a w szczególności:
a) zawartość merytoryczna, treść,
b) zgodność z tematem projektu,
c) oryginalność,
d) kompozycja,
e) stopień wykorzystania materiałów źródłowych,
f) estetyka i staranność,
g) trafność dowodów i badań,
h) wartość dydaktyczna i wychowawcza.

2) wkładu ucznia w realizację projektu, a w szczególności:
a) zaangażowanie ucznia,
b) pomysłowość i innowacyjność,
c) umiejętność pracy w grupie,
d) udział w praktycznym wykonaniu , wielkość zadań,
e) stopień trudności zadań,
f) terminowość wykonania przydzielonych zadań,
g) poprawność wykonania indywidualnie przydzielonych zadań,
h) pracowitość
i) udział w prezentacji.

3) oceny prezentacji, w tym:
a) poprawność językowa,
b) słownictwo specjalistyczne,
c) efekt artystyczny,
d) atrakcyjność,
e) estetyka,
f) technika prezentacji,
g) stopień zainteresowania odbiorów,
h) poprawność udzielanych wyjaśnień , odpowiedzi odbiorcom.

4. Przy wystawianiu oceny nauczyciel ma prawo uwzględnić samoocenę ucznia i ocenę jego
pracy przez zespół, a także opinie pozyskane od odbiorców projektu np. wyniki ankiet,
dyskusji.
5. Temat projektu oraz ocenę opisową uzyskaną przez ucznia za wkład pracy w realizację
tego projektu wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.
6. Ocena z projektu edukacyjnego nie ma wpływu na :

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie gimnazjum.

 

ROZDZIAŁ IX
Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły
§ 130. Zadania nauczycieli.
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za
jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
2. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:
1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć
organizowanych przez szkołę;
2) prawidłowa organizacja procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej
wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu nauczania
danego przedmiotu, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod nauczania w celu
maksymalnego ułatwienia uczniom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień, motywowanie
uczniów do aktywnego udziału w lekcji, formułowania własnych opinii i sadów, wybór
odpowiedniego podręcznika i poinformowanie o nim uczniów;
3) kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla
każdego człowieka;
4) dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą
demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;
5) tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy dydaktycznych
wspólnie z uczniami, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych
(zgłaszanie dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt szkolny;
6) dostosowanie wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu( zajęć) do indywidualnych
potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i
odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się potwierdzone opinią publicznej
lub niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
7) bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie wiedzy i
umiejętności uczniów, ujawnianie i uzasadnianie oceny, informowanie rodziców o zagrożeniu
ocena niedostateczną według formy ustalonej w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania;
8) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, m.in.
poprzez pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnień i zainteresowań przygotowanie do udziału
w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach;
9) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów, rozpoznanie
możliwości i potrzeb ucznia w porozumieniu z wychowawcą;
10) współpraca z wychowawcą i samorządem klasowym;
11) indywidualne kontakty z rodzicami uczniów;
12) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy
merytorycznej, aktywny udział we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej i udział w
lekcjach koleżeńskich, uczestnictwo w konferencjach metodycznych oraz innych formach
doskonalenia organizowanych przez ODN , OKE lub inne instytucje w porozumieniu z
Dyrekcją Szkoły zgodnie ze szkolnym planem WDN;
13) aktywny udział w życiu Szkoły: uczestnictwo w uroczystościach i imprezach
organizowanych przez Szkołę, opieka nad uczniami skupionymi w organizacji, kole
przedmiotowym, kole zainteresowań lub innej formie organizacyjnej;
14) przestrzeganie dyscypliny pracy: aktywne pełnienie dyżuru przez całą przerwę
miedzylekcyjną, natychmiastowe informowanie dyrekcji o nieobecności w pracy, punktualne
rozpoczynanie i kończenie zajęć oraz innych zapisów K.p;
15) prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej lekcji lub koła zainteresowań,
opracowanie właściwego rozkładu materiału, terminowe dokonywanie prawidłowych wpisów do
dziennika, arkuszy ocen i innych dokumentów obowiązujących w Szkole, kierowanie się w
swoich działaniach dobrem ucznia, a także poszanowanie godności osobistej ucznia;
16) przestrzeganie tajemnicy służbowej;
17) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje
pracownicze;
18) dokonanie wyboru podręczników i programu nauczania lub opracowanie własnego
programu nauczania i zapoznanie z nimi uczniów i rodziców, po uprzednim przedstawieniu ich
do zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną;
19) uczestniczenie w przeprowadzaniu, egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum,

3. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest
realizować:

1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub
wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym przepisami dla danego stanowiska;

2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych Szkoły, w tym zajęcia
opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, z tym że w
ramach tych zajęć:

a) nauczyciel Szkoły, jest obowiązany prowadzić zajęcia opieki świetlicowej lub zajęcia
w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora Szkoły,
z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć
edukacyjnych, w wymiarze 2 godzin w tygodniu,

3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i
doskonaleniem zawodowym.

4. Nauczyciel jest obowiązany rejestrować i rozliczać w okresach tygodniowych
odpowiednio w dziennikach lekcyjnych lub w dziennikach zajęć działania wymienione w ust. 1
i 2;

5. Nauczyciel jest obowiązany rejestrować i rozliczać zajęcia i czynności wymienione
w ust. 2 pkt 1 lit. a w okresach półrocznych w dziennikach zajęć pozalekcyjnych.

§ 131. Zadania wychowawców klas.
1. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w
szczególności:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz
przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie;
2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;
3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów
pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

2. Wychowawca realizuje zadania poprzez:

1) bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych i
bytowych, ich potrzeb i oczekiwań;
2) tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny i
psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania;
3) ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym (kl.1) oraz pomoc w rozwiązywaniu
konfliktów z rówieśnikami;
4) pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, niepowodzeń
szkolnych spowodowanych trudnościami w nauce;

5) organizowanie życia codziennego wychowanków w szkole, wdrażanie ich do współpracy i
współdziałania z nauczycielami i wychowawcą;

6) realizację planu zajęć do dyspozycji wychowawcy;

7) czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad wymiarem i
rozkładem prac zadawanych im do samodzielnego wykonania w domu;

8) utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu
klasie w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania im pomocy
w nauce;

9) rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia
się;

10) wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności,
odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego i efektywnego
organizowania sobie pracy;

11) systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce: zwracanie
szczególnej uwagi zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i na tych, którzy mają
trudności i niepowodzenia w nauce, analizowanie wspólnie z wychowankami, samorządem
klasowym, nauczycielami i rodzicami przyczyn niepowodzeń uczniów w nauce, pobudzanie dobrze
i średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników w nauce, czuwanie nad regularnym
uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne, badanie przyczyn opuszczania przez wychowanków
zajęć szkolnych, udzielanie wskazówek i pomocy tym, którzy (z przyczyn obiektywnych)
opuścili znaczną ilość zajęć szkolnych i mają trudności w uzupełnieniu materiału;

12) wdrażanie wychowanków do społecznego działania oraz kształtowania właściwych
postaw moralnych, kształtowanie właściwych stosunków miedzy uczniami — życzliwości,
współdziałania, wzajemnej pomocy, wytwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwijaniu wśród nich
koleżeństwa i przyjaźni, kształtowanie umiejętności wspólnego gospodarowania na terenie
klasy, odpowiedzialności za ład, czystość estetykę klas, pomieszczeń i terenu Szkoły,
rozwijanie samorządności i inicjatyw uczniowskich;

13) podejmowanie działań umożliwiających pożyteczne i wartościowe spędzanie czasu
wolnego, pobudzanie do różnorodnej działalności i aktywności sprzyjającej wzbogacaniu
osobowości i kierowanie tą aktywnością, rozwijanie zainteresowań i zamiłowań,
interesowanie się udziałem uczniów w życiu Szkoły, konkursach, olimpiadach, zawodach, ich
działalnością w kołach i organizacjach;

14) tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu,
m.in. poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, biwaków, rajdów;

15) unikanie złośliwości i przesady w ocenie błędów i wad uczniów;

16) tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych
stron ich osobowości: stwarzanie uczniom warunków do wykazania się nie tylko zdolnościami
poznawczymi, ale także – poprzez powierzenie zadań na rzecz spraw i osób drugich -
zdolnościami organizacyjnymi, opiekuńczymi, artystycznymi, menedżerskimi, przymiotami ducha
i charakteru;

17) wdrażanie uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobistą i psychiczną, o stan
higieniczny otoczenia oraz do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą;

18) współpracę z pielęgniarką szkolną, rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach ich
zdrowia, organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom;

19) udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach
życiowych, występowanie do organów Szkoły i innych instytucji z wnioskiem o udzielenie
pomocy.
3. Wychowawca ustala ocenę zachowania swoich wychowanków po zasięgnięciu opinii
ucznia, jego kolegów i nauczycieli, wnioskuje w sprawie przyznawania nagród i udzielania
kar, ma prawo ustanowić przy współpracy z Oddziałową Radą Rodziców własne formy nagradzania
i motywowania wychowanków.

4. Wychowawca zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych dotyczących
klas:

1) prowadzi dziennik lekcyjny, arkusze ocen, dziennik wychowawcy
2) sporządza zestawienia statystyczne dotyczące klasy;
3) nadzoruje prowadzenie ewidencji wpłat składek przez skarbnika klasowego;
4) wypisuje świadectwa szkolne;
5) wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie z zarządzeniami władz
szkolnych, poleceniami Dyrektora Szkoły oraz uchwałami Rady Pedagogicznej.
§ 132. Zadania nauczycieli w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom:
1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów nad którymi
sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez szkołę.
2. Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia
odnośnie bhp i p/poż., a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu.
3. Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez
Dyrektora Szkoły. W czasie dyżuru nauczyciel jest zobowiązany do:
1) punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym jego
nadzorowi;
2) aktywnego pełnienia dyżuru – reagowania na wszelkie przejawy zachowań odbiegających
od przyjętych norm. W szczególności powinien reagować na niebezpieczne, zagrażające
bezpieczeństwu uczniów zachowania ( agresywne postawy wobec kolegów, bieganie, siadanie na
poręcze schodów, parapety okienne i inne. Nauczyciel nie może zajmować się sprawami
postronnymi, jak przeprowadzanie rozmów z rodzicami i innymi osobami i czynnościami, które
przeszkadzają w czynnym spełnianiu dyżuru;
3) przestrzegania zakazu otwierania okien na korytarzach, obowiązku zamykania drzwi do
sal lekcyjnych;
4) dbania , by uczniowie nie śmiecili, nie brudzili , nie dewastowali ścian, ławek i
innych urządzeń szkolnych oraz by nie niszczyli roślin i dekoracji;
5) zwracania uwagi na przestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad wchodzenia do
budynku szkolnego lub sal lekcyjnych;
6) egzekwowania , by uczniowie nie opuszczali terenu Szkoły podczas przerw;
7) niedopuszczanie do palenia papierosów na terenie Szkoły – szczególnie w toaletach
szkolnych;
8) natychmiastowego zgłoszenia Dyrekcji Szkoły faktu zaistnienia wypadku i podjęcia
działań zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki oraz
zabezpieczenia miejsca wypadku,
4. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa i
poinformowania o tym fakcie Dyrektora Szkoły lub wicedyrektora;
5. Nauczyciel obowiązany jest zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom biorącym
udział w pracach na rzecz Szkoły i środowiska. Prace mogą być wykonywane po zaopatrzeniu
uczniów w odpowiedni do ich wykonywania sprzęt, urządzenia i środki ochrony indywidualnej.
6. Nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia z zagrożonych
miejsc osoby powierzone opiece, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie
zajęć.
7. Nie rozpoczynanie zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają
być prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla
bezpieczeństwa.
9. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia
zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa uczniów do pełnych przerw międzysekcyjnych.
10. Nauczyciel ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać Instrukcji Bezpieczeństwa
Pożarowego w szkole.
11. Nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze Szkoły lub wycieczkę ma obowiązek
przestrzegać zasad ujętych w procedurze Organizacji wycieczek szkolnych i zagranicznych,
obowiązującej w Szkole.
12. Nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęć w klasie :
1) ma obowiązek wejść do sali pierwszy , by sprawdzić czy warunki do prowadzenia
lekcji nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów i nauczyciela. Jeżeli sala lekcyjna nie
odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do Dyrektora Szkoły
celem usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić
prowadzenia zajęć w danym miejscu,
2) podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez żadnej opieki,
3) w razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia , jeśli stan jego zdrowia pozwala ,
należy skierować go w towarzystwie drugiej osoby do pielęgniarki szkolnej. Jeśli
zaistnieje taka potrzeba udzielić mu pierwszej pomocy. O zaistniałej sytuacji należy
powiadomić rodziców ucznia niepełnoletniego. Jeśli jest to nagły wypadek powiadomić
Dyrektora Szkoły,
4) nauczyciel powinien kontrolować właściwą postawę uczniów w czasie zajęć. Korygować
zauważone błędy i dbać o czystość, ład i porządek podczas trwania lekcji i po jej
zakończeniu,
5) po skończonej lekcji nauczyciel powinien sam otworzyć drzwi , by nie dopuścić do
gwałtownego ich otwarcia przez wybiegających uczniów,
6) uczniów chcących skorzystać z toalety nauczyciel zwalnia pojedynczo,
7) przed rozpoczęciem lekcji nauczyciel zobowiązany jest do wywietrzenia sali
lekcyjnej, zapewnienia właściwego oświetlenia i temperatury,
8) nauczyciel ustala zasady korzystania z sali lekcyjnej.

13. Wychowawcy klas są zobowiązani zapoznać uczniów z :

1) zasadami postępowania w razie zauważenia ognia;
2) sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia;
3) z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych;
4) zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia.
§ 133. 1. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w szkole są pracownikami samorządowymi i
podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.

2. Pracownik zatrudniony w szkole zobowiązany jest przestrzegać szczegółowy zakres
obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest
potwierdzane podpisem pracownika.

3. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:

1) przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;
2) wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;
3) udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie
dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony,
jeżeli prawo tego nie zabrania;
4) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;
5) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami,
podwładnymi oraz współpracownikami;
6) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;
7) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
8) sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego;
9) złożenie oświadczenia przez pracowników na stanowiskach urzędniczych
o prowadzeniu działalności gospodarczej, zgodnie z wymogami ustawy;
10) złożenie przez pracownika na stanowiskach urzędniczych, na życzenie Dyrektora
Szkoły, oświadczenia o stanie majątkowym.

§ 134. Zakresy zadań na poszczególnych stanowiskach pracy.

1. Obowiązki głównej księgowej:
1) przestrzeganie ustawy o finansach publicznych;
2) bieżący nadzór i kontrola prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej i
materiałowej Szkoły
3) prowadzenie gospodarki finansowej Szkoły zgodnie z obowiązującymi zasadami;
4) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad
wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji
Szkoły;
5) zapewnianie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez szkołę;
6) przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych;
7) zapewnianie terminowości ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz
spłaty zobowiązań;
8) kontrola operacji gospodarczych , wiążących się z wydawaniem środków pieniężnych,
obrotami pieniężnymi na rachunku bankowym, kontrola operacji gospodarczych stanowiących
przedmiot księgowań;
9) opracowywanie rocznych planów finansowych Szkoły
10) prawidłowe i terminowe sporządzanie oraz przesyłanie deklaracji przewidzianych w
przepisach prawa podatkowego i przepisach o ubezpieczeniach zdrowotnych;
11) prowadzenie rachunkowości zgodnie z ustawą o prowadzeniu rachunkowości, ustawą o
finansach publicznych oraz innych właściwych przepisów;
12) nadzór i koordynacja czynności związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych;
13) sporządzanie miesięcznych list płac, listy wypłat nagród jubileuszowych oraz list
wypłat odpraw emerytalnych i rentowych;
14) dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę świadczeń alimentacyjnych i innych
zajęć wynagrodzenia i przekazywanie ich zgodnie ze stosownymi postanowieniami lub wyrokami
sądowymi;
15) terminowe, prawidłowe i rzetelne opracowywanie sprawozdawczości budżetowej,
podatkowej i innej;
16) należyte gospodarowanie, przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrona
środków wartości pieniężnych będących w posiadaniu działu finansowo- księgowego;
17) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z
planem finansowym jednostki;
18) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących
operacji gospodarczych i finansowych;
19) nadzór nad prawidłowym wykonaniem rocznych planów finansowych dochodów i wydatków
oraz środków specjalnych jednostki;
20) opracowywanie planów i projektów wykorzystywania środków gospodarczych
pozostających w dyspozycji jednostki;
21) prowadzenie kontroli wewnętrznej w zakresie legalności, celowości i gospodarności
działań gospodarczych i finansowych w szkole;
22) przekazywanie Dyrektorowi Szkoły rzetelnych i aktualnych informacji finansowych
potrzebnych do podejmowania decyzji gospodarczych i decyzji w zakresie dysponowania
środkami finansowymi jednostki;
23) opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora Szkoły i
dotyczących prowadzenia rachunkowości, w szczególności
zakładowego planu kont, obiegu dokumentów finansowo- księgowych, instrukcji magazynu
żywności, instrukcji kasowej i inwentarzowej;
24) zarządzanie inwentaryzacji i jej rozliczanie zgodnie z przepisami, a zwłaszcza
merytoryczna ocena w zakresie rozliczania niedoborów i nadwyżek;
25) prowadzenie ksiąg inwentarzowych;
26) codzienna archiwizacja danych księgowych przetwarzanych w programie Księgowość
Optivum firmy Vulcan, zgodnie z instrukcją „Polityka Bezpieczeństwa”;
27) zabezpieczenie ochrony tajemnicy służbowej , bhp i higieny pracy , ochrony p/poż w
podległym dziale finansowo-księgowym;
28) bieżące kierowanie działem księgowo-finansowym;
29) reprezentowanie Szkoły przed sądami w sprawach finansowych;
30) przestrzeganie Regulaminu Pracy i innych wewnętrznych przepisów
szkolnych , bhp i p/poż.;
31) udział w Komisji oceniającej służbę przygotowawczą pracowników;
32) wykonywanie innych poleceń Dyrektora Szkoły;.
33) wykonywanie obowiązków pracowników samorządowych, wynikających z zapisu w § 133
ust.3 statutu.

2. Główna księgowa służbowo odpowiada przed Dyrektorem Szkoły i ponosi
odpowiedzialność prawną za:
4) przestrzeganie i stosowanie przepisów , instrukcji , aktów normatywnych
wewnętrznych i zewnętrznych dotyczących rachunkowości i finansów , w tym zwłaszcza za
rzetelne i bezbłędne prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z odrębnymi przepisami;
5) nadzór nad prawidłowym wykonaniem rocznych planów finansowych Szkoły;
6) terminowe, prawidłowe i rzetelne opracowywanie przez Dział Finasowo- Księgowy
sprawozdawczości budżetowej, podatkowej oraz innej;
7) wykonywanie innych zadań nałożonych na Dział Finansowo-Księgowy.

3. W celu realizacji swoich zadań główna księgowa ma prawo:
1) żądać od pracowników dostarczenia poprawnie wystawionych lub sprawdzonych
merytorycznie dokumentów stanowiących podstawę dokonania lub zarejestrowania w księgach
rachunkowych operacji gospodarczych;
2) odmówić akceptacji dokumentu , który nie spełnia wymagań określonych w odrębnych
przepisach. O odmowie zawiadamia dyrektora Szkoły pisemnie z podaniem przyczyny odmowy;
3) zawiadomić organy powołane do ścigania przestępstw w przypadku , gdy polecenie
służbowe dyrektora Szkoły stanowiłoby przestępstwo lub wykroczenie;
4) wnioskować do Dyrektora Szkoły o przeprowadzenie kontroli określonych działań ,
komórek organizacyjnych Szkoły , które bezpośrednio nie podlegają nadzorowi głównej
księgowej;
5) wnioskować do dyrektora Szkoły o określenie trybu, według którego mają być
wykonywane przez inne służby prace niezbędne do zapewnienia prawidłowości gospodarki
finansowej oraz księgowości, kalkulacji wynikowej kosztów i sprawozdawczości finansowej;
6) dokonywać oceny pracy podległych pracowników;
7) wnioskować o nagrody, kary i awanse podległych pracowników.

§ 135. 1. Obowiązki kasjera:
1) dokonywanie operacji kasowych na podstawie dowodów sprawdzonych pod względem
merytorycznym i formalno – rachunkowym i zatwierdzonych do wypłaty;
2) pobieranie pieniędzy z banku;
3) należyte zabezpieczanie gotówki z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
4) wypłacanie pracownikom wynagrodzeń zgodnie z listami płac;
5) przyjmowanie odpłatności od młodzieży mieszkającej w internacie , wydawanie na
bieżąco dokumentów potwierdzających dokonanie wpłaty ( K – 104);
6) sporządzanie raportów kasowych;
7) zabezpieczenie środków pieniężnych przed kradzieżą zgodnie z obowiązującymi
przepisami;
8) uczestniczenie w kasacji i spisach z natury;
9) przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich przepisów dotyczących
bhp i p/poż.;
10) udział w szkoleniach bhp i p/poż;
11) przestrzeganie obowiązków pracownika samorządowego, zapisanych w § 133 ust.3;
12) wykonywanie poleceń Dyrektora bezpośredniego przełożonego

§ 136. 1. Obowiązki Sekretarza Szkoły.
1) prowadzenie kancelarii szkolnej w oparciu o jednolity rzeczowy wykaz akt;
2) przyjmowanie i rejestrowanie pism wchodzących i wychodzących;
3) rozsyłanie pism przychodzących zgodnie z zasadami obiegu dokumentów w szkole;
4) wysyłanie korespondencji;
5) prowadzenie ewidencji i dokumentacji przebiegu nauczania tj. księgi ocen, arkuszy
ocen;
6) bieżące załatwianie spraw uczniowskich, a w szczególności:
a) przygotowywanie i wydawanie legitymacji szkolnych i ich prolongata,
b) przygotowywanie zaświadczeń na potrzeby różnych instytucji,
c) występowanie o odpisy arkuszy ocen,
d) przygotowywanie odpisów arkuszy ocen,
e) sporządzanie i wydawanie duplikatów świadectw i innych dokumentów,
7) sporządzanie sprawozdań GUS i innych sprawozdań oświatowych w zakresie spraw
uczniowskich;
8) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania;
9) zamawianie druków ścisłego zarachowania;
10) prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich pracowników Szkoły;
11) prowadzenie rejestru spraw wojskowych;
12) wykonywanie prac kancelaryjnych biurowych;
13) obsługa urządzeń biurowych i poligraficznych;
14) przyjmowanie i przechowywanie dokumentacji kandydatów do Szkoły
15) prowadzenie ewidencji i dokumentacji świadectw ukończenia Szkoły;
16) zbieranie dokumentacji dotyczącej wszelkich form pomocy materialnej uczniom;
17) zabezpieczenie i przechowywanie pieczęci urzędowych;
18) dbałość o należyty porządek i ład na stanowisku pracy;
19) dbałość o należyty stan techniczny urządzeń znajdujących się w sekretariacie;
20) obsługa gości i interesantów dyrektora;
21) przestrzeganie i nadzorowanie obiegu dokumentów szkolnych;
22) przekazywanie akt do zakładowego archiwum;
23) prowadzenie archiwum szkolnego;
24) udzielanie informacji interesantom;
25) przestrzeganie Regulaminu Pracy i przepisów bhp i p/poż;
26) realizacja obowiązków pracownika samorządowego, zapisanych w § 133 ust.3
27) wykonywanie doraźnych prac zlecanych przez Dyrektora Szkoły.

§ 137.1. Zadania kucharki:
1) uczestniczenie w planowaniu jadłospisów;
2) przygotowywanie posiłków zgodnie z jadłospisem i zachowaniem obowiązujących norm;
3) pobieranie z magazynu produktów żywieniowych w ilościach przewidzianych recepturą i
odpowiednie ich zabezpieczenie przed użyciem;
4) dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków;
5) utrzymywanie czystości i porządku w kuchni;
6) pobieranie i zabezpieczanie próbek pokarmowych posiłków na potrzeby kontroli
Sanepidu;
7) znajomość i przestrzeganie wszystkich instrukcji sporządzonych na potrzeby kuchni;
8) natychmiastowe zgłaszanie dyrektorowi powstałych usterek oraz wszelakich
nieprawidłowości stanowiących zagrożenie zdrowia i życia;
9) przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich regulaminów bhp i
p/poż;
10) udział w szkoleniach bhp i p/poż;
11) wykonywanie innych poleceń dyrektora i intendenta związany z organizacją pracy w
szkole.

§ 138. 1. Obowiązki Intendenta:
1) zaopatrywanie stołówki szkolnej w potrzebne artykuły żywieniowe i techniczne (
środki czystość, do dezynfekcji, sprzęt kuchenny) z zachowaniem prawa o zamówieniach
publicznych;
2) sprawdzanie zgodności zakupu z rachunkiem, wpisywanie sprzętów do poręcznych ksiąg
inwentarzowych oraz na liszki inwentarzowe po ich uprzednim ocechowaniu;
3) prowadzenie kartotek materiałowych, ewidencji pozaksięgowe, aktualizacji wywieszek
inwentarzowych;
4) uzgadnianie sald z księgowością Szkoły dwa razy w roku (na koniec czerwca i
grudnia);
5) racjonalne i oszczędne gospodarowanie powierzonymi składnikami majątku;
6) planowanie jadłospisu zgodnie z obowiązującymi normami i kalorycznością,
wywieszanie ich w stołówce;
7) wydawanie do kuchni artykułów żywieniowych za potwierdzeniem kucharza
i wpisywanie ich do dziennika żywieniowego;
8) przestrzeganie stawki żywieniowej i terminów przydatności do spożycia artykułów
znajdujących się z magazynie;
9) prowadzenie magazynu żywieniowego, właściwe przechowywanie produktów i
zabezpieczanie ich przed zniszczeniem;
10) prowadzenie kartoteki magazynu żywnościowego;
11) sporządzanie raportów żywieniowych przedstawianie ich do podpisu wicedyrektorowi
Szkoły;
12) pobieranie zaliczek z kasy na zakup artykułów żywnościowych i rozliczanie się z
nich na bieżąco, po uprzednim przedstawieniu rachunków do akceptacji wicedyrektora;
13) informowanie wicedyrektora w okresach comiesięcznych o wykorzystaniu środków
finansowych;
14) utrzymywanie czystości ( sprzątanie) magazynów żywnościowych;
15) dbanie o terminowe cechowanie wag;
16) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kuchni; przygotowaniem i porcjowaniem
posiłków zgodnie z normami HACCAP;
17) ponoszenie odpowiedzialności materialnej za sprzęt i pieniądze;
18) wykonywanie badań profilaktycznych;
19) uczestniczenie w kasacji i spisach z natury;
20) przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich przepisów
dotyczących bhp i p/poż.;
21) pomoc w przygotowaniu posiłków i ich wydawaniu w razie potrzeb;
22) udział w szkoleniach bhp i p/poż;
23) przestrzeganie obowiązków pracownika samorządowego , zapisanych w § 133;
24) wykonywanie poleceń Dyrektora.

§ 139. 1. Zadania pomocy kuchennej:
1) obróbka wstępna warzyw i owoców oraz innych produktów do produkcji posiłków;
2) rozdrabnianie warzyw i owoców i innych surowców z uwzględnieniem wymogów
technologii i instrukcji obsługi maszyn gastronomicznych;
3) przygotowywanie potraw zgodnie z wytycznymi kucharki;
4) pomoc w porcjowaniu i wydawaniu posiłków;
5) mycie naczyń (wyparzanie) i sprzętu kuchennego;
6) sprzątanie kuchni, obieralni, zmywalni, szafy ze sprzętem kuchennym;
7) wykonywanie poleceń kucharza wynikających z codziennego podziału prac;
8) zastępowanie kucharza podczas jego nieobecności;
9) znajomość wszystkich instrukcji sporządzonych na potrzeby kuchni;
10) współodpowiedzialność materialna za naczynia i sprzęt znajdujący się w kuchni;
11) przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich regulaminów bhp i
p/poż;
12) udział w szkoleniach bhp i p/poż;
13) wykonywanie innych poleceń dyrektora i intendenta związany z organizacją pracy w
przedszkolu.

§ 140. 1. Zadania konserwatora:
1) systematyczne lokalizowanie usterek występujących w przedszkolu poprzez częste
dokonywanie przeglądów pomieszczeń;
2) kontrolowanie, obsługiwanie i konserwacja wszystkich urządzeń technicznych, wodno
kanalizacyjnych, grzewczych, elektro – energetycznych, klimatyzacyjnych;
3) systematyczne usuwanie usterek oraz wykonywanie bieżących remontów
zgłaszanych ustnie lub zapisywanych w zeszycie usterek;
4) wykonywanie prac remontowo – budowlanych niewymagających specjalistycznego sprzętu
i przygotowania, zlecanych przez dyrektora;
5) dbanie o powierzony sprzęt;
6) utrzymywanie porządku i czystości terenów zielonych;
7) udział w szkoleniach bhp i p/poż;
8) przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich regulaminów
bhp i p/poż;
9) wykonywanie poleceń dyrektora.

§ 141. 1. Obowiązki woźnego:
1) kontrolowanie uczniów przychodzących i wychodzących ze Szkoły w zakresie ich
obowiązków ustalonych w statucie Szkoły;
2) sprawowanie nadzoru nad wejściem głównym;
3) zgłaszanie Kierownikowi Administracyjnemu przebywania na terenie Szkoły osób,
których obecność budzi niepokój bądź uzasadnione podejrzenie;
4) prowadzenie książki wejść i wyjść;
5) zabezpieczenie i właściwe przechowywanie listy obecności pracowników Szkoły;
6) udzielanie informacji interesantom;
7) nadzorowanie ruchu uczniów w wejściu głównym;
8) kontrolowanie zachowań uczniów przed wejściem głównym;
9) zezwalanie na opuszczenie Szkoły tylko uczniom posiadającym dokument zwolnienia z
zajęć;
10) zgłaszanie obecności osób obcych w pobliżu Szkoły, zagrażających bezpieczeństwu
uczniom lub zachowujących się podejrzanie;
11) informowanie patroli straży Miejskiej o problemach z zapewnieniem porządku i
bezpieczeństwa w okolicy wejścia do obiektu szkolnego,
12) sprzątanie po przerwach podłogi korytarza przed wejściem do Szkoły;
13) codzienne sprzątanie przed budynkiem Szkoły, na wyznaczonym odcinku( zamiatanie,
odśnieżanie);
14) dbanie o porządek i czystość w dyżurce;
15) przekazywanie informacji kierownictwu Szkoły o zauważonych nieprawidłowościach w
zapewnianiu bezpieczeństwa uczniów i pracowników;
16) przestrzeganie przepisów bhp i p/poż,;
17) przestrzeganie Regulaminu Pracy;
18) przestrzeganie obowiązków pracownika samorządowego, zapisanych w § 133;
19) wykonywanie poleceń Dyrektora Szkoły i bezpośredniego przełożonego.

§ 142. 1. Obowiązki sprzątaczki:
1) utrzymywanie czystości w przydzielonym rejonie sprzątania poprzez codzienne
wykonywanie czynności:
a) wycieranie na wilgotno kurzy,
b) wietrzenie pomieszczeń,
c) zmywanie podłóg,
d) podlewanie i pielęgnowanie kwiatów,
e) uzupełnianie mydła w pojemnikach,
f) mycie i odkażanie sanitariatów,
g) przecieranie drzwi ,a w razie potrzeby mycie szyb.
2) zabezpieczenie pomieszczeń przed kradzieżą, włamaniem- zamykanie okien , drzwi;
3) sprzątanie okresowe podczas ferii, wakacji, przerw świątecznych obejmujące:
a) gruntowne porządki w wyznaczonych do codziennego sprzątania pomieszczeń: mycie
okien, pastowanie podłóg, trzepanie dywanów, zmianę zasłon, firan i itp.;
4) wykonywanie poleceń bezpośredniego przełożonego i Dyrektora Szkoły;
5) udział w szkoleniach bhp i p/poż oraz podnoszących kwalifikacje zawodowe;
6) przestrzeganie przepisów bhp i p/poż,;
7) przestrzeganie Regulaminu Pracy;
8) przestrzeganie obowiązków pracownika samorządowego, zapisanych w § 133;
9) wykonywanie poleceń Dyrektora Szkoły i bezpośredniego przełożonego.

§ 143. 1. Zadania inspektora BHP:
1) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy;
2) informowanie Dyrektora, o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych oraz występowanie z
wnioskami zmierzającymi do eliminacji bądź ograniczania stwierdzonych zagrożeń;
3) udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz
przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-
organizacyjnych, zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
4) udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo
jego części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia
wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i w dokumentacji;
5) udział w przekazywaniu do użytkowania:
a) nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części,
b) urządzeń i aparatury stwarzającej zagrożenia zawodowe oraz urządzeń mających wpływ
na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników i dzieci,
6) sporządzanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających
propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie
zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;
7) udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących
pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
8) opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na
poszczególnych stanowiskach pracy;
9) udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu
wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na
choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;
10) prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących
wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także
przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku
pracy;
11) doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
12) udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną praca;
13) doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których
występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru
najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej;
14) współpraca z dyrektorem w zakresie organizowania szkoleń w dziedzinie
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo
zatrudnionych pracowników;
15) współpraca z laboratoriami środowiska pracy w zakresie organizowania badań i
pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia oraz analizowanie wyników badań;
16) współdziałanie z jednostkami służby medycyny pracy oraz lekarzami sprawującymi
profilaktyczna opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu
okresowych badań lekarskich pracowników;
17) współdziałanie ze społecznym inspektorem pracy oraz z organizacjami związkowymi
przy podejmowaniu przez nie działań, mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie i w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach;
18) uczestniczenie w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych
zespołach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem
chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy;
19) inicjowanie i rozwijanie na terenie Szkoły różnych form popularyzacji problematyki
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasad ergonomii.

Dyrektor Szkoły może powierzyć sprawowanie nadzoru nad bhp w placówce firmie
zewnętrznej, po zawarciu umowy cywilno-prawnej lub pracownikowi Szkoły
posiadającemu uprawnienia.

2. Inspektor BHP jest uprawniony do:
1) przeprowadzania kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także
przestrzegania przepisów oraz zasad w tym zakresie w przedszkolu i w każdym innym miejscu
wykonywania pracy;
2) występowania do osób kierujących pracownikami z zaleceniami usunięcia
stwierdzonych zagrożeń wypadkowych i szkodliwości zawodowych oraz uchybień w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy;
3) występowania do dyrektora z wnioskami o nagradzanie pracowników wyróżniających się
w działalności na rzecz poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy;
4) występowania do dyrektora o zastosowanie kar porządkowych w stosunku do
pracowników odpowiedzialnych za zaniedbanie obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy;
5) niezwłocznego wstrzymania pracy maszyny lub innego urządzenia technicznego w razie
wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika albo innych osób;
6) niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika zatrudnionego przy pracy wzbronionej;
7) niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika, który swoim zachowaniem lub sposobem
wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia własnego albo innych
osób;
8) wnioskowania do dyrektora o niezwłoczne wstrzymanie pracy i zajęć w szkole w
przypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników, uczniów
albo innych osób.

§ 144. 1. Zadania Inspektora ds. p/poż:
1) nadzór nad właściwym zabezpieczeniem przeciwpożarowym obiektów przedszkola, zgodnie
z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;
2) przeprowadzanie okresowych oraz doraźnych kontroli stanu zabezpieczenia
przeciwpożarowego w obiektach Przedszkola…;
3) wydawanie zaleceń pokontrolnych zmierzających do poprawy stanu ochrony
przeciwpożarowej w kontrolowanych obiektach;
4) nadzór nad prawidłowym wyposażeniem, rozmieszczeniem i konserwacją podręcznego
sprzętu gaśniczego;
5) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i konserwacją urządzeń przeciwpożarowych
znajdujących się w obiektach Szkoły ( instalacje sygnalizacji pożaru, klapy dymowe, stałe
urządzenia gaśnicze itp.);
6) opiniowanie dokumentacji prac remontowych, zmian sposobu użytkowania pomieszczeń,
obiektów, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej;
7) udział w komisjach odbioru inwestycji, prac remontowych, adaptacyjnych itp.
wykonywanych w obiektach Szkoły;
8) udział w komisjach przetargowych związanych z inwestycjami w zakresie ochrony
przeciwpożarowej;
9) zgłaszanie Dyrektorowi wniosków zmierzających do poprawy stanu ochrony
przeciwpożarowej w obiektach przedszkola;
10) przeprowadzanie wstępnych szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla nowo
przyjętych pracowników;
11) współpraca z Komendą Wojewódzką oraz Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w
zakresie prewencyjnym i operacyjnym;
12) współpraca z dyrektorem w zakresie właściwego zabezpieczenia przeciwpożarowego;
13) współpraca z dyrektorem przedszkola w praktycznym sprawdzaniu organizacji i
warunków ewakuacji ( próbne alarmy);
14) prowadzenie dokumentacji związanej z ochroną przeciwpożarową obiektów Szkoły
oraz z działalnością własną;
15) udział w pracach komisji powołanych w celu ustalenia przyczyny powstania pożaru lub
innego miejscowego zagrożenia.

Zadania w zakresie ochrony p/poż dyrektor powierza pracownikowi Szkoły,
posiadającemu aktualne przeszkolenie w tym zakresie.
§ 145. W szkole utworzone jest stanowisko wicedyrektora ds. wychowawczych i
pedagogicznych. Na stanowisko wicedyrektora powołuje dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii
Rady Pedagogicznej i organu prowadzącego.
§ 146. Zakres obowiązków wicedyrektora d.s pedagogicznych:
1. Do zadań Wicedyrektora ds. pedagogicznych należy w szczególności:
1) sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym
prowadzenie hospitacji u wskazanych przez dyrektora nauczycieli;
2) nadzór nad Samorządem Uczniowskim;
3) nadzór i kontrola stołówki szkolnej
4) kierowanie Komisją Stypendialną;
5) udostępnianie informacji uczniom, rodzicom i nauczycielom o formach pomocy
materialnej uczniom;
6) prowadzenie ewidencji godzin nadliczbowych i przekazywanie jej do księgowości;
7) prowadzenie Księgi Zastępstw i wyznaczanie nauczycieli na zastępstwa;
8) opracowywanie analiz wyników badań efektywności nauczania i wychowania;
9) nadzór nad pracami Komisji Przedmiotowych;
10) wnioskowanie o nagrody, wyróżnienia i kary dla pracowników pedagogicznych;
11) przygotowywanie projektów ocen nauczycieli i ocen dorobku zawodowego dla
wskazanych przez dyrektora nauczycieli;
12) przeprowadzanie szkoleniowych rad pedagogicznych z zakresu prawa oświatowego;
13) opracowywanie planu lekcji na każdy rok szkolny i wprowadzanie niezbędnych zmian po
wszelkich zamianach organizacyjnych;
14) bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją zadań zleconych nauczycielom;
15) opracowywanie planu wycieczek w oparciu o propozycje wychowawców klas;
16) wstępna kontrola dokumentacji wycieczek;
17) opracowywanie planu apeli, imprez szkolnych i kalendarza szkolnego;
18) organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o prawach dziecka;
19) pełnienie dyżuru kierowniczego w wyznaczonych prze dyrektora godzinach;
20) zapewnianie pomocy nauczycieli w realizacji ich zadań i oraz ich doskonaleniu
zawodowym;
21) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w
organizacji praktyk studenckich oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji;
22) nadzór nad organizacjami , stowarzyszeniami i wolontariuszami działającymi w szkole
za zgodą Dyrektora Szkoły i pozytywnej opinii Rady Rodziców w zakresie działania
programowego;
23) opracowywanie na potrzeby dyrektora i Rady Pedagogicznej wniosków ze sprawowanego
nadzoru pedagogicznego
24) kontrolowanie w szczególności realizacji przez nauczycieli podstaw programowych
nauczanego przedmiotu;
25) kontrolowane realizacji indywidualnego nauczania;
26) egzekwowanie przestrzegania przez nauczycieli i uczniów postanowień statutu;
27) dbanie o właściwe wyposażenie Szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt;
28) przygotowywanie projektów uchwał , zarządzeń , decyzji z zakresu swoich
obowiązków;
29) przygotowywanie materiałów celem ich publikacji na stronie www Szkoły oraz
systematycznie kontrolowanie jej zawartość;
30) kontrolowanie prawidłowości wymagań edukacyjnych stawianych przez nauczycieli
uczniom w zakresie zgodności ich z podstawową programową i wewnątrzszkolnymi zasadami
oceniania;
31) rozstrzyganie sporów między uczniami i nauczycielami w zakresie upoważnienia
dyrektora Szkoły;
32) współpraca z Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną;
33) kontrolowanie pracy pracowników obsługi ;
34) dbanie o autorytet Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczycieli;
35) współpraca z Poradnią Pedagogiczno –Psychologiczną , policją i służbami porządkowi
w zakresie pomocy uczniom i zapewnieniu ładu i porządku w szkole i na jej terenie;
36) przestrzeganie wszelkich Regulaminów wewnatrzszkolnych, a w szczególności
Regulaminu Pracy, przepisów w zakresie bhp i p/poż;
37) wykonywanie poleceń Dyrektora Szkoły.
38) zastępowanie dyrektora Szkoły podczas jego nieobecności.
§ 148 . 1. W Szkole obowiązuje Regulamin Pracy, ustalony przez dyrektora Szkoły w
uzgodnieniu ze związkami zawodowymi działającymi w placówce.
2. Każdy pracownik Szkoły jest obowiązany znać i przestrzegać postanowień zawartych w
Regulaminie Pracy. Fakt zapoznania się z Regulaminem Pracy pracownik Szkoły potwierdza
własnoręcznym podpisem.

§ 149. Kompetencje, zadania i organizacja pracy pedagoga i psychologa ujęte są
odpowiednio w § 34 ust. 1, § 35 ust. 1 § 36 ust.1 niniejszego statutu.

§ 150. W szkole mogą działać, zgodnie ze swoimi statutami i obowiązującymi w tym względzie
przepisami prawnymi związki zawodowe zrzeszające nauczycieli lub innych pracowników Szkoły.

ROZDZIAŁ X
PODSTAWOWE PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKA SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ

§ 151. Członek społeczności szkolnej
1. Członkiem społeczności Szkoły staje się każdy, kto został przyjęty do Szkoły w określony
przez zasady przyjmowania sposób.
2. Wraz z zakończeniem nauki lub pracy w szkole traci się członkostwo społeczności
szkolnej.

§ 152. Żadne prawa obowiązujące w szkole nie mogą być sprzeczne z międzynarodowymi prawami
człowieka i dziecka.

§ 153. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej są równi wobec prawa bez względu na różnice
rasy, płci, religii, poglądów politycznych czy innych przekonań, narodowości,
pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub jakiekolwiek inne.

§ 154.Traktowanie członków.
1. Nikt nie może być poddawany okrutnemu, nieludzkiemu, upokarzającemu traktowaniu lub
karaniu.
2. Żaden członek społeczności Szkoły nie może podlegać arbitralnej i bezprawnej ingerencji
w sferę jego życia prywatnego.
3. Szerzenie nienawiści lub pogardy, wywoływanie waśni lub poniżanie członka społeczności
Szkoły ze względu na różnice narodowości, rasy, wyznania jest zakazane i karane.
4. Nikogo nie wolno zmuszać do uczestniczenia lub nieuczestniczenia w czynnościach,
obrzędach religijnych lub nauce religii.

§ 155. 1. Każdy uczeń ma prawo do:
1) Opieki zarówno podczas lekcji, jak i podczas przerw międzylekcyjnych;
2) Maksymalnie efektywnego wykorzystania czasu spędzanego w szkole;
3) Indywidualnych konsultacji ze wszystkimi nauczycielami;
4) Pomocy w przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych;
5) Zapoznania się z programem nauczania, zakresem wymagań na poszczególne oceny;
6) Jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, zgodnie z zasadami WSO;
7) Życzliwego, podmiotowego traktowania ze strony wszystkich członków społeczności
szkolnej;
8) Reprezentowania Szkoły w konkursach, olimpiadach, przeglądach i zawodach zgodnie
ze swoimi możliwościami i umiejętnościami;
9) Realizacji autorskiego programu wychowawczego opracowanego przez wychowawcę klasy;
10) Indywidualnego toku nauki, po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych
przepisach;
11) Korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i zawodowego;
12) Korzystania z bazy Szkoły podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych według zasad
określonych przez Dyrektora Szkoły;
13) Wpływania na życie Szkoły poprzez działalność samorządową;
14) Zwracania się do Dyrekcji, wychowawcy klasy i nauczycieli w sprawach osobistych
oraz oczekiwania pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień;
15) Swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeżeli nie naruszają one praw
innych;
16) Wypoczynku podczas przerw świątecznych i ferii szkolnych bez konieczności
odrabiania pracy domowej;
17) Do zwolnienia z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy
komputerze na zajęciach informatyki po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły wydanej na
podstawie zaświadczenia lekarskiego stanowiącego wniosek o takie zwolnienie;
18) Być wybieranym i brać udział w wyborach do Samorządu.

§ 156.1. Uczeń zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy
komputerze na zajęciach informatyki, drugiego języka ma prawo do zwolnienia z zajęć z tego
przedmiotu po spełnieniu warunków:
1) lekcje wychowania fizycznego, informatyki, drugi język z których uczeń ma być
zwolniony umieszczone są w planie zajęć jako pierwsze lub ostatnie w danym dniu;
2) rodzice ucznia wystąpią z podaniem do Dyrektora Szkoły, w którym wyraźnie zaznaczą,
że przejmują odpowiedzialność za ucznia w czasie jego nieobecności na zajęciach.
2. Uczeń zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na
zajęciach informatyki, drugiego języka ma obowiązek uczęszczać na lekcje tego przedmiotu,
jeżeli w tygodniowym planie zajęć są one umieszczone w danym dniu pomiędzy innymi zajęciami
lekcyjnymi.
3. Uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki,
drugiego języka po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły.
§ 157. W ostatnim tygodniu nauki (III klasa gimnazjum i zmiana Szkoły) uczeń ma obowiązek
rozliczyć się ze szkołą. Potwierdzeniem rozliczenia jest pisemna informacja od wychowawcy
klasy .
§ 158. Uczeń zagrożony uzależnieniem ma obowiązek na wniosek pedagoga uczestniczyć w
zajęciach profilaktyczno- terapeutycznych.
§ 159. Podstawowym obowiązkiem ucznia jest pogłębianie swojej wiedzy poprzez systematyczna
naukę.

§ 160. Każdy uczeń ma obowiązek:
1) Przestrzegania postanowień zawartych w statucie;
2) Godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią;
3) Systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, uczestniczenia w
obowiązkowych i wybranych przez siebie zajęciach;
4) Bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom Dyrektora Szkoły, wicedyrektorów,
nauczycieli oraz ustaleniom samorządu Szkoły lub klasy;
5) Przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego, w tym
a) okazywania szacunku dorosłym i kolegom,
b) szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi,
c) przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności.
6) Troszczenia się o mienie Szkoły i jej estetyczny wygląd;
7) Przychodzenia do Szkoły przynajmniej na 10 minut przed rozpoczęciem swojej
pierwszej lekcji w danym dniu;
8) Punktualnego przychodzenia na lekcje i inne zajęcia;
9) Usprawiedliwiania nieobecności według zasad określonych w § 164;
10) Uczęszczania na zajęcia w estetycznym stroju; strój galowy obowiązuje uczniów
podczas uroczystości szkolnych, egzaminów, egzaminów próbnych;
11) Uczestniczenia w imprezach i uroczystościach szkolnych i klasowych, udział
traktowany jest na równi z uczestnictwem na zajęciach szkolnych;
12) Dbania o zabezpieczenie mienia osobistego w szkole, w tym w szatni szkolnej;
13) Stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości;
14) Dbać o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegać się wszelkich
szkodliwych nałogów: nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać środków odurzających;
15) Pomagać kolegom w nauce , a szczególnie tym , którzy mają trudności powstałe z
przyczyn od nich niezależnych;
16) Przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o estetykę ubioru oraz indywidualnie
dobranej fryzury;
17) Posiadać aktualne wyniki okresowych badań lekarskich wykonywanych wg. harmonogramu
badań ,

§ 161. Uczniom nie wolno:
1. Przebywać w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym
działaniu.
2. Wnosić na teren Szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu.
3. Wnosić na teren Szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu.
4. Wychodzić poza teren Szkoły w czasie trwania planowych zajęć.
5. Spożywać posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych.
6. Rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy i zgody
zainteresowanych,
7. Używać podczas zajęć edukacyjnych telefonów komórkowych. W sytuacjach nagłych
informacje przekazywane są za pośrednictwem sekretariatu Szkoły.
8. Zapraszać obcych osób do Szkoły.

§ 162. 1 .Wszyscy członkowie społeczności szkolnej odpowiadają za dobra materialne
zgromadzone w Szkole.
2. W przypadku ich zniszczenia każdy ponosi koszty materialne naprawy.
3. Uczeń i jego rodzice(opiekunowie prawni) odpowiadają materialnie za świadomie
wyrządzone przez ucznia szkody.

§ 163. Wszyscy uczniowie naszej Szkoły mają obowiązek troszczyć się o honor Szkoły i
kultywować jej tradycje.

§ 164. Zasady zwalniania uczniów i usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach szkolnych:
1. Usprawiedliwiona nieobecność ucznia może być spowodowana chorobą lub ważną
przyczyną losową.
2. Uczeń nie ma prawa samowolnie opuszczać zajęć dydaktycznych w czasie trwania oraz
samowolnie oddalać się z terenu Szkoły.
3. Zwolnienia (tylko z przyczyn istotnych/losowych) z zajęć lekcyjnych udziela
wychowawca klasy. W przypadku jego nieobecności uczeń zobowiązany jest uzyskać zgodę
każdego uczącego w danym dniu nauczyciela lub wicedyrektora Szkoły.
4. W przypadku uczniów niepełnoletnich nieobecności uczniów na zajęciach szkolnych
usprawiedliwia wychowawca klasy na podstawie oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów),
informującego o przyczynie nieobecności.
5. W przypadku uczniów pełnoletnich honorowane są oświadczenia podpisane przez tych
uczniów.
6. Uczeń zobowiązany jest przedłożyć wychowawcy usprawiedliwienie swojej nieobecności
w szkole do trzeciego dnia obecności w szkole po okresie obejmującym dni (godziny)
opuszczonych zajęć edukacyjnych.
7. Usprawiedliwienia dostarczone w późniejszym terminie nie będą honorowane.
8. Każdorazowo wychowawca klasy decyduje, czy przedstawiony przez rodziców powód jest
istotny i może być uwzględniony jako przyczyna nieobecności.
9. Wychowawca ma prawo odmówić usprawiedliwienia nieobecności ucznia, jeżeli w
usprawiedliwieniu podana jest inna przyczyna niż podana w punkcie 1.
10. Na dłuższą nieobecność ucznia w zajęciach szkolnych, spowodowaną wyjątkową sytuacją
zezwala wyłącznie Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii wychowawcy (na podstawie pisemnego
wniosku rodziców).
11. Wychowawca klasy ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu tylko i
wyłącznie na podstawie umotywowanego pisemnego wniosku rodziców.
12. Wychowawca ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu w sytuacjach nagłych
(losowych) na telefoniczną prośbę rodzica (prawnego opiekuna). W takiej sytuacji, uczeń
przynosi wychowawcy klasy, pisemne usprawiedliwienie od rodziców w pierwszym dniu po
powrocie do Szkoły.
13. Każdorazowe zorganizowane wyjście uczniów w czasie trwania zajęć dydaktycznych
(pod opieką nauczyciela ) wymaga uzyskania zgody dyrektora lub wicedyrektora Szkoły.
14. Obowiązkiem wychowawcy jest miesięczne rozliczenie frekwencji swoich wychowanków(
do 10 dnia kolejnego miesiąca).
15. Wychowawca ma obowiązek gromadzić usprawiedliwienia.
16. W przypadku opuszczenia przez ucznia 25% zajęć edukacyjnych danego przedmiotu w
semestrze (licząc łącznie godziny usprawiedliwione i nieusprawiedliwione) nauczyciel ma
prawo przeprowadzić pisemny sprawdzian frekwencyjny z materiału programowego na miesiąc
przed końcem semestru.
17. Jeżeli nieobecność ucznia spowodowana jest pobytem w szpitalu z powodu choroby lub
urazu , to frekwencja tej osoby nie wlicza się do ogólnej frekwencji oddziału.
18. Dyrektor Szkoły ma prawo zawiadomić Sąd Rodzinny, jeżeli uczeń systematycznie nie
uczęszcza na zajęcia dydaktyczne, a tym samym nie realizuje prawidłowo obowiązku
nauki/obowiązku szkolnego.
19. Dyrektor Szkoły samodzielnie lub na wniosek wychowawcy udziela uczniowi pisemnej
nagany z włożeniem do akt w przypadku opuszczenia bez usprawiedliwienia co najmniej 60
godzin zajęć dydaktycznych.
20. Wychowawca klasy zobowiązany jest przekazywać na bieżąco Dyrektorowi Szkoły
informacje związane z frekwencją uczniów.

 

ROZDZIAŁ XI
Uczniowie Szkoły

§ 165. Zasady rekrutacji

1. Uczniowie są przyjmowani do Szkoły zgodnie z rejonizacją.
2. Na pisemny wniosek rodzica /opiekuna/ Dyrektor Szkoły może przyjąć dziecko spoza rejonu,
jeśli liczba uczniów nie przekracza 30 uczniów w oddziałach ogólnodostępnych, 20 w
oddziałach integracyjnych i 15 w oddziałach wyrównawczych oraz:
- uczeń uzyskał 67% punktów w teście językowym w klasach z rozszerzonym językiem obcym;
- ma na świadectwie dodatkowe osiągnięcia;
- ma co najmniej dobrą ocenę zachowania.
Rodzic w składanym wniosku uzasadnia prośbę spełnianiem któregoś z powyższych kryteriów.
3. Za dziecko dowożone do Szkoły spoza rejonu odpowiedzialność w czasie dojazdu ponoszą
rodzice.
4. Szkoła organizuje spotkanie informacyjne dla rodziców /opiekunów/ uczniów klas szóstych
w marcu roku poprzedzającego przyjęcie do Szkoły.
5. Rodzice ucznia zapisywanego do gimnazjum zobowiązani są do złożenia właściwej
dokumentacji w następujących terminach:
- Kartę zapisu do gimnazjum do 10 kwietnia roku poprzedzającego rozpoczęcie nauki;
- świadectwo ukończenia Szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o przystąpieniu do
sprawdzianu po klasie szóstej do trzech dni po ich uzyskaniu, ale nie później niż do 30
czerwca. Z tymi dokumentami należy złożyć dwa aktualne zdjęcia legitymacyjne.
Jeżeli przyjęcie do Szkoły następuje po wyznaczonym terminie lub w trakcie roku
szkolnego, to dokumenty te rodzice /opiekunowie/ składają przy zapisie.
5. Listy uczniów przyjętych do gimnazjum wywieszane są na tablicy ogłoszeń do 10 lipca.
§ 166. Warunki i tryb przechodzenia uczniów do Szkoły z innych typów szkół regulują
odrębne przepisy.
§ 167. Nagradzanie uczniów.

1. Uczeń może otrzymać nagrodę za:
1) najwyższe oceny z poszczególnych przedmiotów i zachowania;
2) szczególnie wyróżniające się zachowanie;
3) wybitne osiągnięcia w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i imprezach
sportowych;
4) nienaganną frekwencję;
5) wzorową działalność na rzecz klasy lub Szkoły

2. Rodzaje nagród:

1) Pochwała wychowawcy klasy wobec klasy;
2) Pochwała Dyrektora Szkoły wobec klasy;
3) Pochwała Dyrektora Szkoły wobec uczniów całej Szkoły;
4) Dyplom uznania;
5) List pochwalny do rodziców lub opiekunów prawnych ucznia;
6) Nagroda rzeczowa.

§ 168. Karanie uczniów.

1. W przypadku udowodnienia winy uczeń może otrzymać karę za:

1) Nieprzestrzeganie zapisów statutu;
2) Nieusprawiedliwione nieobecności na lekcjach;
3) Posiadanie, używanie i rozprowadzanie środków odurzających;
4) Zastraszenie, wymuszenie, zastosowanie przemocy fizycznej, kradzież mienia;
5) Wykroczenie zagrażające życiu i zdrowiu innych członków społeczności Szkoły.

2. Rodzaje kar:

1) Upomnienie wychowawcy klasy;
2) Upomnienie dyrektora Szkoły;
3) Nagana dyrektora Szkoły udzielona w obecności rodziców;
4) Nietypowanie ucznia do udziału w konkursach i imprezach organizowanych
przez Szkołę do momentu zniesienia kary przez Dyrektora Szkoły na wniosek wychowawcy;
5) Nietypowanie ucznia do reprezentowania Szkoły do momentu zniesienia kary
przez dyrektora na wniosek wychowawcy;
6) Zakaz udziału w wycieczce klasowej lub innych zajęciach wyjazdowych;
7) Przeniesienie do równoległej klasy;
8) Skreślenie z listy uczniów lub przeniesienie do innej Szkoły.

§ 169. Przy zastosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności stopień winy
ucznia, rodzaj i stopień naruszonych obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych
następstw przewinienia, dotychczasowy stosunek ucznia do ciążących na nim
obowiązków, zachowanie się po popełnieniu przewinienia oraz cele zapobiegawcze i
wychowawcze, które kara ma zrealizować.

§ 170. Uczeń może otrzymać za to samo przewinienie tylko jedną karę.

§ 171. Kara nie może naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia.

§ 172. 1. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu ucznia.

2. W razie popełnienia przez ucznia przewinienia zagrożonego karą określoną w § 168 ust.2
pkt 1:
1) wysłuchania dokonuje wychowawca klasy;
2) udzielenie upomnienia odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.
3. W razie popełnienia przez ucznia przewinienia zagrożonego karą określoną w § 168 ust. 2
pkt 2–7:
1) wysłuchania dokonuje Dyrektor Szkoły;
2) czynności wysłuchania przeprowadza się w obecności wychowawcy;
3) z czynności wysłuchania sporządza się notatkę, którą podpisują: Dyrektor
Szkoły, uczeń oraz wychowawca.

§ 173. 1. O zastosowanej karze Dyrektor Szkoły zawiadamia na piśmie ucznia, jeśli
jest pełnoletni, w pozostałych przypadkach rodziców lub osobę, pod której opieka
prawną lub faktyczną uczeń pozostaje, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Kary wymienionej w § 168 ust. 2 pkt 3 i 6 Dyrektor Szkoły udziela w obecności rodziców
lub osoby, pod której opieką prawną lub faktyczną uczeń pozostaje podczas spotkania
na terenie Szkoły w terminie wskazanym przez dyrektora. Ust. 2 nie stosuje się w
razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa rodziców lub osoby, pod której opieką prawną
lub faktyczną uczeń pozostaje).

3. Odpis zawiadomienia o ukaraniu składa się do akt ucznia.

4. Zawiadomienie o ukaraniu poza opisem popełnionego przez ucznia przewinienia i
daty jego popełnienia winno zawierać informacje o prawie wniesienia odwołania oraz
terminie i sposobie odwołania.

§ 174. 1. Ukaranemu, jeśli jest pełnoletni, a w pozostałych przypadkach rodzicom lub
opiekunowi prawnemu ukaranego przysługuje prawo wniesienia odwołania.

2. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

3. Odwołanie wniesione przez osobę nieuprawnioną lub po terminie pozostawia się bez
rozpoznania.

4 . Odwołanie wnosi się do Dyrektora Szkoły za pośrednictwem wychowawcy.

5. Odwołanie rozpatruje Komisja w składzie wychowawca, pedagog szkolny, opiekun
Samorządu Uczniowskiego w terminie do 14 dni od dnia wniesienia odwołania.

6. Decyzja komisji jest ostateczna.

§ 175. 1. Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby od pół roku do roku.

2. O zawieszeniu wykonania kary rozstrzyga podmiot, który jej udzielił na wniosek
wychowawcy, pedagoga lub samorządu uczniowskiego.

3. Wykonanie zawieszonej kary można zarządzić, jeżeli ukarany w okresie próby
dopuścił się przewinienia określonego w § 168 ust. 1
§ 176. Karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa się z
akt ucznia po roku nienagannego zachowania.

§ 177. Przepisów § 173 – 176 nie stosuje się do procedury skreślenia z listy uczniów i
karnego przeniesienia do innej Szkoły.

§ 178. Szczegółowe zasady skreślenia z listy uczniów i karnego przeniesienia do innej
Szkoły.

1. Rada Pedagogiczna danej Szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół może skierować
wniosek do Dyrektora Szkoły o skreślenie pełnoletniego ucznia z listy uczniów. Decyzję o
skreśleniu ucznia z listy uczniów podejmuje Dyrektor Szkoły

2. Rada Pedagogiczna danej Szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół może
skierować wniosek do Dyrektora Szkoły o rozpoczęcie procedury karnego przeniesienia
do innej Szkoły. Decyzję w sprawie przeniesienia do innej Szkoły podejmuje Kurator
Oświaty.

3. Wykroczenia stanowiące podstawę do skreślenia z listy uczniów (a także będące
podstawą złożenia wniosku o przeniesienie do innej Szkoły :

1) świadome działanie stanowiące zagrożenie życia lub skutkujące uszczerbkiem
zdrowia dla innych uczniów lub pracowników Szkoły;
2) rozprowadzanie i używanie środków odurzających, w tym alkoholu i narkotyków;
3) świadome fizyczne i psychiczne znęcanie się nad członkami społeczności
szkolnej lub naruszanie godności, uczuć religijnych lub narodowych;
4) dewastacja i celowe niszczenie mienia szkolnego;
5) kradzież;
6) wyłudzanie (np. pieniędzy), szantaż, przekupstwo;
7) wulgarne odnoszenie się do nauczycieli i innych członków społeczności szkolnej;
8) czyny nieobyczajne;
9) stwarzanie sytuacji zagrożenia publicznego, np. fałszywy alarm o podłożeniu bomby;
10) notoryczne łamanie postanowień Statutu Szkoły mimo zastosowania wcześniejszych
środków dyscyplinujących;
11) zniesławienie Szkoły, np. na stronie internetowej;
12) fałszowanie dokumentów szkolnych;
13) popełnienie innych czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego.

4. Wyniki w nauce nie mogą być podstawą do skreślenia ucznia ze Szkoły czy też
wnioskowania o przeniesienie do innej Szkoły.

6. Jeżeli absencja ucznia w opinii Rady Pedagogicznej uniemożliwia realizacje
obowiązku szkolnego, może ona podjąć decyzję o skreśleniu ucznia z listy.

7. Skreślenie z listy uczniów może nastąpić po wcześniejszym zastosowaniu następujących
środków:

1) powiadomienie rodziców o zaistniałym zdarzeniu;
2) udzieleniu nagany Dyrektora Szkoły;
3) karnym przeniesieniu do innej klasy (opcjonalnie).

§ 179. Procedura postępowania przy skreśleniu z listy uczniów i karnego przeniesienia do
innej Szkoły:

1. Podstawa wszczęcia postępowania jest sporządzenie notatki o zaistniałym zdarzeniu oraz
protokół zeznań świadków zdarzenia. Jeśli zdarzenie jest karane z mocy prawa (kpk),
Dyrektor niezwłocznie powiadamia organa ścigania;

2. Dyrektor Szkoły, po otrzymaniu informacji i kwalifikacji danego czynu, zwołuje
posiedzenie Rady Pedagogicznej danej Szkoły.

3. Uczeń ma prawo wskazać swoich rzeczników obrony. Rzecznikami ucznia mogą być
wychowawca klasy, pedagog (psycholog) szkolny, opiekun Samorządu Uczniowskiego. Uczeń
może się również zwrócić o opinię do Samorządu Uczniowskiego.

4. Wychowawca ma obowiązek przedstawić Radzie Pedagogicznej pełną analizę
postępowania ucznia jako członka społeczności szkolnej. Podczas przedstawiania
analizy, wychowawca klasy zobowiązany jest zachować obiektywność. Wychowawca klasy
informuje RP o zastosowanych dotychczas środkach wychowawczych i dyscyplinujących,
zastosowanych karach regulaminowych, rozmowach ostrzegawczych, ewentualnej pomocy
psychologiczno-pedagogicznej itp.

5. Rada Pedagogiczna w głosowaniu tajnym, po wnikliwym wysłuchaniu stron, podejmuje
uchwałę dotyczącą danej sprawy.

6. Rada Pedagogiczna powierza wykonanie uchwały Dyrektorowi Szkoły.

7. Dyrektor Szkoły informuje Samorząd Uczniowski o decyzji Rady Pedagogicznej celem
uzyskania opinii. Brak opinii samorządu w terminie 7 dni od zawiadomienia nie wstrzymuje
wykonania uchwały Rady Pedagogicznej.

8. W przypadku niepełnoletniego ucznia Szkoły Dyrektor kieruje sprawę do Dolnośląskiego
Kuratora Oświaty.

9. Jeżeli uczeń nie jest pełnoletni, decyzję o przeniesieniu ucznia odbierają i
podpisują rodzice lub prawny opiekun.

10. W przypadku pełnoletniości ucznia, oprócz wręczenia decyzji uczniowi, do
rodziców lub opiekuna prawnego kierowane jest pisemne powiadomienie listem poleconym.

11. Uczniowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji do organu wskazanego w
pouczeniu zawartym w decyzji w terminie 14 dni od jej doręczenia.

12. W trakcie całego postępowania odwoławczego uczeń ma prawo uczęszczać na
zajęcia do czasu otrzymania ostatecznej decyzji, chyba że decyzji tej nadano
rygor natychmiastowej wykonalności. Rygor natychmiastowej wykonalności obowiązuje w
sytuacjach wynikających z art. 108 k.p.a

ROZDZIAŁ XII
GOSPODARKA FINANSOWA SZKOŁY

§ 180 Szkoła jest jednostką budżetową. Gospodarkę finansową Szkoły regulują odrębne
przepisy.
ROZDZIAŁ XIII
Przepisy przejściowe

1. § 181. 1. Podstawę programową kształcenia ogólnego dla gimnazjów, określoną w
załączniku nr 4 do rozporządzenia MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach
szkół ( Dz.U. z 2009 r. nr 4, poz.18) stosuje się , począwszy od roku 2009/2010 w klasach
I gimnazjum.

2. W pozostałych klasach gimnazjum, do zakończenia cyklu kształcenia stosuje się
dotychczasową podstawę programową

3. W roku szkolnym 2009/2010 i 2010/2011 w klasach II i III gimnazjum, po uzyskaniu
pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej, odpowiednio w klasach II i III wprowadza się podstawę
programową, jak w ust. 4 w nauczaniu wychowania fizycznego.

ROZDZIAŁ XIV
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 182. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 183. Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami oraz prowadzi
rejestr wszystkich pieczęci.

§ 184. Ceremoniał szkolny.
1. Szkoła ma własny sztandar, patrona i logo.
2. Szkoła w każdym roku obchodzi następujące uroczystości:
1) Inauguracja roku szkolnego,
2) Pasowanie uczniów klas pierwszych,
3) Dzień Edukacji Narodowej,
4) Święto Niepodległości ,
5) Wigilia Świąt Bożego Narodzenia,
6) Dzień Ziemi,
7) Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
8) Dzień Sportu,
9) Pożegnanie absolwentów
10) Zakończenie roku szkolnego
3. Odświętny strój obowiązuje społeczność Szkoły na uroczystościach i egzaminach końcowych.

§ 185. Tryb wprowadzania zmian (nowelizacji ) statutu.

1. Zmiany (nowelizacja) w Statucie mogą być wprowadzane na wniosek:
1) organów Szkoły,
2) organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny w przypadku zmiany
przepisów.

2. Tryb wprowadzania zmian ( nowelizacji) do statutu jest identyczny jak tryb jego
uchwalania.

3.O zmianach ( nowelizacji) w statucie Dyrektor Szkoły powiadamia organy Szkoły, organ
prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

4. S
STATUT
Publicznego Gimnazjum nr 1
im. Mikołaja Kopernika
w Bogatyni
SPIS TREŚCI :
ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne str. 2
ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły str. 2
ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły str. 4
ROZDZIAŁ IV Organy szkoły i ich kompetencje str. 12
ROZDZIAŁ V Organizacja nauczania i wychowania str. 19
ROZDZIAŁ VI Szkolny system wychowania str. 27
ROZDZIAŁ VII Organizacja szkoły str. 28
ROZDZIAŁ VIII Wewnętrzne zasady oceniania str. 32
ROZDZIAŁ IX Nauczyciele i pracownicy szkoły str. 46
ROZDZIAŁ X Podstawowe prawa i obowiązki członka społeczności str. 62
ROZDZIAŁ XI Uczniowie szkoły str. 64
ROZDZIAŁ XII Gospodarka finansowa str. 69
ROZDZIAŁ XIII Przepisy przejściowe str. 69
ROZDZIAŁ XIV Przepisy końcowe str. 70
ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne
§ 1. 1 Publiczne Gimnazjum nr 1 w Bogatyni, zwane dalej Szkołą, jest placówką publiczną.
1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy
programowej kształcenia ogólnego;
2) Szkoła przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
2. Siedzibą Szkoły jest budynek przy ulicy Chopina 15 w Bogatyni.
3. Organem prowadzącym jest Gmina Bogatynia.
4. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty.
5.Szkoła używa nazwy: Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Bogatyni.
6. Ustalona nazwa używana jest w pełnym brzmieniu.
7. Szkoła jest jednostką budżetową.
8.Szkoła może prowadzić dodatkowe zajęcia edukacyjno-wychowawcze, na realizację, których
pozyskiwać będzie środki z Europejskiego Funduszu Społecznego lub od innych organizacji
pozarządowych.

ROZDZIAŁ II
Cele i zadania szkoły

§ 2. Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz w
przepisach wydanych na jej podstawie.
§ 3. Szkoła opracowała Misję szkoły i Wizję szkoły. Stanowią one integralną cześć oferty
edukacyjnej, a osiągnięcie zawartych w nich założeń jest jednym z głównych celów Szkoły.

MISJA SZKOŁY
„Nie ma takiej rzeczy, której wola ludzka nie byłaby zdolna osiągnąć przez dobrowolne
działanie jednostek połączonych we wspólnym wysiłku” Alexis de Tocqueville

Misją naszej Szkoły jest stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju każdego ucznia
zarówno w sferze dydaktycznej jak i osobowościowej. Naszym głównym celem jest wyposażenie
uczniów w wiedzę i umiejętności, niezbędne w dalszych etapach kształcenia, czego nie da się
osiągnąć bez równoczesnego rozwijania i kształtowania kompetencji komunikacyjnych,
otwartości na wiedzę i aktywności twórczej naszych wychowanków. Zasadą naszego działania
jest współpraca uczniów, ich rodziców (opiekunów prawnych), wszystkich pracowników Szkoły
oraz środowiska lokalnego. Tylko w ten sposób będzie możliwe osiągnięcie sukcesu Szkoły,
który przełoży się na sukces każdego ucznia.
WIZJA SZKOŁY

Nasza Szkoła to społeczność składająca się z uczniów, ich rodziców (opiekunów prawnych)
oraz wszystkich pracowników. W szkole panuje atmosfera życzliwości, wzajemnego szacunku
oraz partnerstwa. Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym pozwala na wypracowanie
warunków sprzyjających harmonijnemu rozwojowi psychicznemu i fizycznemu uczniów. Oferta
edukacyjna oraz efektywność kształcenia są na bieżąco ewaluowane i dostosowywane do potrzeb
i możliwości uczniów. Program kształcenia i oddziaływań wychowawczych wzbogacany jest przez
innowacje pedagogiczne oraz programy autorskie tworzone przez pracowników naszej Szkoły. W
procesie edukacyjnym stosowane są metody aktywizujące, dzięki którym uczniowie motywowani
są do pogłębiania wiedzy i rozwijania zainteresowań. Na bieżąco rozpoznawane jest
środowisko oraz potrzeby edukacyjne uczniów, dzięki temu możliwe jest wyrównywanie szans
edukacyjnych. Współpraca w sferze wychowawczo-opiekuńczej pozwala pozytywnie rozwiązywać
pojawiające się problemy. Szkoła promowana jest w środowisku lokalnym. Baza techniczna
Szkoły dostosowywana jest do aktualnych potrzeb. Pozyskiwane są dodatkowe środki finansowe.
W rezultacie każdy absolwent naszej Szkoły ma możliwość uzyskania bardzo dobrego
przygotowania do dalszych etapów kształcenia oraz świadomego uczestnictwa w życiu
społecznym środowiska, kraju i świata.

§ 4. Model absolwenta Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Bogatyni

Absolwent Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Bogatyni to obywatel Europy
XXI wieku, który:
a) w swoim postępowaniu dąży do prawd,
b) jest świadomy życiowej użyteczności zdobytej wiedzy i umiejętności przedmiotowych,
c) posługuje się dwoma językami obcymi,
d) wykorzystuje najnowsze techniki multimedialne,
e) wie, gdzie szukać pomocy w rozwiązywaniu złożonych problemów,
f) jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury.

Absolwent Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Bogatyni to młody obywatel,
który zna historię, kulturę oraz tradycję swojego regionu i narodu.

Absolwent Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Bogatyni to człowiek:
a) umiejący rzetelnie pracować indywidualnie i w zespole,
b) twórczo myślący,
c) umiejący skutecznie się porozumiewać,
d) umiejący stale się uczyć i doskonalić,
e) umiejący planować swoją pracę i ją organizować.

Absolwent Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Bogatyni to człowiek
tolerancyjny, dbający o bezpieczeństwo własne i innych, aktywny, ciekawy świata, uczciwy i
prawy, przestrzegający prawa, kulturalny, obowiązkowy, samodzielny, promujący zdrowy styl
życia, altruista.

Absolwent Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Bogatyni to człowiek wolny,
zdolny do dokonywania właściwych wyborów, życzliwie nastawiony do świata i ludzi.

§ 5. Głównym celem i zadaniem Szkoły jest dbałość o wszechstronny rozwój młodzieży.

1. Cele i zadania Szkoły wynikają z przepisów prawa oraz uwzględniają Program Wychowawczy i
Program Profilaktyczny dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego
środowiska, o których mowa w odrębnych przepisach.
2. W szczególności Szkoła:
1) umożliwia zdobycie wiedzy ogólnej, zgodnie z aktualnym stanem nauki, na wysokim
poziomie merytorycznym określonym w dokumentacji programowej Szkoły;
2) zapewnia uczniom bogaty, autorski program wychowawczy i stwarza środowisko
wychowawcze sprzyjające rozwojowi własnych zainteresowań;
3) z należytą troska dba o rozwój umysłowy, moralno – emocjonalny i fizyczny uczniów,
między innymi poprzez:
a) organizowanie różnorodnych imprez kulturalnych, artystycznych, bogatej działalności
turystyczno – krajoznawczej;
b) stawianie wysokich wymagań dotyczących kultury bycia;
c) przekazywanie wiedzy i kształcenie umiejętności funkcjonowania w rodzinie i
środowisku, państwie, narodzie i społeczeństwie;
d) zapewnianie poszanowania uczniom ich godności osobistej, wolności światopoglądowej
i wyznaniowej;
e) umożliwianie podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej.
4) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia;
5) kształci w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu, przekazuje wiedzę o
społeczeństwie, problemach społecznych, ekonomicznych kraju, świata, kulturze i środowisku
naturalnym;
6) kształtuje i rozwija wśród uczniów cechy osobowości: przedsiębiorczość,
kreatywność, samodzielność, a także umiejętności samokształcenia i doskonalenia się,
skutecznego komunikowania się oraz nawiązywania kontaktów interpersonalnych;
7) dostosowuje kierunki i treści kształcenia do wymagań rynku pracy oraz standardów i
wymagań egzaminacyjnych;
8) upowszechnia wiedzę ekologiczną wśród uczniów oraz kształtuje właściwe postawy
wobec problemów ochrony środowiska;
9) umożliwia rozwijanie szczególnych zainteresowań uczniów w zakresie wybranych
przedmiotów nauczania;
10) tworzy warunki umożliwiające nauczanie uczniom niepełnosprawnym;
11) umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej , językowej
i religijnej, w szczególności naukę języka polskiego oraz własnej historii i kultury;
12) zapewnia pomoc w nauce uczniom słabszym,

§ 6. 1. Szkoła szczególną opieką otacza uczniów zdolnych. W szczególności:
1) umożliwia uczniom wybitnie zdolnym realizację indywidualnego programu lub toku
nauki zgodnie z odrębnymi przepisami, według zasad zapisanych w § 82.
2) organizuje zajęcia wspierające przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad;
3) nawiązuje współpracę ze szkołami ponadgimnazjalnymi i uczelniami w celu wzbogacenia
procesu dydaktycznego;
4) organizuje wewnętrzne konkursy wiedzy dla uczniów Szkoły;
5) stosuje motywacyjny system nagradzania uczniów osiągających wybitne sukcesy.

§ 7. Szkoła kładzie bardzo duży nacisk na współpracę ze środowiskiem, systematycznie
diagnozuje oczekiwania wobec Szkoły, stwarza mechanizmy zapewniające możliwość realizacji
tych oczekiwań.
§ 8. Szkoła systematycznie diagnozuje osiągnięcia uczniów i wyciąga wnioski z realizacji
celów i zadań Szkoły.

§ 9. Statutowe cele i zadania realizuje Dyrektor Szkoły, nauczyciele wraz z uczniami w
procesie działalności lekcyjnej, pozalekcyjnej i pozaszkolnej, we współpracy z rodzicami,
organizacjami i instytucjami społecznymi, gospodarczymi i kulturalnymi regionu.
ROZDZIAŁ III
Sposoby realizacji zadań szkoły
§ 10. 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w szkole prowadzona jest w oparciu o
obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego, zgodnie z przyjętymi programami
nauczania dla poszczególnych edukacji przedmiotowych.
2. Program nauczania stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie
programowej kształcenia ogólnego.
3. Program nauczania zawiera:
1) szczegółowe cele edukacyjne;
2) tematykę materiału edukacyjnego;
3) wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu.
4. Nauczyciel przedmiotu może wybrać program nauczania spośród programów zarejestrowanych i
dopuszczonych przez MEN lub:
1) opracować program samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami;
2) zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów);
3) zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami.
5. Przed dopuszczeniem programu nauczania do użytku w szkole, Dyrektor Szkoły może
zasięgać opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie
wyższe.
6. Każdy nauczyciel przedstawia dyrektorowi program nauczania przedmiotu w danej
klasie.
7. Programy nauczania dopuszcza do użytku Dyrektor Szkoły.
8. Dopuszczone do użytku w szkole programy nauczania stanowią szkolny zestaw
programów.
9. Dyrektor Szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości
podstawy programowej.
§ 11. 1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział opiece jednemu nauczycielowi, zwanemu
dalej wychowawcą klasy. Dyrektor Szkoły zapewnia zachowanie ciągłości pracy wychowawczej
przez cały okres funkcjonowania klasy.
2. Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danej klasie na własny
wniosek w oparciu o wyniki prowadzonego nadzoru pedagogicznego lub na wniosek wszystkich
rodziców danej klasy.
§ 12. 1. Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez
szkołę, poprzez:
1) realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w § 130 niniejszego statutu;
2) pełnienie dyżurów nauczycieli, zgodnie z zasadami w § 132 ust.3. Zasady
organizacyjno-porządkowe oraz harmonogram pełnienia dyżurów ustala Dyrektor Szkoły. Dyżury
nauczycieli trwają od rozpoczęcia do zakończenia zajęć w szkole.
3) opracowanie planu lekcji, który uwzględnia: równomierne rozłożenie zajęć w
poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu, niełączenie w kilkugodzinne
jednostki zajęć z tego samego przedmiotu, z wyłączeniem przedmiotów, których program tego
wymaga;
4) przestrzeganie liczebności grup uczniowskich na zajęciach praktycznych, w
pracowniach i innych przedmiotach wymagających podziału na grupy;
5) obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny;
6) umożliwienie pozostawiania w szkole wyposażenia dydaktycznego ucznia;
7) odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń;
8) oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami;
9) prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami
zajmującymi się ruchem drogowym;
10) kontrolę obiektów budowlanych należących do Szkoły pod kątem zapewnienia
bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontrolę obiektów
dokonuje Dyrektor Szkoły co najmniej raz w roku;
11) umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji;
12) oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;
13) zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren Szkoły w sposób
uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię;
14) ogrodzenie terenu Szkoły;
15) zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień;
16) zabezpieczenie przed swobodnym dostępem uczniów do pomieszczeń kuchni i pomieszczeń
gospodarczych;
17) wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed ewentualnym
zsuwaniem się po nich. Otwartą przestrzeń pomiędzy biegami schodów zabezpiecza się kratami;
18) wyposażenie pomieszczeń Szkoły, a w szczególności sal dydaktycznych w apteczki
zaopatrzone w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach
udzielania tej pomocy;
19) dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych uczniów, w tym
dzieci niepełnosprawnych;
20) zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi imprezach i
wycieczkach poza teren Szkoły;
21) przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy;
22) udostępnianie kart charakterystyk niebezpiecznych substancji i preparatów
chemicznych zgromadzonych w szkole osobom prowadzącym zajęcia z użyciem tych substancji i
preparatów;
23) zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego poprzez
mocowanie na stałe bramek i koszy do gry oraz innych urządzeń, których przemieszczanie się
może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących

§ 13. 1. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczną, psychologiczną i
materialną:

1) Nad uczniami rozpoczynającymi naukę w szkole poprzez:

a) organizowanie spotkań Dyrekcji Szkoły z nowo przyjętymi uczniami i ich rodzicami;
b) rozmowy indywidualne wychowawcy z uczniami i rodzicami na początku roku szkolnego w celu
rozpoznania cech osobowościowych ucznia, stanu jego zdrowia, warunków rodzinnych i
materialnych,
c) organizację wycieczek integracyjnych,
d) pomoc w adaptacji ucznia w nowym środowisku organizowana przez pedagoga lub psychologa
szkolnego,
e) udzielanie niezbędnej — doraźnej pomocy przez pielęgniarkę szkolną, wychowawcę lub
przedstawiciela dyrekcji;
f ) współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym specjalistyczną,
g) respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz orzeczeń poradni psychologiczno-
pedagogicznej;
h) organizowanie w porozumieniu z organem prowadzanym nauczania indywidualnego na podstawie
orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji.

2) Nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków
rodzinnych i losowych poprzez:
a) udzielanie pomocy materialnej w formach określonych w Regulaminie udzielania
uczniom pomocy materialnej,
b) występowanie o pomoc dla uczniów do Rady Rodziców i sponsorów, a dla wybitnie
uzdolnionych uczniów również do Ministra Edukacji .

§ 14. 1. Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez:
1) realizację przyjętego w Szkole Programu Profilaktycznego;
2) rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów;
3) realizację określonej tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy we współpracy z
lekarzami i psychologami;
4) działania opiekuńcze wychowawcy klasy;
5) działania pedagoga i psychologa szkolnego;
6) współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, m. in. organizowanie zajęć
integracyjnych, spotkań z psychologami.

§ 15. Szkolny Program Profilaktyczny opracowuje i nowelizuje na początku każdego roku
szkolnego zespół nauczycieli i rodziców powoływany przez Dyrekcję Szkoły. Szkolny Program
Profilaktyczny uwzględnia potrzeby rozwojowe uczniów i potrzeby środowiska.

§ 16. 1. Szkolny Program Profilaktyczny uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku
szkolnego Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkoły.

2. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska
porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Szkolnego Programu Profilaktyczny, program ten
ustala Dyrektor Szkoły z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

3. Program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu
przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

4. Wychowawcy klas przedstawiają program uczniom i ich rodzicom w formie określonej
zarządzeniem dyrekcji.
§ 17. W szkole organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc udzielana jest
wychowankom, rodzicom i nauczycielom.
§ 18. 1. Pomoc psychologiczno –pedagogiczna polega na:
1) diagnozowaniu środowiska ucznia;
2) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i
umożliwianiu ich zaspokojenia;
3) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez
ucznia;
4) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;
5) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców;
6) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu
wychowawczego Szkoły i programu profilaktyki oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;
7) wspieraniu uczniów metodami aktywnymi w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego
kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym
kierunku;
8) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne
dzieci;
9) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z
realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych
ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w
uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;
10) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
11) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;
12) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
§ 19. 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna realizowana jest we współpracy z:
1) rodzicami;
2) psychologiem;
3) pedagogiem;
4) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;
5) podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.
§ 20. 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana na wniosek:
1) rodziców;
2) ucznia;
3) nauczyciela – wychowawcę klasy;
4) pedagoga;
5) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
6) doradcy zawodowego.
§ 21. 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w formie:
1) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
2) zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci i rodziców;
3) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli,
4) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
5) porad dla uczniów.
§ 22. Objęcie dziecka zajęciami dydaktyczno – wyrównawczymi i specjalistycznymi wymaga
zgody rodzica.
§ 23. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze organizuje się dla uczniów, którzy mają znaczne
trudności w uzyskiwaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, wynikających z
podstawy programowej. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli właściwych zajęć
edukacyjnych. Liczba uczestników zajęć wynosi od 4 do 8 uczniów.
§ 24. Za zgodą organu prowadzącego liczba dzieci biorących udział w zajęciach dydaktyczno
–wyrównawczych może być niższa, niż określona w § 23.
§ 25. Za zgodą organu prowadzącego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zajęcia
specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie.
§ 26. O objęciu dziecka zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi decyduje Dyrektor Szkoły lub
nauczyciel.
§ 27. O zakończeniu udzielania pomocy w formie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych lub
specjalistycznych decyduje Dyrektor Szkoły na wniosek rodziców lub nauczyciela prowadzącego
zajęcia.
§ 28. 1. Zajęcia psychoedukacyjne organizuje się w celu wspomagania wychowawczej funkcji
rodziny, zapobieganiu dysfunkcyjnym zachowaniom uczniów oraz wspieraniu ich rozwoju.
2. Zajęcia psychoedukacyjne prowadzą, w zależności od potrzeb, pedagog, psycholog lub
nauczyciel posiadający odpowiednie przygotowanie. Zajęcia są organizowane dla grup
liczących nie mniej niż 8 osób.
3. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia prowadzone są w grupach odpowiadających
liczbie uczniów w oddziale.
§ 29. W szkole zatrudniony jest pedagog, psycholog i doradca zawodowy.
§ 30. Porad dla rodziców i nauczycieli udzielają, w zależności od potrzeb, pedagog i
psycholog w terminach podawanych na tablicy ogłoszeń w szkole.
§ 31. W szkole na życzenie rodziców prowadzone są warsztaty dla rodziców w celu
doskonalenia umiejętności z zakresu komunikacji społecznej oraz umiejętności wychowawczych.
Informacja o warsztatach umieszczana jest na dwa tygodnie przed datą ich realizacji na
tablicy ogłoszeń w szkole oraz na stronie internetowej Szkoły.
§ 32. 1. Do zadań pedagoga należy:
1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń
edukacyjnych;
2) określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno –
pedagogicznej;
3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;
4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu
wychowawczego i profilaktyki w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i wychowawców;
5) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym
się w trudnej sytuacji życiowej;
6) prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych porad w
zakresie wychowania;
7) wspomaganie i pomoc nauczycielom w realizacji programu wychowawczego i
profilaktyki;
8) udział w opracowywaniu programów profilaktycznych;
9) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 33. 1. Do zadań psychologa należy:
1) przeprowadzanie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym
diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia;
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju dziecka, określenia
form pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i
interwencyjnych wobec ucznia, rodziców i nauczycieli;
3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla
uczniów, rodziców i nauczycieli;
4) współorganizowanie i udział w warsztatach dla rodziców;
5) konsultowanie zgłaszanych problemów i udzielanie wskazań wychowawczych;
6) prowadzenie zajęć terapeutycznych z uczniami, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami;
7) opiniowanie, na użytek władz oświatowych, zdrowia i sprawiedliwości, sytuacji
podopiecznych uczniów, po otrzymaniu pisemnego wniosku od tych instytucji
8) wspieranie wychowawców klas w działaniach wynikających z programów wychowawczego i
profilaktyki;
9) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 34. 1. Do zadań doradcy zawodowego należy:
1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i
zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych
właściwych dla danego poziomu kształcenia;
3) wskazywanie rodzicom, uczniom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji na
poziomie regionalnym, ogólnopolskim, europejskim i światowym dotyczących rynku pracy,
trendów rozwojowych, programów edukacyjnych;
4) udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom;
5) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących.
§ 35.1. Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowanych
społecznie:
1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
2) odpowiednie warunki do pobytu w szkole, sprzęt specjalistyczny i środki
dydaktyczne;
3) realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych
i możliwości psychofizycznych ucznia;
4) integrację ze środowiskiem rówieśniczym.
§ 36.1. Uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do
Szkoły, obejmuje się indywidualnym nauczaniem.
2. Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor Szkoły na wniosek rodziców (prawnych
opiekunów) i na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w publicznej poradni
psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Dyrektor organizuje
indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń
dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych ucznia oraz form pomocy psychologiczno
–pedagogicznej.
3. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzą nauczyciele poszczególnych przedmiotów.
4. Zajęcia indywidualnego nauczania mogą być prowadzone w miejscu pobytu ucznia, w domu
rodzinnym.
5. W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy kształcenia
ogólnego oraz obowiązkowe zajęcia edukacyjne, wynikające z ramowego planu nauczania danej
klasy, dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia.
6. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania, dyrektor może
zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej
kształcenia ogólnego, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków, w
których zajęcia są realizowane.
7. Na podstawie orzeczenia, Dyrektor Szkoły ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć
indywidualnego nauczania oraz formy i zakres pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
8. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanych bezpośrednio z
uczniem wynosi dla uczniów gimnazjum – od 10 do 12 godzin.
9. Tygodniowy wymiar zajęć, o których mowa w ust. 8, realizuje się w ciągu co najmniej 3
dni.
10. Uczniom, objętym indywidualnym nauczaniem, których stan zdrowia znacznie utrudnia
uczęszczanie do Szkoły, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im pełnego
osobowego rozwoju, Dyrektor Szkoły, w miarę posiadanych możliwości, uwzględniając zalecenia
zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia, organizuje różne formy uczestniczenia w
życiu Szkoły.
§ 37. 1. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji
materialnej z powodu warunków rodzinnych i losowych poprzez:

1) udzielanie pomocy materialnej w formach określonych w Regulaminie udzielania pomocy
materialnej uczniom Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Bogatyni
2) występowanie o pomoc do Rady Rodziców, sponsorów i organizacji.
§ 38. 1. Każdy rodzic (prawny opiekun) ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego
ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków.
2. Szkoła pomaga w zawieraniu w/w ubezpieczenia, przedstawiając Radzie Rodziców oferty
towarzystw ubezpieczeniowych. Decyzję o wyborze ubezpieczyciela podejmuje Rada Rodziców.
3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodzica lub wychowawcy grupy, Dyrektor Szkoły
może podjąć decyzję o sfinansowaniu kosztów ubezpieczenia ze środków finansowych Szkoły.
§ 39. Obowiązkiem wszystkich rodziców jest posiadanie dla dziecka ubezpieczenia od kosztów
leczenia podczas wyjazdów zagranicznych. Wymóg ten dotyczy także nauczycieli.

ROZDZIAŁ IV
Organy Szkoły i ich kompetencje
§ 40. 1. Organami Szkoły są:
1) Dyrektor Szkoły;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Rada Rodziców;
4) Samorząd Uczniowski;
§ 41. Każdy z wymienionych organów w § 40 ust. 1 działa zgodnie z ustawą o systemie
oświaty. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te
organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem Szkoły.
§ 42. 1. Dyrektor Szkoły:
1) kieruje szkołą jako jednostką samorządu terytorialnego;
2) jest osobą działającą w imieniu pracodawcy;
3) sprawuje nadzór pedagogiczny;
4) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;
5) wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą.

§ 43. Dyrektor Szkoły kieruje bieżącą działalnością Szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz.
Jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w szkole. Jest
przewodniczącym Rady Pedagogicznej.
§ 44. Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora Szkoły określa ustawa o
systemie oświaty i inne przepisy szczegółowe.
§ 45. Dyrektor Szkoły:
1. Kieruje działalnością dydaktyczną , wychowawczą i opiekuńczą , a w szczególności:
1) kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jakości
pracy;
2) przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady oraz
jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania
zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej,
3) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
4) powołuje szkolną komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną, gdy zachodzi taka potrzeba;
5) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami;
6) przedkłada Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku wnioski i
uwagi ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;
7) dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela;
8) podaje do publicznej wiadomości do 15 czerwca szkolny zestaw podręczników, który
będzie obowiązywał od początku następnego roku szkolnego;
9) współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim;
10) stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji,
których celem statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub rozszerzanie i
wzbogacanie form działalności wychowawczo – opiekuńczej w szkole;
11) udziela na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), po spełnieniu ustawowych wymogów
zezwoleń na spełnianie obowiązku nauki poza szkołą lub w formie indywidualnego nauczania;
12) organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną w formach określonych w statucie
Szkoły i decyduje o jej zakończeniu;
13) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez zamieszkałe w
obwodzie Szkoły dzieci. W przypadku niespełnienia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki
tj. opuszczenie co najmniej 50 % zajęć w miesiącu, dyrektor wszczyna postępowanie
egzekucyjne w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
14) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem i zawiadamia o
tym organ prowadzący i nadzorujący;
15) zwalnia uczniów z zajęć wychowania fizycznego, informatyki, drugiego języka w
oparciu o odrębne przepisy;
16) udziela zezwoleń na indywidualny tok nauki lub indywidualne nauczanie, zgodnie z
zasadami określonymi w statucie;
17) występuje do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z wnioskiem o zwolnienie
ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej
jego części w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających
uczniowi przystąpienie do nich do 20 sierpnia danego roku. Dyrektor składa wniosek w
porozumieniu z rodzicami ucznia(prawnymi opiekunami).
18) inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych;
19) opracowuje ofertę realizacji w szkole zajęć dwóch godzin wychowania fizycznego w
uzgodnieniu z organem prowadzącym i po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Radę
Rodziców;
20) umożliwiana podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej uczniom;
21) opracowuje w porozumieniu z Radą Pedagogiczną plan doskonalenia nauczyciel;
22) skreśla z listy uczniów, z zachowaniem zasad zapisanych w § 178 statutu;
23) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów gimnazjalnych;
24) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w sprawie
organizacji praktyk studenckich.
2. Organizuje działalność Szkoły, a w szczególności:

1) opracowuje arkusz organizacyjny na każdy rok szkolny;
2) przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego
oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno – wychowawczych lub opiekuńczych;
3) określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno – wychowawczej;
4) zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań Szkoły, a w
szczególności należytego stanu higieniczno – sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu
uczniów w budynku szkolnym i placu szkolnym;
5) dba o właściwe wyposażenie Szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne;
6) egzekwuje przestrzeganie przez pracowników Szkoły ustalonego porządku oraz dbałości
o estetykę i czystość;
7) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą Szkoły;
8) opracowuje projekt planu finansowego Szkoły i przedstawia go celem zaopiniowania
Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców;
9) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym Szkoły; ponosi
odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
10) dokonuje co najmniej raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu
technicznego urządzeń oraz obiektów sportowych;
11) organizuje prace konserwacyjno – remontowe oraz powołuje komisje przetargowe;
12) powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku Szkoły;
13) odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji Szkoły zgodnie
z odrębnymi przepisami.

3. Prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności:

1) nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami Szkoły;
2) powierza pełnienie funkcji wicedyrektorowi i innym pracownikom na stanowiskach
kierowniczych;
3) dokonuje oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników samorządowych
zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i urzędniczych kierowniczych w oparciu o
opracowane przez siebie kryteria oceny;
4) decyduje o skierowywaniu pracownika podejmującego pracę po raz pierwszy w
jednostkach samorządu terytorialnego do służby przygotowawczej;
5) organizuje służbę przygotowawczą pracownikom samorządowym zatrudnionym na
stanowiskach urzędniczych w szkole;
6) opracowuje regulamin wynagradzania pracowników samorządowych;
7) dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu na stopień awansu zawodowego;
8) przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i
pracownikom administracji i obsługi Szkoły;
9) występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i
pracowników;
10) udziela urlopów zgodnie z Kartą Nauczyciela i Kodeksem postępowania
administracyjnego;
11) załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami;
12) wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem;
13) wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego;
14) przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi przez
organ prowadzący;
15) dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
16) określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy;
17) odbiera ślubowania od pracowników, zgodnie z Ustawą o samorządzie terytorialnym;
18) współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków do opiniowania i
zatwierdzania;
19) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.
4. Sprawuje opiekę nad uczniami:
1) tworzy warunki do samorządności, współpracuje z Samorządem Uczniowskim;
2) powołuje Komisję Stypendialną;
3) ustala, w porozumieniu z organem prowadzącym i po zasięgnięciu opinii komisji
stypendialnej i Rady Pedagogicznej, wysokość stypendium za wyniki w nauce i za osiągnięcia
sportowe;
4) egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień statutu Szkoły;
5) organizuje stołówkę szkolną i określa warunki korzystania z wyżywienia;
6) opracowuje na potrzeby organu prowadzącego listę osób uprawnionych do „wyprawki
szkolnej;”
7) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne i organizację opieki medycznej w
szkole.
§ 46. Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla dyrektora Szkoły.
Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym ustawą i
aktami wykonawczymi do ustawy.
§ 47. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły.
§ 48. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
§ 49. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane
przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym
przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest
działalność opiekuńczo – wychowawcza.
§ 50. 1. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących:
1) uchwala regulamin swojej działalności;
2) zatwierdza plan pracy Szkoły na każdy rok szkolny;
3) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego;
4) podejmuje uchwały w sprawie skreślenia ucznia z listy;
5) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli i zatwierdza plan
Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli;
6) uchwala statut Szkoły i wprowadzane zmiany (nowelizacje) do statutu.
§ 51. 1. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących:
1) opiniuje szkolny zestaw programów nauczania;
2) opiniuje propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych
prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych;
3) opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych
wyróżnień;
4) opiniuje projekt finansowy Szkoły;
5) opiniuje wniosek o nagrodę Kuratora Oświaty dla Dyrektora Szkoły;
6) opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji,
których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza;
7) wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora;
8) opiniuje pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy;
9) opiniuje tygodniowy plan lekcji;
10) opiniuje formy realizacji 2 godzin wychowania fizycznego.
§ 52. 1. Rada Pedagogiczna ponadto:
1) przygotowuje projekt zmian (nowelizacji) do statutu i upoważnia dyrektora do
obwieszczania tekstu jednolitego statutu;
2) może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji Dyrektora Szkoły lub
z innych funkcji kierowniczych w szkole;
3) uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych Szkoły;
4) głosuje nad wotum nieufności dla Dyrektora Szkoły;
5) ocenia, z własnej inicjatywy sytuację oraz stan Szkoły i występuje z wnioskami do
organu prowadzącego;
6) uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli;
7) może wybierać delegatów do Rady Szkoły, jeśli taka będzie powstawała;
8) wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora
Szkoły;
9) wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny
pracy;
10) zgłasza i opiniuje kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli.
§ 53. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku
szkolnego, po zakończeniu pierwszego okresu, po zakończeniu rocznych zajęć lub w miarę
potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu
nadzorującego, Rady Rodziców lub co najmniej 1/3 jej członków.
§ 54. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane
zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
§ 55. Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O
wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz
organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w
razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu
prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
§ 56. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Nauczyciele są zobowiązani do
nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać
dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły.
§ 57. Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej są sporządzane w formie papierowej, pisane
elektronicznie. Każda strona zawiera parafkę protokolanta oraz Dyrektora Szkoły.
Nauczyciele mają obowiązek zapoznania się z treścią protokołu. Mają prawo na kolejnym
posiedzeniu Rady Pedagogicznej wnieść poprawki do protokołu. Wszystkie protokoły z
posiedzeń Rady Pedagogicznej z danego roku szkolnego są oprawiane i tworzą Księgę
Protokołów Posiedzeń Rady Pedagogicznej.
§ 58. 1. W szkole działa Rada Rodziców.
2. Rada Rodziców jest kolegialnym organem Szkoły.
3. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców przed innymi organami Szkoły.
4. W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel każdego oddziału szkolnego
Przewodniczący Rady Oddziałowej.
5. Wybory reprezentantów rodziców każdego oddziału, przeprowadza się na pierwszym
zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym w tajnych wyborach.
6. W wyborach, o których mowa w ust. 5 jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic
(prawny opiekun).
7. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa szczegółowo:
1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady;
2) szczegółowy tryb wyborów do Rady Rodziców;
3) zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.
8. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z zapisami niniejszego statutu.
9. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych
źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa Regulamin Rady Rodziców.
§ 59. 1. Rada Rodziców w ramach kompetencji stanowiących:
1) uchwala regulamin swojej działalności;
2) uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program Wychowawczy;
3) uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczna Program Profilaktyczny;
2. Programy, o których mowa w § 59 ust. 1 pkt 2 i 3 Rada Rodziców uchwala w terminie
30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego, po wcześniejszym uzyskaniu porozumienia z Radą
Pedagogiczną
3. W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców nie
uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programów Wychowawczego i
Profilaktycznego, programy te ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organami sprawującym
nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia
programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
§ 60. 1. Rada Rodziców w zakresie kompetencji opiniujących:
1) opiniuje projekt planu finansowego Szkoły składanego przez dyrektora;
2) opiniuje podjęcie działalności organizacji i stowarzyszeń;
3) opiniuje pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za
okres stażu. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia
otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nieprzedstawienie opinii
nie wstrzymuje postępowania;
4) opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności wychowania i kształcenia, w
przypadku, gdy nadzór pedagogiczny poleca taki opracować;
5) opiniuje formy realizacji 2 godzin wychowania fizycznego.
§ 61. 1. Rada Rodziców może:
1) wnioskować do Dyrektora Szkoły o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem
nauczyciela stażysty;
2) występować do Dyrektora Szkoły, innych organów Szkoły, organu sprawującego nadzór
pedagogiczny lub organu prowadzącego w wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach
szkolnych;
3) delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na
stanowisko dyrektora Szkoły;
4) delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez organ
nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.
§ 62. Samorząd Uczniowski ma prawo do:
1) przedstawienia Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wniosków i opinii we
wszystkich sprawach Szkoły,
2) zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi
wymaganiami
3) organizacji życia szkolnego, z zachowaniem właściwych proporcji miedzy wysiłkiem
szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspakajania zainteresowań i potrzeb uczniów,
4) redagowania i wydawania gazety szkolnej, prowadzenia radiowęzła
5) organizowania apeli szkolnych w celu informowania ogółu uczniów o swojej
działalności,
6) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej
zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem
Szkoły,
7) wnioskowanie do Dyrektora Szkoły w sprawie powoływania określonego nauczyciela na
opiekuna Samorządu z ramienia Rady Pedagogicznej,
8) zgłaszania uczniów do nagród i wyróżnień ,
9) występowania z wnioskami o pomoc materialną uczniom ,
10) udziału przedstawicieli Samorządu z głosem doradczym w posiedzeniach Rady
Pedagogicznej i Rady Rodziców dotyczących spraw wychowania i opieki.

§ 63. Zasady współpracy organów Szkoły.
1. Wszystkie organa Szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku,
umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach swoich
kompetencji.
2. Każdy organ Szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny
być sporządzone do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są dyrektorowi Szkoły w
celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi Szkoły.
3. Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do
realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie
naruszając kompetencji organu uprawnionego.
4. Organa Szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania
przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.
5. Uchwały organów Szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących
oprócz uchwał personalnych podaje się do ogólnej wiadomości w formie pisemnych tekstów
uchwał umieszczanych na tablicy ogłoszeń.
6. Rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi Szkoły poprzez
swoją reprezentację, tj. Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski w formie pisemnej, a Radzie
Pedagogicznej w formie ustnej na jej posiedzeniu.
7. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i
wniosków.
8. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki i
kształcenia dzieci według zasad ujętych w § 81 ust. 1 Szkoły.
9. Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz Szkoły, z zachowaniem drogi
służbowej i zasad ujętych w § 64 niniejszego statutu.
§ 64. Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami Szkoły.
Prowadzenie mediacji w sprawach spornych między organami Szkoły oraz podejmowanie
ostatecznych rozstrzygnięć należy do dyrektora Szkoły.
1. Przed rozstrzygnięciem sporu między organami Szkoły dyrektor jest zobowiązany
zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron , zachowując bezstronność w ocenie tych
stanowisk.
2. Dyrektor podejmuje działania na pisemny wniosek organu działającego w szkole –
strony sporu.
3. O swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem , dyrektor informuje na piśmie
zainteresowanych w przeciągu 14 dni od złożenia wniosku .
4. Jeżeli w sporze między organami stroną jest Dyrektor Szkoły , rozstrzygnięcia
dokonuje Zespół Mediacyjny.
5. Zespół Mediacyjny jest powoływany spośród członków Rady Pedagogicznej o najdłuższym
stażu pracy.
6. W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi pięciu nauczycieli zatrudnionych na czas
nieokreślony.
7. Skład Zespołu Mediacyjnego ulega zmianie , jeśli któryś z jego członków przestaje
pełnić funkcję nauczyciela.
8. Kolejni członkowie Zespołu Mediacyjnego wybierani są według zasady wymienionej w
pkt 6 i 7.
9. Zespół Mediacyjny podejmuje działania na pisemny wniosek jednego z organów lub
Dyrektora Szkoły.
10. Zespół Mediacyjny przed rozstrzygnięciem sporu między organami Szkoły , Dyrektorem
Szkoły jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron , zachowując
bezstronność w ocenie tych stanowisk.
11. Zespół Mediacyjny dokonuje rozstrzygnięcia poprzez głosowanie .
12. O swojej decyzji Zespól Mediacyjny zawiadamia strony sporu w formie pisemnej z
pełnym uzasadnieniem.
13. Decyzja Zespołu Mediacyjnego jest ostateczna.

§ 65. Bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach
poszczególnych organów Szkoły organizuje Dyrektor Szkoły.
§ 66. 1. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Szkoły tworzy się następujące
stanowiska kierownicze:
1) Wicedyrektor d/s pedagogicznych;
2) Wicedyrektor d/s wychowawczych;
3) Główny księgowy,
4) Kierownik gospodarczy.
§ 67. Dla stanowisk kierowniczych wymienionych w § 66.1 Dyrektor Szkoły opracowuje
szczegółowy przydział czynności, uprawnień i odpowiedzialności, zgodnie z potrzebami i
organizacją Szkoły.

ROZDZIAŁ V
Organizacja nauczania i wychowania

§ 68. Formy pracy dydaktycznej i wychowawczej.

1. Szkoła realizuje cele i zadania statutowe z wykorzystaniem wszystkich dostępnych form
pracy z uczniem, osiągnięć nowoczesnej dydaktyki, uwzględniając tradycje Szkoły.

2. Właściwy dobór różnorodnych form pracy na poszczególnych etapach edukacyjnych jest
podstawą wszechstronnego i efektywnego kształcenia w Publicznym Gimnazjum nr 1 .

3. Zajęcia w szkole prowadzone są:
1) w systemie klasowo – lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 min. Dopuszcza się
prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy
czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć , o ile będzie to wynikać z założeń
prowadzonego eksperymentu lub innowacji pedagogicznej;
2) w grupach tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem zasad podziału na
grupy , opisanych w niniejszym statucie
3) w strukturach międzyoddziałowych, tworzonych z uczniów z tego samego etapu
edukacyjnego: zajęcia z języków obcych ,religii, etyki, zajęcia fakultatywne, zajęcia WF-
u, zajęcia artystyczne, techniczne,;
4) w strukturach międzyklasowych, tworzonych z uczniów z różnych poziomów
edukacyjnych: zajęcia z j. obcego, specjalistyczne z WF-u, zajęcia artystyczne, techniczne,
z edukacji dla bezpieczeństwa;
5) w toku nauczania indywidualnego;
6) w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania;
7) w formach realizacji obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego poza szkołą;
8) w formie zajęć pozalekcyjnych: koła przedmiotowe, koła zainteresowań, zajęcia
wyrównawcze, inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
9) w formie zblokowanych zajęć dla oddziału lub grupy międzyoddziałowej w wymiarze
wynikającym z ramowego planu nauczania, ustalonego dla danej klasy w cyklu kształcenia.
Dopuszcza się prowadzenie zblokowanych zajęć z: edukacji dla bezpieczeństwa, zajęć
artystycznych, zajęć technicznych, wychowania fizycznego ( 2 godz.);
10) w systemie wyjazdowym o strukturze międzyoddziałowej i międzyklasowej: obozy
naukowe, wycieczki turystyczne i krajoznawcze, białe i zielone Szkoły, wymiany
międzynarodowe, obozy szkoleniowo- wypoczynkowe w okresie ferii letnich;

4. Dyrektor Szkoły na wniosek Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej może wzbogacić proces
dydaktyczny o inne formy zajęć, niewymienione w ust.3.

5. Godzin zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela przeznaczane
są na zajęcia wpływające na zwiększenie szans edukacyjnych, rozwijanie uzdolnień i
umiejętności uczniów, zajęcia opieki świetlicowej. Przydział godzin następuje w terminie do
15 września każdego roku szkolnego, po rozpatrzeniu potrzeb uczniów i Szkoły z
uwzględnieniem deklaracji nauczycieli.

§ 69. Zasady podziału na grupy i tworzenia struktur międzyddziałowych i międzyklasowych.

1. Uczniowie klas pierwszych wraz z podaniem o przyjęcie do Szkoły składają deklarację
wyboru poziomu nauczania języka nowożytnego na:
1) poziomie III.0 – dla początkujących;
2) poziomie III.1 – dla kontynuujących naukę.

2. W pierwszym tygodniu września każdego roku szkolnego przeprowadza się sprawdzian
kompetencyjny z języka nowożytnego. Na podstawie jego wyników dokonuje się tworzenia grup
międzyoddziałowych o określonym poziomie znajomości języka.

3. Uczniowie klas pierwszych przed zakończeniem roku szkolnego, dokonują wyboru
rodzaju zajęć artystycznych i technicznych z oferty tych zajęć zaproponowanych przez
Dyrektora Szkoły, w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną i po uwzględnieniu możliwości
organizacyjnych Szkoły.

4. Uczniowie klas pierwszych w pierwszym tygodniu roku szkolnego dokonują wyboru form
realizacji 2 godzin wychowania fizycznego z ofert tych zajęć zaproponowanych przez
dyrektora Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym i zaopiniowaniu przez Radę
Pedagogiczną i Radę Rodziców i uwzględnieniu bazy sportowej Szkoły, możliwości kadrowych,
miejsca zamieszkania uczniów oraz tradycji sportowych danego środowiska lub Szkoły.

5. Zajęcia, o których mowa w ust. 4 mogą być realizowane jako zajęcia lekcyjne,
pozalekcyjne lub pozaszkolne w formach:
1) zajęć sportowych;
2) zajęć rekreacyjno-zdrowotnych;
3) zajęć tanecznych;
4) aktywnych form turystyki.

6. Dopuszcza się łączenie dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w formie
zajęć określonych w ust. 5 z zachowaniem liczby godzin przeznaczonych na te zajęcia w
okresie nie dłuższym niż 4 tygodnie.

7. Na zajęciach edukacyjnych i z informatyki dokonuje się podziału na grupy w
oddziałach liczących 24 uczniów i więcej, z tym, że liczba uczniów w grupie nie może
przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej.

8. Na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych, w grupach o różnym
stopniu zaawansowania znajomości języka, zajęcia prowadzone są w grupach oddziałowych,
międzyoddziałowych i międzyklasowych od 10 do 24 uczniów. Jeżeli w szkole są tylko dwa
oddziały tego samego etapu edukacyjnego, zajęcia z języków obcych oraz przedmiotów ujętych
w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym mogą być prowadzone w grupach
międzyoddzialowych liczących nie mniej niż 7 osób.

9. Podczas zajęć edukacyjnych z edukacji dla bezpieczeństwa, obejmujących prowadzenie
ćwiczeń z zakresu udzielania pierwszej pomocy dokonuje się podziału na grupy w oddziale
liczącym więcej niż 30 osób , na czas prowadzenia ćwiczeń.

10. Oddziały liczące mniej niż 30 osób mogą być dzielone na grupy na czas ćwiczeń z
zakresu udzielania pierwszej pomocy za zgodą organu prowadzącego.

11. W oddziałach integracyjnych podczas ćwiczeń, o których mowa w ust. 7 dokonuje się
podziału na grupy, z tym, że grupa nie powinna liczyć mniej niż 5 osób.

12. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26
uczniów. Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub międzyklasowych.

13. Zajęcia wychowania fizycznego mogą być prowadzone oddzielnie dla dziewcząt i
chłopców.

14. Na zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, jeżeli z programu wynika
konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych( biologia, fizyka, chemia) dokonuje
się podziału na grupy, jeżeli oddział liczy 31 uczniów i więcej.

15. W szkole może być utworzony oddział integracyjny liczący od 15 do 20 uczniów , w
tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych.

§ 70. Dyrektor Szkoły opracowuje ramowy plan nauczania dla danego oddziału lub klas na cały
okres kształcenia z zachowaniem minimalnej liczby godzin edukacyjnych określonych w
przepisach prawa.

§ 71. Uczniom niepełnoletnim na życzenie rodziców ( prawnych opiekunów) lub życzenie
uczniów pełnoletnich Szkoła organizuje naukę religii/etyki zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 72. 1. Uczniom danego oddziału lub grupie międzyoddziałowej organizuje się zajęcia z
zakresu wiedzy o życiu seksualnym, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa w
ramach godzin do dyspozycji dyrektora w wymiarze 14 godzin w każdej klasie, w tym po 5
godzin z podziałem na grupy chłopców i dziewcząt.

2. Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, o których mowa w ust.1, jeżeli
jego rodzice (prawni opiekunowie) zgłoszą Dyrektorowi Szkoły w formie pisemnej sprzeciw
wobec udziału ucznia w zajęciach.

3. Uczeń pełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, o których mowa w ust. 1, jeżeli
zgłosi Dyrektorowi Szkoły w formie pisemnej sprzeciw wobec swojego udziału w zajęciach.

4. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocje ucznia do klasy
programowo wyższej ani na ukończenie Szkoły przez ucznia.

§ 73. W uzasadnionych przypadkach, zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone na terenie innych
jednostek organizacyjnych, w szczególności szkół wyższych przez pracowników tych jednostek
na podstawie umowy zawartej pomiędzy Dyrektorem Szkoły a daną jednostką.

§ 74. 1. Uczeń może być zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy
przy komputerze na zajęciach informatyki, drugiego języka po spełnieniu warunków:
1) lekcje wychowania fizycznego, informatyki, drugi język z których uczeń ma być
zwolniony umieszczone są w planie zajęć jako pierwsze lub ostatnie w danym dniu,
2) rodzice ucznia wystąpią z podaniem do Dyrektora Szkoły, w którym wyraźnie
zaznaczą, że przejmują odpowiedzialność za ucznia w czasie jego nieobecności na zajęciach.
2. Uczeń zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na
zajęciach informatyki, języka obcego ma obowiązek uczęszczać na lekcje tego przedmiotu,
jeżeli w tygodniowym planie zajęć są one umieszczone w danym dniu pomiędzy innymi zajęciami
lekcyjnymi.
3. Uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki,
drugiego języka po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły.
§ 75. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii
poradni publicznej, w tym publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej albo
niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej , w tym niepublicznej poradni
specjalistycznej , spełniającej warunki, o których mowa w art.71 ust.3b ustawy o systemie
oświaty, zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, ze sprzężonymi
niepełnosprawnościami lub z autyzmem z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może
dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.

§ 76. Uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadającymi orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego, którzy z powodu swojej niepełnosprawności nie potrafią czytać lub
pisać , mogą być zwolnieni przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do
trzeciej części egzaminu gimnazjalnego na wniosek rodziców( prawnych opiekunów) pozytywnie
zaopiniowanych przez Dyrektora Szkoły.

§ 77. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających
przystąpienie do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu
w terminie do 20 sierpnia danego roku szkolnego, dyrektor komisji okręgowej, na
udokumentowany wniosek Dyrektora Szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do
sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej jego części. Dyrektor Szkoły składa
wniosek w porozumieniu z rodzicami( prawnymi opiekunami) ucznia.

§ 78. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, w drodze decyzji
administracyjnej może zezwolić, po spełnieniu wymaganych warunków na spełnianie obowiązku
nauki lub obowiązku szkolnego poza szkołą.

§ 79. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu zabezpieczając dostęp uczniom do treści,
które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez instalowanie
oprogramowania zabezpieczającego i ciągłą jego aktualizację.

§ 80.Przerwy lekcyjne trwają 5 minut, jedna10 minut, i dwie 15 minut.

§ 81. 1. Formy współpracy Szkoły z rodzicami.
1) Współpraca Dyrektora Szkoły z rodzicami.
a) zapoznawanie rodziców z głównymi założeniami zawartymi w Statucie Szkoły, m.in.
organizacja Szkoły, zadaniami i zamierzeniami dydaktycznymi, wychowawczymi i opiekuńczymi
na zebraniach informacyjnych organizowanych dla rodziców i uczniów przyjętych do klas I,
b) udział Dyrektora Szkoły w zebraniach Rady Rodziców — informowanie o bieżących problemach
Szkoły, zasięganie opinii rodziców o pracy Szkoły,
c) przekazywanie informacji za pośrednictwem wychowawców klas o wynikach pracy
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej podczas śródrocznych spotkań z rodzicami,
d ) rozpatrywanie wspólnie z rodzicami indywidualnych spraw uczniowskich podczas dyżurów
dyrektora.
2) Współdziałanie w zakresie:
a) doskonalenia organizacji pracy Szkoły, procesu dydaktycznego i wychowawczego,
b) poprawy warunków pracy i nauki oraz wyposażenia Szkoły,
c) zapewnienia pomocy materialnej uczniom.
3) Wyjaśnianie problemów wychowawczych, przyjmowanie wniosków, wskazówek
dotyczących pracy Szkoły bezpośrednio przez członków Dyrekcji:
a) za pośrednictwem Oddziałowych Rad Rodziców,
b) za pośrednictwem Rady Rodziców.
4) Formy współdziałania rodziców i nauczycieli:
a) rozmowy indywidualne z rodzicami uczniów klas pierwszych na początku roku szkolnego w
celu nawiązania ścisłych kontaktów, poznania środowiska rodzinnego, zasięgniecie dokładnych
informacji o stanie zdrowia dziecka, jego możliwościach i problemach,
b) wspólne spotkania Dyrektora Szkoły, pedagoga, psychologa i wychowawcy z rodzicami klas
pierwszych.
5) Spotkania z rodzicami (według harmonogramu opracowanego przez Dyrekcję Szkoły):
a) przekazywanie informacji o ocenach uczniów i problemach wychowawczych,
b) ustalenie form pomocy,
c) wprowadzenie rodziców w system pracy wychowawczej w klasie i szkole,
d) wspólne rozwiązywanie występujących problemów, uwzględnianie propozycji rodziców,
współtworzenie zadań wychowawczych do realizacji w danej klasie,
e) omawianie czytelnictwa uczniów i innych spraw dotyczących uczniów i Szkoły,
f) zapraszanie rodziców do udziału w spotkaniach okolicznościowych (np. z okazji
rozpoczęcia roku szkolnego, imprezy klasowej, zakończenia roku szkolnego, pożegnania
absolwentów itp.),
g) udział rodziców w zajęciach pozalekcyjnych: wycieczkach, rajdach, biwakach, balach
gimnazjalnych, imprezach sportowych,
h) zapoznanie z procedurą oceniania i klasyfikowania uczniów oraz zasadami usprawiedliwiana
nieobecności przez uczniów.
6) Indywidualne kontakty:
a) wizyty wychowawcy w domach uczniów stwarzających problemy wychowawcze,
b) kontakty wychowawcy i nauczycieli z rodzicami uczniów osiągających bardzo słabe wyniki w
nauce poprzez rozmowy telefoniczne, korespondencję, przekazywanie informacji w zeszytach
przedmiotowych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów, kontakty osobiste,
c) udział rodziców w wychowawczych lekcjach otwartych,
d) udzielanie rodzicom pomocy pedagogicznej, kierowanie ( za zgodą rodziców) do Poradni
Psychologiczno- Pedagogicznej,
e) obowiązkowe informowanie rodziców przez wychowawcę, po konsultacji z nauczycielami, o
przewidywanej dla ucznia ocenie niedostatecznej z zajęć edukacyjnych według warunków
określonych w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.

§ 82. Indywidualny tok nauki.

1. Szkoła umożliwia realizację indywidualnego toku nauki lub realizację indywidualnego
programu nauki zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 19 grudnia 2001 r. (Dz.U. nr 3, poz.
28 ) w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki
oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki, realizację indywidualnego toku
nauki –ITN.
2. Uczeń ubiegający się o ITN powinien wykazać się:
1) wybitnymi uzdolnieniami i zainteresowaniami z jednego, kilku lub wszystkich
przedmiotów;
2) oceną celującą lub bardzo dobrą z tego przedmiotu/przedmiotów na koniec
roku/semestru.
3. Indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania objętego
szkolnym zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki.
4. Zezwolenie na indywidualny program nauki lub tok nauki może być udzielone po
upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach – po śródrocznej
klasyfikacji.
5. Uczeń może realizować ITN w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych
zajęć edukacyjnych, przewidzianych w planie nauczania danej klasy.
6. Uczeń objęty ITN może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania z
zakresu dwóch lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany w czasie całego roku
szkolnego.
7. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na ITN mogą wystąpić:
1) uczeń – z tym, że uczeń niepełnoletni za zgodą rodziców (prawnych opiekunów);
2) rodzice (prawni opiekunowie) niepełnoletniego ucznia;
3) wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy
wniosek – za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego
8. Wniosek składa się do Dyrektora za pośrednictwem wychowawcy oddziału, który
dołącza do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach, oczekiwaniach i osiągnięciach
ucznia.
9. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek, opracowuje
program nauki lub akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza szkołą.
10. W pracy nad indywidualnym programem nauki może uczestniczyć nauczyciel prowadzący
zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia, nauczyciel doradca metodyczny, psycholog,
pedagog zatrudniony w szkole oraz zainteresowany uczeń.
11. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust.8 Dyrektor Szkoły zasięga opinii Rady
Pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno-pedagogcznej.
12. Dyrektor Szkoły zezwala na ITN, w formie decyzji administracyjnej w przypadku
pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni psychologiczno
– pedagogicznej.
13. W przypadku zezwolenia na ITN, umożliwiającego realizację w ciągu jednego roku
szkolnego programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas wymaga jest pozytywna opinia
organu nadzoru pedagogicznego.
14. Zezwolenia udziela się na czas określony nie krótszy niż jeden rok szkolny.
15. Uczniowi przysługuje prawo wskazania nauczyciela, pod którego kierunkiem chciałby
pracować.
16. Uczniowi, któremu zezwolono na ITN, Dyrektor Szkoły wyznacza nauczyciela – opiekuna
i ustala zakres jego obowiązków, w szczególności tygodniową liczbę godzin konsultacji – nie
niższą niż 1 godz. tygodniowo i nie przekraczającą 5 godz. Miesięcznie.
17. Uczeń realizujący ITN może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do danej klasy
lub do klasy programowo wyższej, w tej lub w innej szkole, na wybrane zajęcia w szkole
wyższego stopnia albo realizować program we własnym zakresie.
18. Uczeń decyduje o wyborze jednej z następujących form ITN:
1) uczestniczenie w lekcjach przedmiotu objętego ITN oraz jednej godzinie konsultacji
indywidualnych;
2) zdanie egzaminu klasyfikacyjnego z przedmiotu w zakresie materiału obowiązującego
wszystkich uczniów w danym semestrze lub roku szkolnym na ocenę co najmniej bardzo dobrą i
w konsekwencji uczestniczenie tylko w zajęciach indywidualnych z nauczycielem.
19. Konsultacje indywidualne mogą odbywać się w rytmie 1 godziny tygodniowo lub 2
godziny co dwa tygodnie.
20. Rezygnacja z ITN oznacza powrót do normalnego trybu pracy i oceniania.
21. Uczeń realizujący ITN jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego,
przeprowadzonego w terminie ustalonym z uczniem.
22. Kontynuowanie ITN jest możliwe w przypadku zdania przez ucznia rocznego egzaminu
klasyfikacyjnego na ocenę co najmniej bardzo dobrą.
23. Decyzję w sprawie ITN należy każdorazowo odnotować w arkuszu ocen ucznia.
24. Do arkusza ocen wpisuje się na bieżąco wyniki klasyfikacyjne ucznia uzyskane w ITN.
25. Na świadectwie promocyjnym ucznia, w rubryce: „Indywidualny program lub tok nauki”,
należy odpowiednio wymienić przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami. Informację o ukończeniu
Szkoły lub uzyskaniu promocji w skróconym czasie należy odnotować w rubryce „Szczególne
osiągnięcia ucznia”.

§ 83. 1. Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki.

1. Szkoła prowadzi dokumentację nauczania i działalności wychowawczej i opiekuńczej
zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
2. W szkole wprowadza się dodatkową dokumentację:

1) Dziennik wychowawczy klasy;
2) Dziennik lekcyjny nauczyciela.

3. Dziennik wychowawczy klasy zakłada się dla każdego oddziału. Za jego prowadzenie
odpowiada wychowawca klasy. W Dzienniku wychowawczym klasy mają prawo dokonywać wpisu
nauczyciele prowadzący zajęcia w całym oddziale lub grupach.

4. Dziennik wychowawczy klasy zawiera:
1) Listę uczniów w oddziale;
2) Plan pracy wychowawczej na I i II okres;
3) Sprawozdania wychowawcy z realizacji programu wychowawczego w poszczególnych
okresach szkolnych;
4) Życzenie rodziców ( prawnych opiekunów) lub pełnoletnich uczniów o organizację
nauki religii/etyki;
5) Sprzeciw lub jego brak na uczestnictwo w zajęciach z wychowania do życia w
rodzinie;
6) Zgoda rodziców na przetwarzanie danych osobowych ucznia;
7) Zgoda rodziców ( prawnych opiekunów) na udział w zajęciach wyrównawczych,
socjoterapeutycznych oraz innych w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
organizowanej przez szkołę;
8) Tematykę zebrań z rodzicami;
9) Listę obecności rodziców na zebraniach;
10) Kontakty indywidualne z rodzicami;
11) Karty informacyjne o przewidywanych ocenach niedostatecznych lub nieklasyfikowaniu
z poszczególnych przedmiotów;
12) Karty samooceny zachowania ucznia;
13) Karty proponowanych ocen zachowania przez nauczycieli i kolegów z klasy;
14) Przydział uczniów do grup międzyoddziałowych i międzyklasowych.

5. Dziennik wychowawczy przetrzymywany jest w pokoju nauczycielskim , wraz z
dziennikiem lekcyjnym oddziału.

6. Dziennik wychowawczy podlega archiwizacji.

7. Przebieg zajęć w grupach międzyoddziałowych, międzyklasowych i w grupach ,
utworzonych z podziału oddziału nauczyciel edukacji przedmiotowej odnotowuje w Dzienniku
lekcyjnym nauczyciela.

8. Dziennik lekcyjny nauczyciela zawiera:

1) Nazwisko i imię nauczyciela;
2) Nazwę realizowanych zajęć;
3) Wykaz tematów zajęć poszczególnych zajęć, podpis nauczyciela potwierdzający ich
przeprowadzenie oraz frekwencja uczniów na poszczególnych zajęciach.
4) Wykaz uczniów wchodzących w skład grupy wraz z podaniem symbolu oddziału
macierzystego;
5) Rubryki do odnotowywania frekwencji na planowanych zajęciach;
6) Wykaz ocen cząstkowych w poszczególnych okresach szkolnych;
7) Wykaz ocen śródrocznych i rocznych.

9. Nauczyciel , który jest zobowiązany do prowadzenia własnego dziennika lekcyjnego
jest zobowiązany wypełniać go z zasadami obowiązującymi przy prowadzeniu obowiązującej
dokumentacji szkolnej.
10. Dziennik Wychowawczy i Dziennik lekcyjny nauczyciela jest własnością Szkoły.
ROZDZIAŁ VI
SZKOLNY SYSTEM WYCHOWANIA

§ 84. Na początku każdego roku szkolnego Rada Pedagogiczna opracowuje i zatwierdza
szczegółowy Plan Pracy Wychowawczej na dany rok szkolny z uwzględnieniem aktualnych potrzeb
i Szkolnego Programu Wychowawczego.

§ 85. Działania wychowawcze Szkoły mają charakter systemowy i podejmują je wszyscy
nauczyciele zatrudnieni w Szkole wspomagani przez dyrekcję oraz pozostałych pracowników
Szkoły. Program wychowawczy Szkoły jest całościowy i obejmuje rozwój ucznia w wymiarze:
intelektualnym, emocjonalnym, społecznym i zdrowotnym.

§ 86. Kluczem do działalności wychowawczej Szkoły jest oferta skierowana do uczniów oraz
rodziców zawarta w § 3 Misja Szkoły. Podstawą odniesienia sukcesu w realizacji działań
wychowawczych Szkoły jest zgodne współdziałanie uczniów, rodziców i nauczycieli.

§ 87. 1. Podjęte działania wychowawcze w bezpiecznym i przyjaznym środowisku szkolnym mają
na celu przygotować ucznia do:
1) pracy nad sobą;
2) bycia użytecznym członkiem społeczeństwa;
3) bycia osobą wyróżniającą się takimi cechami, jak: odpowiedzialność, samodzielność,
odwaga, kultura osobista, uczciwość, dobroć, patriotyzm, pracowitość, poszanowanie
godności i innych, wrażliwość na krzywdę ludzką, szacunek dla starszych, tolerancja;
4) rozwoju samorządności;
5) dbałości o wypracowane tradycje: klasy, Szkoły i środowiska;
6) budowania poczucia przynależności i więzi ze Szkołą;
7) tworzenia środowiska szkolnego, w którym obowiązują jasne i jednoznaczne reguły gry
akceptowane i respektowane przez wszystkich członków społeczności szkolnej.

§ 88. Społeczność szkolna opracowuje kanon postępowania wszystkich podmiotów Szkoły, który
określa jednoznacznie, co jest bezwzględnie nakazane i zakazane; jakie są i czego dotyczą
obszary praw i swobód ucznia.

§ 89. 1. Uczeń jest podstawowym podmiotem w systemie wychowawczym Szkoły. Preferuje się
następujące postawy będące kanonem zachowań ucznia.
2. Uczeń:
1) Zna i akceptuje działania wychowawcze Szkoły;
2) Szanuje oraz akceptuje siebie i innych;
3) Umie prawidłowo funkcjonować w rodzinie, klasie, społeczności szkolnej, lokalnej,
demokratycznym państwie oraz świecie;
4) Zna i respektuje obowiązki wynikające z tytułu bycia: uczniem, dzieckiem, kolegą,
członkiem społeczeństwa, Polakiem i Europejczykiem;
5) Posiada wiedzę i umiejętności potrzebne dla samodzielnego poszukiwania ważnych dla
siebie wartości, określania celów i dokonywania wyborów;
6) Jest zdolny do autorefleksji, nieustannie nad sobą pracuje,
7) Zna, rozumie i realizuje w życiu:
a) zasady kultury bycia,
b) zasady skutecznego komunikowania się,
c) zasady bezpieczeństwa oraz higieny życia i pracy,
d) akceptowany społecznie system wartości
8) Chce i umie dążyć do realizacji własnych zamierzeń:
9) Umie diagnozować zagrożenia w realizacji celów życiowych;
10) Jest otwarty na zdobywanie wiedzy.

§ 90. 1. W oparciu o Szkolny Program Wychowawczy Szkoły wychowawcy klas opracowują Klasowe
Programy Pracy Wychowawcze na dany rok szkolny. Powinny one uwzględniać następujące
zagadnienia:
1) Poznanie ucznia, jego potrzeb i możliwości;
2) Przygotowanie ucznia do poznania własnej osoby;
3) Wdrażanie uczniów do pracy nad własnym rozwojem;
4) Pomoc w tworzeniu systemu wartości;
5) Strategie działań, których celem jest budowanie satysfakcjonujących relacji w klasie:
a) adaptacja,
b) integracja,
c) przydział ról w klasie,
d) wewnątrzklasowy system norm postępowania,
e) określenie praw i obowiązków w klasie, szkole,
f) kronika klasowa, strona internetowa itp.
6) Budowanie wizerunku klasy i więzi pomiędzy wychowankami:
a) wspólne uroczystości klasowe, szkolne, obozy naukowe, sportowe,
b) edukacja zdrowotna, regionalna, kulturalna,
c) kierowanie zespołem klasowym na zasadzie włączania do udziału w podejmowaniu decyzji
rodziców i uczniów,
d) wspólne narady wychowawcze,
e) tematyka godzin wychowawczych z uwzględnieniem zainteresowań klasy,
f) aktywny udział klasy w pracach na rzecz Szkoły i środowiska,
g) szukanie, pielęgnowanie i rozwijanie tzw. „mocnych stron klasy” .
7) Strategie działań, których celem jest wychowanie obywatelskie i patriotyczne.
8) Promowanie wartości kulturalnych, obyczajowych, środowiskowych i związanych z
ochroną zdrowia.
9) Preorientacja zawodowa.
ROZDZIAŁ VII
ORGANIZACJA SZKOŁY

§ 91. 1. Do realizacji zadań statutowych Szkoły, Szkoła posiada;
1) 20 sal lekcyjnych;
2) bibliotekę;
3) czytelnię;
4) świetlicę;
5) pracownię komputerową z 15 stanowiskami;
6) salę gimnastyczną;
7) salę do ćwiczeń sportowo-rekreacyjnych.

§ 92. 1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw
świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku
szkolnego.

2. Okresy, na które dzieli się rok szkolny w poszczególnych Szkołach zespołu, opisane są w
rozdziale Wewnątrzszkolny System Oceniania.

§ 93.1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym
określa arkusz organizacyjny zespołu szkół opracowany przez Dyrekcję Szkoły na podstawie
ramowych planów nauczania oraz planu finansowego Szkoły. Arkusz organizacji podlega
zatwierdzeniu przez organ prowadzący Szkołę.

2. W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników Szkoły
łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbą godzin przedmiotów i zajęć
obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań,
pracowni otwartych i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych
przez organ prowadzący Szkołę. Do wykazu ilości godzin dodaje się 2 godziny na każdy pełny
etat, z wyłączeniem dyrektora i zastępców dyrektora, które wynikają z art. 42 ust.2 pkt 2.
KN.

§ 94.1. Dyrektor Szkoły opracowuje plan WDN – Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli.

2. W celu zapewnienia poprawnej realizacji założeń WDN Dyrektor Szkoły powołuje szkolnego
lidera WDN .

§ 95. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych, zajęć dydaktycznych i
wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalany przez Dyrektora Szkoły na podstawie
zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny
pracy.

§ 96. Dyrektor Szkoły odpowiada za przestrzeganie przepisów dotyczących ilości uczniów
odbywających zajęcia w salach lekcyjnych. Arkusz organizacyjny Szkoły powinien być tworzony
z uwzględnieniem tych przepisów.

§ 97. Nauczanie w zespołach międzyoddziałowych i międzyklasowych.

1. Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych o
strukturze międzyoddziałowej lub międzyklasowej.

2. Zajęcia, o których mowa w punkcie 1 mogą mięć różne formy – w szczególności mogą
dotyczyć przeprowadzenia zajęć edukacyjnych z jednego przedmiotu lub mogą dotyczyć np.
organizacji wyjazdu o takiej strukturze.

3. W każdym przypadku organizacji zajęć o strukturze międzyklasowej lub międzyoddziałowej
Dyrektor Szkoły lub upoważniony wicedyrektor powołują koordynatora zajęć.

4. Zadaniem koordynatora jest w szczególności:
1) opracowanie szczegółowych zasad funkcjonowania danej formy zajęć międzyoddziałowych
lub międzyklasowych w warunkach organizacyjnych Szkoły;
2) bieżąca kontrola realizacji zajęć;
3) prowadzenie poprawnej dokumentacji zajęć w ramach danej formy zajęć;
4) współpraca z wychowawcami klas biorących udział w zajęciach międzyoddziałowych lub
międzyklasowych;
5) kontrola wpisywania ocen klasyfikacyjnych do dzienników lekcyjnych

5. W przypadku wyjazdów o strukturze międzyoddzialowej lub międzyklasowej koordynatorem
jest kierownik wycieczki.

§ 98. Działalność innowacyjna i eksperymentalna
1. W szkole mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne i prowadzone zajęcia
eksperymentalne.

2.Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole podejmuje Rada Pedagogiczna po
uzyskaniu zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji, oraz opinii Rady Szkoły.

3.Przed rozpoczęciem prowadzenia zajęć, o których mowa w pkt 1, nauczyciel przedstawia
Dyrektorowi Szkoły program zajęć zaopiniowany przez dwóch nauczycieli mianowanych lub
dyplomowanych.

§ 99. Organizacja zajęć wyjazdowych opisana jest w odpowiednim Regulaminie.

§ 100. Praktyki studenckie
1. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół
wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie
pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Szkoły lub – za jego zgodą –
poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.
2. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę. Za
dokumentację praktyk studenckich odpowiada upoważniony wicedyrektor Szkoły.

§ 101. W Szkole działa biblioteka i Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej
(ICIM).

1. Biblioteka jest :
1) interdyscyplinarną pracownią ogólnoszkolną w której uczniowie uczestniczą w
zajęciach prowadzonych przez bibliotekarzy (lekcje biblioteczne) oraz indywidualnie pracują
nad zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy,
2) ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców,
3) ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej.

2. Zadaniem biblioteki i ICIM jest :

1) gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych;
2) obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej i mediateki,
3) prowadzenie działalności informacyjnej;
4) zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych;
5) podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej;
6) wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania;
7) przysposabianie uczniów do samokształcenia, działanie na rzecz przygotowania
uczniów do korzystania z różnych mediów, źródeł informacji i bibliotek;
8) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów;
9) kształtowanie ich kultury czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalnych;
10) organizacja wystaw okolicznościowych.

3. Do zadań nauczycieli bibliotekarzy należy:
1) w zakresie pracy pedagogicznej:
a) udostępnianie zbiorów zgodnie z Regulaminem biblioteki i mediateki,
b) prowadzenie działalności informacyjnej i czytelniczej,
c) prowadzenie różnych form pracy w zakresie upowszechniania czytelnictwa,
d) udział w realizacji programu edukacji czytelniczej i medialnej,
e) udział w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych Szkoły poprzez
współpracę z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, rodzicami uczniów,
bibliotekarzami i innymi instytucjami pozaszkolnymi;
2) w zakresie prac organizacyjno- technicznych:
a) gromadzenie zbiorów,
b) ewidencjonowanie i opracowywanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
c) selekcjonowanie zbiorów,
d) opracowywanie profesjonalnego warsztatu pracy dla nauczycieli i uczniów,
e) prowadzenie dokumentacji pracy.

4. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor Szkoły.

5. Szczegółowe zadania poszczególnych pracowników ujęte są w przydziale czynności i planie
pracy biblioteki.

6.Wydatki biblioteki pokrywane są z budżetu Szkoły lub dotowane przez Radę Rodziców i
innych ofiarodawców.

§ 102. Zespoły pracujące w szkole i zasady ich pracy.
1. W szkole działają następujące zespoły nauczycielskie: oddziałowe, przedmiotowe,
problemowo – zadaniowe.
2. Wszystkie zebrania zespołów są protokołowane.
3. Plany działania wszystkich zespołów powinny być opracowane do końca września, a
dokumenty przekazane Dyrektorowi Szkoły.

§ 103. Zespoły oddziałowe.
1. Liczba zespołów oddziałowych jest równa ilości oddziałów w danym roku szkolnym. Zespół
tworzą nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale.
2. Zadania zespołu to:
1) ustalenie sposobów realizacji programów nauczania dla danego oddziału oraz ewentualnego
ich modyfikowania w razie potrzeby;
2) korelowanie treści programowych przedmiotów i bloków w trakcie realizacji i
porozumiewanie się co do wymagań oraz organizowanie mierzenia osiągnięć uczniów;
3) uzgodnienie harmonogramu prac kontrolnych z poszczególnych przedmiotów w danym semestrze
(nie więcej niż trzy prace w tygodniu);
4) wnioskowanie do Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej w sprawach pedagogicznych,
opiekuńczych, wychowawczych i profilaktycznych.
3. Zespoły spotykają się jeden raz w semestrze lub częściej (w razie zaistniałych problemów
wychowawczych lub dydaktycznych) z inicjatywy wychowawcy, pedagoga lub Dyrektora Szkoły.
4. Pracą zespołu kieruje wychowawca klasy.
§ 105. Zespoły przedmiotowe
1. W szkole działają następujące zespoły przedmiotowe:
1) Humanistyczno-artystyczny;
2) Matematyczno-przyrodniczy;
3) Językowy;
4) Sportowy.
2. Zespół przedmiotowy tworzą nauczyciele danych przedmiotów. Przewodniczącego wybiera
zespół lub wskazuje Dyrektor Szkoły.
3. Każdy z nauczycieli należy do jednego zespołu przedmiotowego.
4. Zadania zespołu to:
1) ustalenie szkolnego programu nauczania danego przedmiotu oraz dobór podręczników;
2) zaplanowanie przedsięwzięć pozalekcyjnych związanych z danym przedmiotem takich jak:
wystawy, konkursy, inscenizacje, wycieczki;
3) ustalanie terminów, zakresu materiału i przeprowadzanie sprawdzianów porównawczych oraz
opracowanie ich wyników;
4) nadzorowanie przygotowań uczniów do olimpiad, konkursów, egzaminów,
5) udział przedstawicieli zespołu w konferencjach metodycznych.
5. Zespoły przedmiotowe spotykają się przynajmniej dwa razy w semestrze. Pierwsze zebranie
zespołu odbywa się we wrześniu. Ostatnie zebranie powinno w tematyce uwzględnić organizację
pracy w przyszłym roku szkolnym i odbyć się z udziałem Dyrektora lub wicedyrektora Szkoły.

§ 106. Zespoły zadaniowe (problemowe)
1. Zespoły te zostają powołane w razie zaistniałych potrzeb przez Dyrektora Szkoły.
2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący wybrany przez zespół lub wskazany przez Dyrektora
Szkoły.
3. Przewodniczący ustala harmonogram spotkań i przydziela członkom zespołu opracowanie
poszczególnych zadań.

 

§ 107. Wicedyrektorzy.
1. Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, RR i organu prowadzącego Dyrektor Szkoły
powołuje wicedyrektorów Szkoły.
2. Liczba wicedyrektorów uzależniona jest od możliwości organizacyjnych Szkoły i zależy od
decyzji organu prowadzącego Szkołę.
3. Zakres obowiązków wicedyrektorów opisany został w § 146 Zakres obowiązków
wicedyrektora. Podział zadań pomiędzy poszczególnych wicedyrektorów określa Dyrektor
Szkoły.

§ 108. W Szkole mogą działać stowarzyszenia, organizacje i fundacje, których celem
statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły. Zgodę na podjęcie działalności przez
stowarzyszenia i organizacje wyraża Dyrektor Szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej
działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców.

ROZDZIAŁ VIII
WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA

§ 109. 1. Ocenianiu podlegają :
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2) zachowanie ucznia.

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania
wewnątrzszkolnego.

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli
poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do
wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach
i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę oraz formułowaniu
oceny.

4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy,
nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia
społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie Szkoły.

5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i i jego zachowaniu oraz
postępach w tym zakresie;
2) udzielenie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach,
trudnościach w nauce i specjalnych uzdolnieniach ucznia;
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno –
wychowawczej.

6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania
poszczególnych śródrocznych i rocznych ( semestralnych ) ocen klasyfikacyjnych z
obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
2) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania,
według skali i w formach przyjętych w Szkole;
3) ustalanie rocznych ( semestralnych ) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i
dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali,
o której mowa w § 125
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
5) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych ocen
klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej z
zachowania;
6) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom ( prawnym opiekunom) informacji
o postępach i trudnościach ucznia w nauce.
7. Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe
postawione przez nauczyciela, nie jest karą ani nagrodą.

§ 110. 1. W ocenianiu obowiązują zasady:
1. Zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie.
Ocena końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych.
2. Zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają
kryteria oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające
ocenie.
3. Zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu.
4. Zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany
poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen.
5. Zasada otwartości – wewnątrzszkolne ocenianie podlega weryfikacji i modyfikacji w
oparciu o okresową ewaluację.

§ 111. Jawność oceny.
1. Nauczyciel na początku roku szkolnego przedstawia uczniom opracowany przez siebie
(wybrany) program nauczania w danej klasie uwzględniający profil i specyfikę zespołu.

2. Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów i rodziców (prawnych opiekunów)
o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i
rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
wynikających z realizowanego programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
4) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania.

3. Wymienione w ust. 2 informacje zamieszczane są również na stronie internetowej Szkoły i
szkolnej tablicy ogłoszeń.

4. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone
i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do
wglądu w obecności nauczyciela. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów)
nauczyciel ustalający ocenę powinien ją krótko uzasadnić.

§ 112. Tryb oceniania i skala ocen.

1. Oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne ustala się według następującej
skali, z następującymi skrótami literowymi:
1) stopień celujący – 6 – cel;
2) stopień bardzo dobry – 5 – bdb;
3) stopień dobry – 4 – db;
4) stopień dostateczny – 3 – dst;
5) stopień dopuszczający – 2 – dop;
6) stopień niedostateczny – 1 – ndst.

2. Dopuszcza się stosowanie znaków „ + „ „ – „ w bieżącym ocenianiu.

3. Dopuszcza się punktowy system oceniania bieżącego pod warunkiem, że ocena śródroczna i
roczna będzie wyrażona oceną w skali 1-6.

4. Oceny bieżące odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym w formie cyfrowej, oceny
klasyfikacyjne i w pozostałych dokumentach – słownie, w pełnym brzmieniu.

5. Informacje o osiągnięciach i postępach ucznia w nauce nauczyciel przedstawia uczniowi na
bieżąco, a rodzicom (prawnym opiekunom) podczas zebrań klasowych odbywających się według
harmonogramu opracowanego przez Dyrekcję Szkoły, a także podczas indywidualnych konsultacji
z nimi.

6. Formami pracy ucznia podlegającymi ocenie są:
1) Prace pisemne :
a) kartkówka dotycząca materiału z trzech ostatnich tematów realizowanych na
maksymalnie pięciu ostatnich lekcjach. Nie musi być zapowiadana;
b) klasówka (sprawdzian diagnostyczny) obejmująca większą partię materiału określoną
przez nauczyciela z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Termin powinien być odnotowany w
dzienniku lekcyjnym,
2) Praca i aktywność na lekcji;
3) Odpowiedź ustna;
4) Praca projektowa;
5) Praca domowa;
6) Prowadzenie dokumentacji pracy na lekcji;
7) Twórcze rozwiązywanie problemów.

§ 113. Ocenianie śródroczne.
1. Ocena bieżąca.
1) Bieżące ocenianie wynikające z przedmiotowych zasad oceniania winno być dokonywane
systematycznie;
2) Uczeń powinien zostać oceniony z każdej sprawności charakterystycznej dla danego
przedmiotu;
3) Przy ocenianiu nauczyciel uzasadnia ocenę, daje uczniowi wskazówki, w jaki sposób
może on poprawić swoje osiągnięcia edukacyjne;
4) Uzasadnienie powinno być sformułowane w sposób życzliwy dla ucznia i powinno
uwzględniać jego wysiłek w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych;
5) W uzasadnieniu nauczyciel stosuje zasadę pierwszeństwa zalet;
6) Jedną z form oceniania bieżącego jest kartkówka ( pisemne sprawdzenie wiedzy i
umiejętności z trzech ostatnich lekcji), trwająca do piętnastu minut;
7) Nauczyciel podczas oceniania stosuje zróżnicowaną ocenę : za odpowiedzi ustne,
krótsze i dłuższe prace pisemne, zadania domowe, dodatkowo wykonane zadania, prace, itp.

2. Ocena z pisemnej pracy kontrolnej.
1) Szczególnie ważna jest ocena z pisemnych prac klasowych. Ta forma oceniania jest
obligatoryjna na zajęciach języka polskiego i matematyki. Przeprowadzanie pisemnych prac
klasowych z innych przedmiotów jest uzależnione od uznania nauczyciela;
2) Pisemne prace klasowe obejmują większe partie materiału, trwają jedną lub dwie
godziny lekcyjne i powinny być poprzedzone powtórzeniem;
3) Prace klasowe są planowane w harmonogramie prac ze wszystkich przedmiotów na cały
semestr;
4) Praca klasowa musi być zapisana w dzienniku lekcyjnym z co najmniej tygodniowym
wyprzedzeniem;
5) Prace klasowe powinny być sprawdzone i omówione z uczniami w ciągu dwóch tygodni od
momentu napisania pracy i najpóźniej na tydzień przed klasyfikacją Jeśli termin ten
zostanie przekroczony, nauczyciel nie wpisuje ocen niedostatecznych;
6) Uczeń, który opuścił pracę klasową z przyczyn usprawiedliwionych lub otrzymał ocenę
niedostateczną, może ją napisać w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do Szkoły. Termin i
czas wyznacza nauczyciel tak, aby nie zakłócać procesu nauczania pozostałych uczniów;
7) Zmiana terminu pracy klasowej (odejście od ustalonego harmonogramu) z ważnego
powodu (np. choroba nauczyciela) może nastąpić z zachowaniem pkt 8 i pkt 4;
8) W ciągu jednego tygodnia uczeń może pisać maksymalnie trzy godzinne prace pisemne,
jedną w ustalonym dniu.
9) W przypadku opuszczenia przez ucznia co najmniej 25% zajęć edukacyjnych nauczyciel
może wyznaczyć mu pisemny sprawdzian frekwencyjny z materiału realizowanego w okresie
nieobecności ucznia;
10) Progi procentowe ocen przy ocenianiu prac pisemnych:
100% – 85% – stopień bardzo dobry
84,99% – 70% – stopień dobry
69,99% – 55% – stopień dostateczny
54,99% – 30% – stopień dopuszczający
29,99% – 0% – stopień niedostateczny

§ 114. Nieprzygotowanie ucznia do lekcji.

1. Uczeń ma prawo zgłosić przed lekcją nieprzygotowanie w liczbie określonej w
przedmiotowym systemie oceniania, lecz nie częściej niż dwa razy w semestrze.

2. Nie ocenia się ucznia negatywnie w dniu powrotu do Szkoły po dłuższej usprawiedliwionej
nieobecności. Ocenę pozytywną nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego na życzenie
ucznia.

3. Nie ocenia się negatywnie ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej (wypadek,
śmierć bliskiej osoby i inne przyczyny niezależne od woli ucznia). Ocenę pozytywną
nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego na życzenie ucznia.

4. Nie ocenia się ucznia negatywnie w dniu konkursu przedmiotowego. Ocenę pozytywną
nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego na życzenie ucznia.

§ 115. Wymagania edukacyjne.

1. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen sformułowane
są w przedmiotowych systemach oceniania, opracowanych przez zespoły przedmiotowe z
uwzględnieniem specyfiki profilu i możliwości edukacyjnych uczniów w konkretnej klasie.

2. W klasyfikacji rocznej stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
1) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przyjęty
przez nauczyciela w danej klasie;
2) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi
wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych uwzględnionych w
programie przyjętym przez nauczyciela w danej klasie, proponuje rozwiązania nietypowe,
rozwiązuje także zadania wykraczające poza program opracowany przez nauczyciela;
3) uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim, uzyskał
tytuł finalisty lub laureata ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej;
4) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i
innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu krajowym lub posiada inne porównywalne
sukcesy, osiągnięcia,

3. W klasyfikacji rocznej stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
1) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przyjętym
przez nauczyciela w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami;
2) rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem
nauczania przyjętym przez nauczyciela, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do
rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;

4. W klasyfikacji rocznej stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
1) nie opanował w pełni wiadomości określonych w programie nauczania przyjętym przez
nauczyciela w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania ujęte w
podstawie programowej (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych);
2) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania
teoretyczne lub praktyczne (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).

5. W klasyfikacji rocznej stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
1) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania przyjętym przez
nauczyciela w danej klasie na poziomie treści zawartych w podstawie programowej;
2) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu
trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).

6. W klasyfikacji rocznej stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
1) ma trudności z opanowaniem zagadnień ujętych w podstawie programowej, ale braki te
nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w
ciągu dalszej nauki (z wyjątkiem uczniów klas programowo najwyższych);
2) rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu
trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).

7. W klasyfikacji rocznej stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
1) nie opanował wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej, a braki w
wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu
(nie dotyczy klas programowo najwyższych) oraz nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań
o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń
programowych).

8. Wymagania edukacyjne w przypadku przedmiotów nauczanych przez co najmniej dwóch
nauczycieli powinny być opracowane w ramach zespołów przedmiotowych.

9. Nauczyciel zobowiązany jest, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno –
pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do
indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego zaburzenia i
odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiają sprostanie tym
wymaganiom. Wyjątek stanowią przedmioty kierunkowe w klasach profilowanych (przedmioty
realizowane według rozszerzonych programów nauczania). Uczniowi, u którego stwierdzono
deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom programowym z przedmiotów
nauczanych w zakresie rozszerzonym, Dyrektor Szkoły proponuje zmianę profilu kształcenia (z
innym doborem przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym).

10. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, muzyki, plastyki i techniki należy w
szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków
wynikających ze specyfiki tych zajęć.

11. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki na podstawie
opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez
lekarza, na czas określony w tej opinii.

12. Uczeń zwolniony z zajęć wymienionych w punkcie 11 jest obowiązany być obecny na lekcji,
jeśli zajęcia te wypadają w środku planu lekcji. W przypadku, gdy przypadają one na
ostatnie lub pierwsze godziny lekcyjne uczeń może być zwolniony z obecności po
przedstawieniu pisemnej prośby rodziców z tych lekcji.

13. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania
dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 115 ust 1, do indywidualnych potrzeb
psychofizycznych i edukacyjnych może nastąpić na podstawie tego orzeczenia .

14. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny
klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

15. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii
poradni psychologiczno- pedagogicznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką
dysleksją rozwojową, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub z autyzmem z nauki
drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w
danym typie szkoły.

§ 116. Klasyfikacja śródroczna i roczna.

1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry:
I semestr – IX – I
II semestr – II – VI

2. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia
z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen
klasyfikacyjnych oraz oceny z zachowania.

3. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się na koniec I semestru, a roczne na koniec II
semestru.

4.Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne na
podstawie systematycznej oceny pracy uczniów z uwzględnieniem oceny bieżącej.
Niedopuszczalne jest ustalenie oceny klasyfikacyjnej na podstawie jednorazowego sprawdzianu
wiedzy na koniec semestru.

5. W przypadku wprowadzenia w szkolnym planie nauczania zestawienia zajęć edukacyjnych w
blok przedmiotowy, odrębnie ocenia się poszczególne zajęcia edukacyjne wchodzące w skład
tego bloku.

6. Na cztery tygodnie przed śródrocznym (rocznym) plenarnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej
nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują ucznia o przewidywanej dla
niego śródrocznej (rocznej) niedostatecznej ocenie klasyfikacyjnej i odnotowują ten fakt w
dzienniku lub Dzienniku Wychowawczym.

7. Wychowawca klasy zobowiązany jest przekazać przynajmniej jednemu z rodziców
(prawnych opiekunów) ucznia informacje o przewidywanej dla niego rocznej
(semestralnej) ocenie niedostatecznej podczas indywidualnej rozmowy lub w formie
pisemnej.

8. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych
ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki, Szkoła stwarza uczniowi szanse
uzupełnienia braków w terminie do dwóch miesięcy od klasyfikacji śródrocznej.

§ 117. Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć
edukacyjnych.

1. Za przewidywaną ocenę roczną przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez
nauczyciela zgodnie z terminem ustalonym w harmonogramie danego roku szkolnego.
2. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień
i tylko w przypadku gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen
cząstkowych jest równa ocenie, o którą się ubiega, lub od niej wyższa.

3. Uczeń nie może ubiegać się o ocenę celująca, ponieważ jej uzyskanie regulują oddzielne
przepisy.

4. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:
1) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem
długotrwałej choroby);
2) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;
3) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i
prac pisemnych;
4) uzyskanie z wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych
(wyższych niż ocena niedostateczna), również w trybie poprawy ocen niedostatecznych;
5) skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym –
konsultacji indywidualnych.

5. Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z pisemną prośbą w formie podania
do wychowawcy klasy, w ciągu 7 dni od ostatecznego terminu poinformowania uczniów o
przewidywanych ocenach rocznych.

6. Wychowawca klasy sprawdza spełnienie wymogu w ust.4 pkt 1 i 2, a nauczyciel przedmiotu
spełnienie wymogów ust. 4 pkt 3, 4 i 5.

7. W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków z ust. 4, nauczyciel przedmiotu
wyraża zgodę na przystąpienie do poprawy oceny.

8. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych w punkcie 4
prośba ucznia zostaje odrzucona, a wychowawca lub nauczyciel odnotowuje na podaniu
przyczynę jej odrzucenia.

9. Uczeń spełniający wszystkie warunki najpóźniej na 7 dni przed klasyfikacyjnym
posiedzeniem Rady Pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela przedmiotu
dodatkowego sprawdzianu pisemnego, obejmującego tylko zagadnienia ocenione poniżej jego
oczekiwań.

10. Sprawdzian, oceniony zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania, zostaje
dołączony do dokumentacji wychowawcy klasy.

11. Poprawa oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian został
zaliczony na ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą.

12. Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny proponowanej,
niezależnie od wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.

§ 118. Egzamin klasyfikacyjny.

1. Uczeń może być niesklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych,
jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z
powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu
przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2. Brak klasyfikacji oznacza, że nauczyciel nie mógł ocenić osiągnięć edukacyjnych ucznia z
powodu określonej w ust. 1 absencji.

3. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin
klasyfikacyjny.

4. Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na
prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin
klasyfikacyjny. W przypadku braku zgody Rady Pedagogicznej uczeń nie jest promowany do
klasy programowo najwyższej lub nie kończy Szkoły.

5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów
indywidualny tok lub program nauki, uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki
poza Szkołą oraz uczeń, który otrzymał zgodę Dyrektora na zmianę profilu kształcenia, celem
wyrównania różnic programowych.

6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala Rada Pedagogiczna z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.

7. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi
opiekunami).

8. Egzamin klasyfikacyjny roczny musi być przeprowadzony w terminie umożliwiającym uczniowi
przystąpienie do egzaminu poprawkowego.

9. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z
plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin
powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.

10. Egzamin klasyfikacyjny w przypadkach, o których mowa w ust. 3, 4, przeprowadza
nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez Dyrektora
Szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

11. Egzamin klasyfikacyjny w przypadku, o którym mowa w ust. 5 przeprowadza
komisja, powołana przez Dyrektora Szkoły, który zezwolił na spełnianie przez
ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji
wchodzą:
1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko
kierownicze – jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla
odpowiedniej klasy.

12. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów
rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

13. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający
imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10 lub skład komisji, o której
mowa w ust.11, termin egzaminu klasyfikacyjnego, zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,
wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. Do protokołu dołącza się pisemne
prace ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi
załącznik do arkusza ocen ucznia.

14. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych jest
ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 15 oraz § 119.

15. Uczeń, któremu w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego rocznego ustalono jedną ocenę
niedostateczną, może przystąpić do egzaminu poprawkowego. W szczególnym wypadku Rada
Pedagogiczna może wyrazić zgodę na przeprowadzenie egzaminu poprawkowego z dwóch
przedmiotów, z których ustanowiono uczniowi oceny niedostateczne w toku egzaminu
klasyfikacyjnego.

§ 119. Egzamin poprawkowy.

1. Każdy uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych
albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

2. Wniosek do Rady Pedagogicznej o przeprowadzenie egzaminu poprawkowego składa uczeń lub
jego rodzice (prawni opiekunowie) w terminie ustalonym przez Dyrekcję Szkoły.

3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z
plastyki, muzyki, informatyki, wychowania fizycznego, techniki, z których to przedmiotów
egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.

4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

5. W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin tylko z jednego przedmiotu.

6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład komisji
wchodzą:
1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko – jako
przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek
komisji.

7. Pytania egzaminacyjne układa egzaminator, a zatwierdza Dyrektor Szkoły najpóźniej na
dzień przed egzaminem poprawkowym. Stopień trudności pytań powinien odpowiadać wymaganiom
edukacyjnym, o których mowa w § 115 pkt 1.

8. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy
komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim
przypadku Dyrektor Szkoły powołuje jako egzaminatora innego nauczyciela prowadzącego takie
same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole
następuje w porozumieniu w dyrektorem tej Szkoły.

9. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający skład
komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez
komisję.

10. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia.

11. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest oceną ostateczną z zastrzeżeniem §
120 ust. 6.

12. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym
terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez Dyrektora Szkoły,
nie później niż do końca września.

13.Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

 

§ 120. Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym.

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora
Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą
być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2. Dyrektor Szkoły w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z
zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi
trybu ustalania tej oceny, powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian
wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną
ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.

3. W skład komisji wchodzą:
1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko – jako
przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
3) dwóch nauczycieli z danej lub innej Szkoły tego samego typu, prowadzący takie same
zajęcia edukacyjne.

4. Nauczyciel, o którym mowa w pkt 3, może być zwolniony z udziału w pracy
komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W
takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same
zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole
następuje w porozumieniu z dyrektorem tej Szkoły.

5. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie
może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

6. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej
rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku
egzaminu poprawkowego.

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin
sprawdzianu, zadania sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Protokół
stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8. Do protokołu, o którym mowa w pkt 7, dołącza się pisemne prace ucznia i
zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o
którym mowa w pkt 2, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w
dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.

10. Przepisy 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej
z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin
zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.

§ 121. Ocena zachowania.

1. Ramowe kryteria oceny zachowania ustala Rada Pedagogiczna.

2. Szczegółowe kryteria oceniania zachowania ustala wychowawca klasy, uwzględniając
specyfikę zespołu.

3. Wychowawca na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych
opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i
trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

4. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
3) dbałość o honor i tradycje Szkoły;
4) dbałość o piękno mowy ojczystej
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
7) okazywanie szacunku innym osobom.
8) udział w życiu klasy, Szkoły i środowiska

5. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej
skali, z podanymi skrótami:
1. wzorowe – wz;
2. bardzo dobre – bdb;
3. dobre – db;
4. poprawne – popr;
5. nieodpowiednie – ndp;
6. naganne – ng.

6. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć
edukacyjnych i promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie Szkoły.

7. Uczniowi realizującemu na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub
program nauki oraz uczniowi spełniającemu obowiązek nauki poza szkołą nie ustala się
oceny zachowania.

8. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora
Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia
mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-
wychowawczych.

9. Dyrektor Szkoły w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna
zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu
ustalania tej oceny, powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną w
drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów
decyduje głos przewodniczącego komisji.

10. W skład komisji wchodzą:
1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko
kierownicze – jako przewodniczący komisji;
2) wychowawca klasy;
3) wskazany przez Dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;
4) pedagog;
5) psycholog;
6) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego;
7) przedstawiciel Rady Rodziców.

11. Roczna ocena zachowania ucznia ustalona przez komisję jest ostateczna.

12. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin posiedzenia
komisji, wynik głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi
załącznik do arkusza ocen ucznia.

13. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub
nie ukończeniu Szkoły przez ucznia, któremu w Szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną
roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania.
14. Uczeń, któremu w szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę
klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń
klasy programowo najwyższej nie kończy Szkoły.

§ 125. Tryb ustalania oceny zachowania:

1. Uczeń ma prawo do samooceny w formie pisemnej zgodnie z kryteriami zachowania.
Ocenę tę przedkłada do wglądu tylko wychowawcy – powinna ona być brana pod uwagę przy
ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej.

2. Samorząd klasowy w porozumieniu z zespołem klasowym proponuje ocenę zachowania dla
poszczególnych uczniów zgodnie z kryteriami ocen zachowania.

3. Ostateczną ocenę ustala wychowawca klasy, zasięgając opinii zespołu uczącego dany
oddział.

4. Przewidywana ocena zachowania podana jest do wiadomości uczniów na tydzień przed
radą klasyfikacyjną.

5. Wychowawca przedkłada zespołowi klasyfikacyjnemu uzasadnienie oceny wzorowej i
nagannej na piśmie.

6. Ocena może być zmieniona na radzie klasyfikacyjnej przez wychowawcę klasy w
przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności, np.: zgłoszenia przez uczących
dodatkowych, dotychczas nieznanych informacji pozwalających na obniżenie lub podwyższenie
oceny zachowania.
§ 126. Zasady oceniania zachowania.

1. Ocena zachowania wyraża opinię Szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków
szkolnych, jego kulturze osobistej, udziale w życiu klasy, Szkoły i środowiska, postawie
wobec kolegów i innych osób.

2. W ocenianiu zachowania punktem wyjścia jest ocena dobra, którą otrzymuje uczeń
awansem na początku roku szkolnego i II semestru bez względu na to, jaką ocenę uzyskał
poprzednio.

3. Uczeń oceniany jest z trzech zakresów postępowania:
1) stopnia pilności i systematyczności w wykonywaniu obowiązków szkolnych;
2) kultury osobistej;
3) stopnia przestrzegania norm społecznych, obyczajowych, etycznych.

4. Ocena zachowania wystawiana jest na podstawie ocen cząstkowych za:
1) kulturę osobistą ucznia, gdzie czynniki pozytywne podwyższające ocenę (powyżej
dobrej) to:
a) troska o estetykę własnego wyglądu i estetykę otoczenia,
b) dbałość o higienę osobistą.
c) życzliwość i kulturalny stosunek do kolegów, nauczycieli i innych pracowników
Szkoły,
d) troska o kulturę słowa i dyskusji,
e) poszanowanie godności własnej i innych,
a czynniki negatywne obniżające ocenę ( poniżej dobrej), to
f) celowe i świadome naruszenie sformułowanych wyżej warunków pozytywnych;
g) nieestetyczny wygląd

2) Stopień pilności i systematyczności ucznia, gdzie czynniki pozytywne podwyższające
ocenę (powyżej dobrej) to:
a) sumienność w nauce i obowiązkach szkolnych,
b) przezwyciężanie trudności w nauce (wytrwałość, samodzielność, dążenie do
doskonalenia wiedzy i umiejętności),
c) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień (udział w kołach zainteresowań, olimpiadach,
konkursach itp.),
d) systematyczność i punktualność uczęszczania na zajęcia szkolne,
e) zaangażowanie w realizację projektu edukacyjnego opisanego w §130.
a czynniki negatywne obniżające ocenę (poniżej dobrej):
a) celowe i świadome naruszanie sformułowanych wyżej warunków pozytywnych,
b) nieusprawiedliwione godziny nieobecności:
do 2 godzin ocena wzorowa
3– 5 godzin ocena bardzo dobra
6 – 10 godzin ocena dobra
11 –20 godzin ocena poprawna
21– 49 godzin ocena nieodpowiednia
powyżej 49 godzin ocena naganna
5. Za opuszczenie bez usprawiedliwienia 60 godzin zajęć lekcyjnych uczeń może zostać
ukarany naganą Dyrektora Szkoły.

6. Uczeń powinien posiadać identyfikator (lub inny dokument potwierdzający tożsamość),
który ma obowiązek okazać każdemu pracownikowi Szkoły oraz pracownikom ochrony.

7. Nieposiadanie przez ucznia dokumentu potwierdzającego tożsamość (identyfikator,
legitymacja szkolna) może skutkować zaistnieniem problemu z wejściem do Szkoły w związku z
niemożnością potwierdzenia jego danych osobowych.

8. Stopień przestrzegania norm społecznych, etycznych:
1) czynniki pozytywne podwyższające ocenę:
a) reagowanie na przejawy zła,
b) szacunek dla pracy innych,
c) pomoc innym,
d) troska o mienie szkolne i indywidualne,
e) udział w pracach samorządu i innych pracach społecznych na rzecz Szkoły i
środowiska,
f) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,
g) przejawianie inicjatywy dotyczącej funkcjonowania Szkoły.

2) czynniki negatywne obniżające ocenę
a. celowe i świadome naruszanie powyżej sformułowanych czynników pozytywnych,
b. postawa egoistyczna, samolubna,
c. lekceważący stosunek do zespołu klasowego, nauczycieli i innych pracowników Szkoły,
d. agresja, akty wandalizmu.

9. W przypadku wyjątkowo drastycznych wykroczeń (kradzież, elementarne naruszenie norm
prawnych, drastyczne naruszenie norm obyczajowych), uchwałą Rady Pedagogicznej uczniowi
można wystawić ocenę naganną, nawet wtedy, gdyby był pod innym względem wzorowy.
10. Dokumentację trybu oceniania zachowania stanowi poniższy wzór:

 

klasa

I imię i
nazwisko
i

Ocena z zachowania proponowana przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów
Przeważająca
ocena
nauczycieli
Przeważająca
ocena
nauczycieli

Samoocena
ucznia
Ocena wychowawcy

 

 

 

 

 

§ 128. Promowanie i ukończenie Szkoły.

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć
edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał klasyfikacyjne roczne
oceny wyższe od stopnia niedostatecznego.

2. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do
klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

3. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w
ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał
egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te
obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w
klasie programowo wyższej.

4. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z zajęć edukacyjnych
średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobra ocenę zachowania,
otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

5.

Uczeń kończy Szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na która składają się
roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo
najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu,
uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

6. Uczeń kończy Szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej
uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą
ocenę zachowania.

7. Rada Pedagogiczna podejmuje decyzje w sprawie przyznania uczniom nagród
ustanowionych przez Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia.
§ 129. Świadectwa szkolne.

1. Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń
zależnie od wyników klasyfikacji rocznej, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne
potwierdzające uzyskanie lub nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej.

2. Do szczególnych osiągnięć ucznia, wpisywanych na świadectwo szkolne zalicza się
osiągnięcia określone przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
§130. Warunki i zasady wykonywania projektu edukacyjnego
1. Uczniowie Szkoły biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego
2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu
rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.
3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania
określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza
te treści.
4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i
obejmuje następujące działania:

1) wybranie tematu projektu edukacyjnego;
2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;
3) wykonanie zaplanowanych działań;
4) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.

5. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa Dyrektor Szkoły w
porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
6. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym
uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.

7. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować
projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach
realizacji projektu edukacyjnego.
8. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu
edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.
9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w
realizacji projektu edukacyjnego, Dyrektor Szkoły może zwolnić ucznia z realizacji projektu
edukacyjnego.
10. W przypadkach, o których mowa w ust. 9, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu
przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego
wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
§ 131. Celem projektu jest kształcenie u uczniów:

1) odpowiedzialności za własne postępy;
2) podejmowania grupowych pomysłów;
3) umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych
źródeł;
4) rozwiązywania problemów w twórczy sposób;
5) umiejętności stosowania teorii w praktyce;
i ma na celu:
6) rozwój samoorganizacji i kreatywności;
7) przygotowanie do publicznych wystąpień;
8) naukę samodzielności i podejmowania aktywności;

1. Projekt jest samodzielnie realizowany przez uczniów pod opieką nauczyciela. W
trakcie realizacji projektu uczeń (uczniowie) mogą korzystać z pomocy ekspertów z
zewnątrz lub innych nauczycieli.

2. Nauczyciele w terminie do końca września każdego roku szkolnego zgłaszają do
Dyrektora Szkoły, na piśmie, tematy projektów edukacyjnych. Zgłoszenie tematu
projektu dokonywane jest na Karcie Projektu wg ustalonego wzoru.
3. W terminie do 15 października zespoły przedmiotowe dokonują analizy zgłoszonych
tematów pod kątem możliwości ich realizacji, wykonalności, stopnia korelacji z podstawami
programowymi, innowacyjności, spodziewanych efektów dydaktyczno-wychowawczych oraz
atrakcyjności.
4. W terminie do 20 października Dyrektor Szkoły ogłasza Szkolną Bazę Projektów
Edukacyjnych. Kopie Kart Projektów dopuszczonych do realizacji projektów umieszcza się w
bibliotece szkolnej.
5. Uczniowie zainteresowani realizacją konkretnego projektu składają wychowawcy klasy
pisemną deklarację udziału w jego realizacji. Ostateczny termin wyboru tematu projektu
przypada na 31 października.
6. Uczeń może odstąpić od realizacji wcześniej wybranego projektu w fazie planowania
prac związanych z jego realizacją, po poinformowaniu nauczyciela -opiekuna projektu.
Przystąpienie do innego zespołu może nastąpić za zgodą wszystkich jego członków i
nauczyciela – opiekuna projektu.
7. Zespól uczniowski przy współpracy nauczyciela – opiekuna projektu opracowuje Kartę
Pracy Zespołu wg wzoru:
KARTA PRACY ZESPOŁU
Projekt:
Skład Zespołu :

Opiekun :

Zadania
do
wykonania
Osoby odpowiedzialne Termin
realizacji Materiały potrzebne do realizacji Potwierdzenie wykonania wraz z datą
Podpis nauczyciela Uwagi, zalecenia

 

 

 

8. Czas pracy wykonania projektu nie może przekraczać 8 tygodni.
9. Prezentacje projektów mają odbyć się do końca maja roku szkolnego.
10. Dopuszcza się następujące formy prezentacji:

1) konferencja naukowa połączona z wykładami;
2) forma plastyczna np. plakat, collage z opisami;
3) przedstawienie teatralne, inscenizacja;
4) książka, broszura, gazetka;
5) prezentacja multimedialna;
6) model, makieta, budowla, prezentacja zjawiska;
7) happening, marsz;
8) sesja dyskusyjna
9) inna, za zgodą opiekuna.

11. Realizacja projektu obejmuje:
1) wybranie tematu projektu w terminie wskazanym w Statucie Szkoły;
2) opracowanie Karty Pracy Zespołu;
3) zbieranie materiałów i ich selekcja;
4) spisanie kontraktu pomiędzy zespołem, a opiekunem zawierającym:

a) określenie tematu,
b) określenie terminu realizacji i prezentacji końcowej,
c) określenie formy realizacji,
d) określenie sposobu prezentacji;
e) wyznaczenie terminów i sposobu konsultacji z nauczycielem,
f) ustalenie zasad dyscypliny pracy,
g) wyznaczenie kryteriów oceny.
5) publiczne przedstawienie rezultatów projektu.
§132. Kryteria oceny projektu edukacyjnego.
1. Ocena za wkład pracy ucznia w realizację projektu jest oceną opisową.
2. Ocena wynika z oceny trzech elementów :
1) oceny efektu końcowego, a w szczególności:
a) zawartość merytoryczna, treść,
b) zgodność z tematem projektu,
c) oryginalność,
d) kompozycja,
e) stopień wykorzystania materiałów źródłowych,
f) estetyka i staranność,
g) trafność dowodów i badań,
h) wartość dydaktyczna i wychowawcza.

2) wkładu ucznia w realizację projektu, a w szczególności:
a) zaangażowanie ucznia,
b) pomysłowość i innowacyjność,
c) umiejętność pracy w grupie,
d) udział w praktycznym wykonaniu , wielkość zadań,
e) stopień trudności zadań,
f) terminowość wykonania przydzielonych zadań,
g) poprawność wykonania indywidualnie przydzielonych zadań,
h) pracowitość
i) udział w prezentacji.

3) oceny prezentacji, w tym:
a) poprawność językowa,
b) słownictwo specjalistyczne,
c) efekt artystyczny,
d) atrakcyjność,
e) estetyka,
f) technika prezentacji,
g) stopień zainteresowania odbiorów,
h) poprawność udzielanych wyjaśnień , odpowiedzi odbiorcom.

4. Przy wystawianiu oceny nauczyciel ma prawo uwzględnić samoocenę ucznia i ocenę jego
pracy przez zespół, a także opinie pozyskane od odbiorców projektu np. wyniki ankiet,
dyskusji.
5. Temat projektu oraz ocenę opisową uzyskaną przez ucznia za wkład pracy w realizację
tego projektu wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.
6. Ocena z projektu edukacyjnego nie ma wpływu na :

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie gimnazjum.

 

ROZDZIAŁ IX
Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły
§ 130. Zadania nauczycieli.
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za
jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
2. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:
1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć
organizowanych przez szkołę;
2) prawidłowa organizacja procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej
wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu nauczania
danego przedmiotu, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod nauczania w celu
maksymalnego ułatwienia uczniom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień, motywowanie
uczniów do aktywnego udziału w lekcji, formułowania własnych opinii i sadów, wybór
odpowiedniego podręcznika i poinformowanie o nim uczniów;
3) kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla
każdego człowieka;
4) dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą
demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;
5) tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy dydaktycznych
wspólnie z uczniami, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych
(zgłaszanie dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt szkolny;
6) dostosowanie wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu( zajęć) do indywidualnych
potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i
odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się potwierdzone opinią publicznej
lub niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
7) bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie wiedzy i
umiejętności uczniów, ujawnianie i uzasadnianie oceny, informowanie rodziców o zagrożeniu
ocena niedostateczną według formy ustalonej w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania;
8) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, m.in.
poprzez pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnień i zainteresowań przygotowanie do udziału
w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach;
9) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów, rozpoznanie
możliwości i potrzeb ucznia w porozumieniu z wychowawcą;
10) współpraca z wychowawcą i samorządem klasowym;
11) indywidualne kontakty z rodzicami uczniów;
12) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy
merytorycznej, aktywny udział we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej i udział w
lekcjach koleżeńskich, uczestnictwo w konferencjach metodycznych oraz innych formach
doskonalenia organizowanych przez ODN , OKE lub inne instytucje w porozumieniu z
Dyrekcją Szkoły zgodnie ze szkolnym planem WDN;
13) aktywny udział w życiu Szkoły: uczestnictwo w uroczystościach i imprezach
organizowanych przez Szkołę, opieka nad uczniami skupionymi w organizacji, kole
przedmiotowym, kole zainteresowań lub innej formie organizacyjnej;
14) przestrzeganie dyscypliny pracy: aktywne pełnienie dyżuru przez całą przerwę
miedzylekcyjną, natychmiastowe informowanie dyrekcji o nieobecności w pracy, punktualne
rozpoczynanie i kończenie zajęć oraz innych zapisów K.p;
15) prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej lekcji lub koła zainteresowań,
opracowanie właściwego rozkładu materiału, terminowe dokonywanie prawidłowych wpisów do
dziennika, arkuszy ocen i innych dokumentów obowiązujących w Szkole, kierowanie się w
swoich działaniach dobrem ucznia, a także poszanowanie godności osobistej ucznia;
16) przestrzeganie tajemnicy służbowej;
17) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje
pracownicze;
18) dokonanie wyboru podręczników i programu nauczania lub opracowanie własnego
programu nauczania i zapoznanie z nimi uczniów i rodziców, po uprzednim przedstawieniu ich
do zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną;
19) uczestniczenie w przeprowadzaniu, egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum,

3. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest
realizować:

1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub
wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym przepisami dla danego stanowiska;

2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych Szkoły, w tym zajęcia
opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, z tym że w
ramach tych zajęć:

a) nauczyciel Szkoły, jest obowiązany prowadzić zajęcia opieki świetlicowej lub zajęcia
w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora Szkoły,
z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć
edukacyjnych, w wymiarze 2 godzin w tygodniu,

3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i
doskonaleniem zawodowym.

4. Nauczyciel jest obowiązany rejestrować i rozliczać w okresach tygodniowych
odpowiednio w dziennikach lekcyjnych lub w dziennikach zajęć działania wymienione w ust. 1
i 2;

5. Nauczyciel jest obowiązany rejestrować i rozliczać zajęcia i czynności wymienione
w ust. 2 pkt 1 lit. a w okresach półrocznych w dziennikach zajęć pozalekcyjnych.

§ 131. Zadania wychowawców klas.
1. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w
szczególności:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz
przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie;
2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;
3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów
pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

2. Wychowawca realizuje zadania poprzez:

1) bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych i
bytowych, ich potrzeb i oczekiwań;
2) tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny i
psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania;
3) ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym (kl.1) oraz pomoc w rozwiązywaniu
konfliktów z rówieśnikami;
4) pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, niepowodzeń
szkolnych spowodowanych trudnościami w nauce;

5) organizowanie życia codziennego wychowanków w szkole, wdrażanie ich do współpracy i
współdziałania z nauczycielami i wychowawcą;

6) realizację planu zajęć do dyspozycji wychowawcy;

7) czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad wymiarem i
rozkładem prac zadawanych im do samodzielnego wykonania w domu;

8) utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu
klasie w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania im pomocy
w nauce;

9) rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia
się;

10) wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności,
odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego i efektywnego
organizowania sobie pracy;

11) systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce: zwracanie
szczególnej uwagi zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i na tych, którzy mają
trudności i niepowodzenia w nauce, analizowanie wspólnie z wychowankami, samorządem
klasowym, nauczycielami i rodzicami przyczyn niepowodzeń uczniów w nauce, pobudzanie dobrze
i średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników w nauce, czuwanie nad regularnym
uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne, badanie przyczyn opuszczania przez wychowanków
zajęć szkolnych, udzielanie wskazówek i pomocy tym, którzy (z przyczyn obiektywnych)
opuścili znaczną ilość zajęć szkolnych i mają trudności w uzupełnieniu materiału;

12) wdrażanie wychowanków do społecznego działania oraz kształtowania właściwych
postaw moralnych, kształtowanie właściwych stosunków miedzy uczniami — życzliwości,
współdziałania, wzajemnej pomocy, wytwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwijaniu wśród nich
koleżeństwa i przyjaźni, kształtowanie umiejętności wspólnego gospodarowania na terenie
klasy, odpowiedzialności za ład, czystość estetykę klas, pomieszczeń i terenu Szkoły,
rozwijanie samorządności i inicjatyw uczniowskich;

13) podejmowanie działań umożliwiających pożyteczne i wartościowe spędzanie czasu
wolnego, pobudzanie do różnorodnej działalności i aktywności sprzyjającej wzbogacaniu
osobowości i kierowanie tą aktywnością, rozwijanie zainteresowań i zamiłowań,
interesowanie się udziałem uczniów w życiu Szkoły, konkursach, olimpiadach, zawodach, ich
działalnością w kołach i organizacjach;

14) tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu,
m.in. poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, biwaków, rajdów;

15) unikanie złośliwości i przesady w ocenie błędów i wad uczniów;

16) tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych
stron ich osobowości: stwarzanie uczniom warunków do wykazania się nie tylko zdolnościami
poznawczymi, ale także – poprzez powierzenie zadań na rzecz spraw i osób drugich -
zdolnościami organizacyjnymi, opiekuńczymi, artystycznymi, menedżerskimi, przymiotami ducha
i charakteru;

17) wdrażanie uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobistą i psychiczną, o stan
higieniczny otoczenia oraz do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą;

18) współpracę z pielęgniarką szkolną, rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach ich
zdrowia, organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom;

19) udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach
życiowych, występowanie do organów Szkoły i innych instytucji z wnioskiem o udzielenie
pomocy.
3. Wychowawca ustala ocenę zachowania swoich wychowanków po zasięgnięciu opinii
ucznia, jego kolegów i nauczycieli, wnioskuje w sprawie przyznawania nagród i udzielania
kar, ma prawo ustanowić przy współpracy z Oddziałową Radą Rodziców własne formy nagradzania
i motywowania wychowanków.

4. Wychowawca zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych dotyczących
klas:

1) prowadzi dziennik lekcyjny, arkusze ocen, dziennik wychowawcy
2) sporządza zestawienia statystyczne dotyczące klasy;
3) nadzoruje prowadzenie ewidencji wpłat składek przez skarbnika klasowego;
4) wypisuje świadectwa szkolne;
5) wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie z zarządzeniami władz
szkolnych, poleceniami Dyrektora Szkoły oraz uchwałami Rady Pedagogicznej.
§ 132. Zadania nauczycieli w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom:
1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów nad którymi
sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez szkołę.
2. Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia
odnośnie bhp i p/poż., a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu.
3. Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez
Dyrektora Szkoły. W czasie dyżuru nauczyciel jest zobowiązany do:
1) punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym jego
nadzorowi;
2) aktywnego pełnienia dyżuru – reagowania na wszelkie przejawy zachowań odbiegających
od przyjętych norm. W szczególności powinien reagować na niebezpieczne, zagrażające
bezpieczeństwu uczniów zachowania ( agresywne postawy wobec kolegów, bieganie, siadanie na
poręcze schodów, parapety okienne i inne. Nauczyciel nie może zajmować się sprawami
postronnymi, jak przeprowadzanie rozmów z rodzicami i innymi osobami i czynnościami, które
przeszkadzają w czynnym spełnianiu dyżuru;
3) przestrzegania zakazu otwierania okien na korytarzach, obowiązku zamykania drzwi do
sal lekcyjnych;
4) dbania , by uczniowie nie śmiecili, nie brudzili , nie dewastowali ścian, ławek i
innych urządzeń szkolnych oraz by nie niszczyli roślin i dekoracji;
5) zwracania uwagi na przestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad wchodzenia do
budynku szkolnego lub sal lekcyjnych;
6) egzekwowania , by uczniowie nie opuszczali terenu Szkoły podczas przerw;
7) niedopuszczanie do palenia papierosów na terenie Szkoły – szczególnie w toaletach
szkolnych;
8) natychmiastowego zgłoszenia Dyrekcji Szkoły faktu zaistnienia wypadku i podjęcia
działań zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki oraz
zabezpieczenia miejsca wypadku,
4. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa i
poinformowania o tym fakcie Dyrektora Szkoły lub wicedyrektora;
5. Nauczyciel obowiązany jest zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom biorącym
udział w pracach na rzecz Szkoły i środowiska. Prace mogą być wykonywane po zaopatrzeniu
uczniów w odpowiedni do ich wykonywania sprzęt, urządzenia i środki ochrony indywidualnej.
6. Nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia z zagrożonych
miejsc osoby powierzone opiece, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie
zajęć.
7. Nie rozpoczynanie zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają
być prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla
bezpieczeństwa.
9. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia
zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa uczniów do pełnych przerw międzysekcyjnych.
10. Nauczyciel ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać Instrukcji Bezpieczeństwa
Pożarowego w szkole.
11. Nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze Szkoły lub wycieczkę ma obowiązek
przestrzegać zasad ujętych w procedurze Organizacji wycieczek szkolnych i zagranicznych,
obowiązującej w Szkole.
12. Nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęć w klasie :
1) ma obowiązek wejść do sali pierwszy , by sprawdzić czy warunki do prowadzenia
lekcji nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów i nauczyciela. Jeżeli sala lekcyjna nie
odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do Dyrektora Szkoły
celem usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić
prowadzenia zajęć w danym miejscu,
2) podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez żadnej opieki,
3) w razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia , jeśli stan jego zdrowia pozwala ,
należy skierować go w towarzystwie drugiej osoby do pielęgniarki szkolnej. Jeśli
zaistnieje taka potrzeba udzielić mu pierwszej pomocy. O zaistniałej sytuacji należy
powiadomić rodziców ucznia niepełnoletniego. Jeśli jest to nagły wypadek powiadomić
Dyrektora Szkoły,
4) nauczyciel powinien kontrolować właściwą postawę uczniów w czasie zajęć. Korygować
zauważone błędy i dbać o czystość, ład i porządek podczas trwania lekcji i po jej
zakończeniu,
5) po skończonej lekcji nauczyciel powinien sam otworzyć drzwi , by nie dopuścić do
gwałtownego ich otwarcia przez wybiegających uczniów,
6) uczniów chcących skorzystać z toalety nauczyciel zwalnia pojedynczo,
7) przed rozpoczęciem lekcji nauczyciel zobowiązany jest do wywietrzenia sali
lekcyjnej, zapewnienia właściwego oświetlenia i temperatury,
8) nauczyciel ustala zasady korzystania z sali lekcyjnej.

13. Wychowawcy klas są zobowiązani zapoznać uczniów z :

1) zasadami postępowania w razie zauważenia ognia;
2) sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia;
3) z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych;
4) zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia.
§ 133. 1. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w szkole są pracownikami samorządowymi i
podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.

2. Pracownik zatrudniony w szkole zobowiązany jest przestrzegać szczegółowy zakres
obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest
potwierdzane podpisem pracownika.

3. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:

1) przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;
2) wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;
3) udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie
dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony,
jeżeli prawo tego nie zabrania;
4) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;
5) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami,
podwładnymi oraz współpracownikami;
6) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;
7) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
8) sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego;
9) złożenie oświadczenia przez pracowników na stanowiskach urzędniczych
o prowadzeniu działalności gospodarczej, zgodnie z wymogami ustawy;
10) złożenie przez pracownika na stanowiskach urzędniczych, na życzenie Dyrektora
Szkoły, oświadczenia o stanie majątkowym.

§ 134. Zakresy zadań na poszczególnych stanowiskach pracy.

1. Obowiązki głównej księgowej:
1) przestrzeganie ustawy o finansach publicznych;
2) bieżący nadzór i kontrola prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej i
materiałowej Szkoły
3) prowadzenie gospodarki finansowej Szkoły zgodnie z obowiązującymi zasadami;
4) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad
wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji
Szkoły;
5) zapewnianie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez szkołę;
6) przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych;
7) zapewnianie terminowości ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz
spłaty zobowiązań;
8) kontrola operacji gospodarczych , wiążących się z wydawaniem środków pieniężnych,
obrotami pieniężnymi na rachunku bankowym, kontrola operacji gospodarczych stanowiących
przedmiot księgowań;
9) opracowywanie rocznych planów finansowych Szkoły
10) prawidłowe i terminowe sporządzanie oraz przesyłanie deklaracji przewidzianych w
przepisach prawa podatkowego i przepisach o ubezpieczeniach zdrowotnych;
11) prowadzenie rachunkowości zgodnie z ustawą o prowadzeniu rachunkowości, ustawą o
finansach publicznych oraz innych właściwych przepisów;
12) nadzór i koordynacja czynności związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych;
13) sporządzanie miesięcznych list płac, listy wypłat nagród jubileuszowych oraz list
wypłat odpraw emerytalnych i rentowych;
14) dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę świadczeń alimentacyjnych i innych
zajęć wynagrodzenia i przekazywanie ich zgodnie ze stosownymi postanowieniami lub wyrokami
sądowymi;
15) terminowe, prawidłowe i rzetelne opracowywanie sprawozdawczości budżetowej,
podatkowej i innej;
16) należyte gospodarowanie, przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrona
środków wartości pieniężnych będących w posiadaniu działu finansowo- księgowego;
17) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z
planem finansowym jednostki;
18) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących
operacji gospodarczych i finansowych;
19) nadzór nad prawidłowym wykonaniem rocznych planów finansowych dochodów i wydatków
oraz środków specjalnych jednostki;
20) opracowywanie planów i projektów wykorzystywania środków gospodarczych
pozostających w dyspozycji jednostki;
21) prowadzenie kontroli wewnętrznej w zakresie legalności, celowości i gospodarności
działań gospodarczych i finansowych w szkole;
22) przekazywanie Dyrektorowi Szkoły rzetelnych i aktualnych informacji finansowych
potrzebnych do podejmowania decyzji gospodarczych i decyzji w zakresie dysponowania
środkami finansowymi jednostki;
23) opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora Szkoły i
dotyczących prowadzenia rachunkowości, w szczególności
zakładowego planu kont, obiegu dokumentów finansowo- księgowych, instrukcji magazynu
żywności, instrukcji kasowej i inwentarzowej;
24) zarządzanie inwentaryzacji i jej rozliczanie zgodnie z przepisami, a zwłaszcza
merytoryczna ocena w zakresie rozliczania niedoborów i nadwyżek;
25) prowadzenie ksiąg inwentarzowych;
26) codzienna archiwizacja danych księgowych przetwarzanych w programie Księgowość
Optivum firmy Vulcan, zgodnie z instrukcją „Polityka Bezpieczeństwa”;
27) zabezpieczenie ochrony tajemnicy służbowej , bhp i higieny pracy , ochrony p/poż w
podległym dziale finansowo-księgowym;
28) bieżące kierowanie działem księgowo-finansowym;
29) reprezentowanie Szkoły przed sądami w sprawach finansowych;
30) przestrzeganie Regulaminu Pracy i innych wewnętrznych przepisów
szkolnych , bhp i p/poż.;
31) udział w Komisji oceniającej służbę przygotowawczą pracowników;
32) wykonywanie innych poleceń Dyrektora Szkoły;.
33) wykonywanie obowiązków pracowników samorządowych, wynikających z zapisu w § 133
ust.3 statutu.

2. Główna księgowa służbowo odpowiada przed Dyrektorem Szkoły i ponosi
odpowiedzialność prawną za:
4) przestrzeganie i stosowanie przepisów , instrukcji , aktów normatywnych
wewnętrznych i zewnętrznych dotyczących rachunkowości i finansów , w tym zwłaszcza za
rzetelne i bezbłędne prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z odrębnymi przepisami;
5) nadzór nad prawidłowym wykonaniem rocznych planów finansowych Szkoły;
6) terminowe, prawidłowe i rzetelne opracowywanie przez Dział Finasowo- Księgowy
sprawozdawczości budżetowej, podatkowej oraz innej;
7) wykonywanie innych zadań nałożonych na Dział Finansowo-Księgowy.

3. W celu realizacji swoich zadań główna księgowa ma prawo:
1) żądać od pracowników dostarczenia poprawnie wystawionych lub sprawdzonych
merytorycznie dokumentów stanowiących podstawę dokonania lub zarejestrowania w księgach
rachunkowych operacji gospodarczych;
2) odmówić akceptacji dokumentu , który nie spełnia wymagań określonych w odrębnych
przepisach. O odmowie zawiadamia dyrektora Szkoły pisemnie z podaniem przyczyny odmowy;
3) zawiadomić organy powołane do ścigania przestępstw w przypadku , gdy polecenie
służbowe dyrektora Szkoły stanowiłoby przestępstwo lub wykroczenie;
4) wnioskować do Dyrektora Szkoły o przeprowadzenie kontroli określonych działań ,
komórek organizacyjnych Szkoły , które bezpośrednio nie podlegają nadzorowi głównej
księgowej;
5) wnioskować do dyrektora Szkoły o określenie trybu, według którego mają być
wykonywane przez inne służby prace niezbędne do zapewnienia prawidłowości gospodarki
finansowej oraz księgowości, kalkulacji wynikowej kosztów i sprawozdawczości finansowej;
6) dokonywać oceny pracy podległych pracowników;
7) wnioskować o nagrody, kary i awanse podległych pracowników.

§ 135. 1. Obowiązki kasjera:
1) dokonywanie operacji kasowych na podstawie dowodów sprawdzonych pod względem
merytorycznym i formalno – rachunkowym i zatwierdzonych do wypłaty;
2) pobieranie pieniędzy z banku;
3) należyte zabezpieczanie gotówki z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
4) wypłacanie pracownikom wynagrodzeń zgodnie z listami płac;
5) przyjmowanie odpłatności od młodzieży mieszkającej w internacie , wydawanie na
bieżąco dokumentów potwierdzających dokonanie wpłaty ( K – 104);
6) sporządzanie raportów kasowych;
7) zabezpieczenie środków pieniężnych przed kradzieżą zgodnie z obowiązującymi
przepisami;
8) uczestniczenie w kasacji i spisach z natury;
9) przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich przepisów dotyczących
bhp i p/poż.;
10) udział w szkoleniach bhp i p/poż;
11) przestrzeganie obowiązków pracownika samorządowego, zapisanych w § 133 ust.3;
12) wykonywanie poleceń Dyrektora bezpośredniego przełożonego

§ 136. 1. Obowiązki Sekretarza Szkoły.
1) prowadzenie kancelarii szkolnej w oparciu o jednolity rzeczowy wykaz akt;
2) przyjmowanie i rejestrowanie pism wchodzących i wychodzących;
3) rozsyłanie pism przychodzących zgodnie z zasadami obiegu dokumentów w szkole;
4) wysyłanie korespondencji;
5) prowadzenie ewidencji i dokumentacji przebiegu nauczania tj. księgi ocen, arkuszy
ocen;
6) bieżące załatwianie spraw uczniowskich, a w szczególności:
a) przygotowywanie i wydawanie legitymacji szkolnych i ich prolongata,
b) przygotowywanie zaświadczeń na potrzeby różnych instytucji,
c) występowanie o odpisy arkuszy ocen,
d) przygotowywanie odpisów arkuszy ocen,
e) sporządzanie i wydawanie duplikatów świadectw i innych dokumentów,
7) sporządzanie sprawozdań GUS i innych sprawozdań oświatowych w zakresie spraw
uczniowskich;
8) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania;
9) zamawianie druków ścisłego zarachowania;
10) prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich pracowników Szkoły;
11) prowadzenie rejestru spraw wojskowych;
12) wykonywanie prac kancelaryjnych biurowych;
13) obsługa urządzeń biurowych i poligraficznych;
14) przyjmowanie i przechowywanie dokumentacji kandydatów do Szkoły
15) prowadzenie ewidencji i dokumentacji świadectw ukończenia Szkoły;
16) zbieranie dokumentacji dotyczącej wszelkich form pomocy materialnej uczniom;
17) zabezpieczenie i przechowywanie pieczęci urzędowych;
18) dbałość o należyty porządek i ład na stanowisku pracy;
19) dbałość o należyty stan techniczny urządzeń znajdujących się w sekretariacie;
20) obsługa gości i interesantów dyrektora;
21) przestrzeganie i nadzorowanie obiegu dokumentów szkolnych;
22) przekazywanie akt do zakładowego archiwum;
23) prowadzenie archiwum szkolnego;
24) udzielanie informacji interesantom;
25) przestrzeganie Regulaminu Pracy i przepisów bhp i p/poż;
26) realizacja obowiązków pracownika samorządowego, zapisanych w § 133 ust.3
27) wykonywanie doraźnych prac zlecanych przez Dyrektora Szkoły.

§ 137.1. Zadania kucharki:
1) uczestniczenie w planowaniu jadłospisów;
2) przygotowywanie posiłków zgodnie z jadłospisem i zachowaniem obowiązujących norm;
3) pobieranie z magazynu produktów żywieniowych w ilościach przewidzianych recepturą i
odpowiednie ich zabezpieczenie przed użyciem;
4) dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków;
5) utrzymywanie czystości i porządku w kuchni;
6) pobieranie i zabezpieczanie próbek pokarmowych posiłków na potrzeby kontroli
Sanepidu;
7) znajomość i przestrzeganie wszystkich instrukcji sporządzonych na potrzeby kuchni;
8) natychmiastowe zgłaszanie dyrektorowi powstałych usterek oraz wszelakich
nieprawidłowości stanowiących zagrożenie zdrowia i życia;
9) przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich regulaminów bhp i
p/poż;
10) udział w szkoleniach bhp i p/poż;
11) wykonywanie innych poleceń dyrektora i intendenta związany z organizacją pracy w
szkole.

§ 138. 1. Obowiązki Intendenta:
1) zaopatrywanie stołówki szkolnej w potrzebne artykuły żywieniowe i techniczne (
środki czystość, do dezynfekcji, sprzęt kuchenny) z zachowaniem prawa o zamówieniach
publicznych;
2) sprawdzanie zgodności zakupu z rachunkiem, wpisywanie sprzętów do poręcznych ksiąg
inwentarzowych oraz na liszki inwentarzowe po ich uprzednim ocechowaniu;
3) prowadzenie kartotek materiałowych, ewidencji pozaksięgowe, aktualizacji wywieszek
inwentarzowych;
4) uzgadnianie sald z księgowością Szkoły dwa razy w roku (na koniec czerwca i
grudnia);
5) racjonalne i oszczędne gospodarowanie powierzonymi składnikami majątku;
6) planowanie jadłospisu zgodnie z obowiązującymi normami i kalorycznością,
wywieszanie ich w stołówce;
7) wydawanie do kuchni artykułów żywieniowych za potwierdzeniem kucharza
i wpisywanie ich do dziennika żywieniowego;
8) przestrzeganie stawki żywieniowej i terminów przydatności do spożycia artykułów
znajdujących się z magazynie;
9) prowadzenie magazynu żywieniowego, właściwe przechowywanie produktów i
zabezpieczanie ich przed zniszczeniem;
10) prowadzenie kartoteki magazynu żywnościowego;
11) sporządzanie raportów żywieniowych przedstawianie ich do podpisu wicedyrektorowi
Szkoły;
12) pobieranie zaliczek z kasy na zakup artykułów żywnościowych i rozliczanie się z
nich na bieżąco, po uprzednim przedstawieniu rachunków do akceptacji wicedyrektora;
13) informowanie wicedyrektora w okresach comiesięcznych o wykorzystaniu środków
finansowych;
14) utrzymywanie czystości ( sprzątanie) magazynów żywnościowych;
15) dbanie o terminowe cechowanie wag;
16) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kuchni; przygotowaniem i porcjowaniem
posiłków zgodnie z normami HACCAP;
17) ponoszenie odpowiedzialności materialnej za sprzęt i pieniądze;
18) wykonywanie badań profilaktycznych;
19) uczestniczenie w kasacji i spisach z natury;
20) przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich przepisów
dotyczących bhp i p/poż.;
21) pomoc w przygotowaniu posiłków i ich wydawaniu w razie potrzeb;
22) udział w szkoleniach bhp i p/poż;
23) przestrzeganie obowiązków pracownika samorządowego , zapisanych w § 133;
24) wykonywanie poleceń Dyrektora.

§ 139. 1. Zadania pomocy kuchennej:
1) obróbka wstępna warzyw i owoców oraz innych produktów do produkcji posiłków;
2) rozdrabnianie warzyw i owoców i innych surowców z uwzględnieniem wymogów
technologii i instrukcji obsługi maszyn gastronomicznych;
3) przygotowywanie potraw zgodnie z wytycznymi kucharki;
4) pomoc w porcjowaniu i wydawaniu posiłków;
5) mycie naczyń (wyparzanie) i sprzętu kuchennego;
6) sprzątanie kuchni, obieralni, zmywalni, szafy ze sprzętem kuchennym;
7) wykonywanie poleceń kucharza wynikających z codziennego podziału prac;
8) zastępowanie kucharza podczas jego nieobecności;
9) znajomość wszystkich instrukcji sporządzonych na potrzeby kuchni;
10) współodpowiedzialność materialna za naczynia i sprzęt znajdujący się w kuchni;
11) przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich regulaminów bhp i
p/poż;
12) udział w szkoleniach bhp i p/poż;
13) wykonywanie innych poleceń dyrektora i intendenta związany z organizacją pracy w
przedszkolu.

§ 140. 1. Zadania konserwatora:
1) systematyczne lokalizowanie usterek występujących w przedszkolu poprzez częste
dokonywanie przeglądów pomieszczeń;
2) kontrolowanie, obsługiwanie i konserwacja wszystkich urządzeń technicznych, wodno
kanalizacyjnych, grzewczych, elektro – energetycznych, klimatyzacyjnych;
3) systematyczne usuwanie usterek oraz wykonywanie bieżących remontów
zgłaszanych ustnie lub zapisywanych w zeszycie usterek;
4) wykonywanie prac remontowo – budowlanych niewymagających specjalistycznego sprzętu
i przygotowania, zlecanych przez dyrektora;
5) dbanie o powierzony sprzęt;
6) utrzymywanie porządku i czystości terenów zielonych;
7) udział w szkoleniach bhp i p/poż;
8) przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich regulaminów
bhp i p/poż;
9) wykonywanie poleceń dyrektora.

§ 141. 1. Obowiązki woźnego:
1) kontrolowanie uczniów przychodzących i wychodzących ze Szkoły w zakresie ich
obowiązków ustalonych w statucie Szkoły;
2) sprawowanie nadzoru nad wejściem głównym;
3) zgłaszanie Kierownikowi Administracyjnemu przebywania na terenie Szkoły osób,
których obecność budzi niepokój bądź uzasadnione podejrzenie;
4) prowadzenie książki wejść i wyjść;
5) zabezpieczenie i właściwe przechowywanie listy obecności pracowników Szkoły;
6) udzielanie informacji interesantom;
7) nadzorowanie ruchu uczniów w wejściu głównym;
8) kontrolowanie zachowań uczniów przed wejściem głównym;
9) zezwalanie na opuszczenie Szkoły tylko uczniom posiadającym dokument zwolnienia z
zajęć;
10) zgłaszanie obecności osób obcych w pobliżu Szkoły, zagrażających bezpieczeństwu
uczniom lub zachowujących się podejrzanie;
11) informowanie patroli straży Miejskiej o problemach z zapewnieniem porządku i
bezpieczeństwa w okolicy wejścia do obiektu szkolnego,
12) sprzątanie po przerwach podłogi korytarza przed wejściem do Szkoły;
13) codzienne sprzątanie przed budynkiem Szkoły, na wyznaczonym odcinku( zamiatanie,
odśnieżanie);
14) dbanie o porządek i czystość w dyżurce;
15) przekazywanie informacji kierownictwu Szkoły o zauważonych nieprawidłowościach w
zapewnianiu bezpieczeństwa uczniów i pracowników;
16) przestrzeganie przepisów bhp i p/poż,;
17) przestrzeganie Regulaminu Pracy;
18) przestrzeganie obowiązków pracownika samorządowego, zapisanych w § 133;
19) wykonywanie poleceń Dyrektora Szkoły i bezpośredniego przełożonego.

§ 142. 1. Obowiązki sprzątaczki:
1) utrzymywanie czystości w przydzielonym rejonie sprzątania poprzez codzienne
wykonywanie czynności:
a) wycieranie na wilgotno kurzy,
b) wietrzenie pomieszczeń,
c) zmywanie podłóg,
d) podlewanie i pielęgnowanie kwiatów,
e) uzupełnianie mydła w pojemnikach,
f) mycie i odkażanie sanitariatów,
g) przecieranie drzwi ,a w razie potrzeby mycie szyb.
2) zabezpieczenie pomieszczeń przed kradzieżą, włamaniem- zamykanie okien , drzwi;
3) sprzątanie okresowe podczas ferii, wakacji, przerw świątecznych obejmujące:
a) gruntowne porządki w wyznaczonych do codziennego sprzątania pomieszczeń: mycie
okien, pastowanie podłóg, trzepanie dywanów, zmianę zasłon, firan i itp.;
4) wykonywanie poleceń bezpośredniego przełożonego i Dyrektora Szkoły;
5) udział w szkoleniach bhp i p/poż oraz podnoszących kwalifikacje zawodowe;
6) przestrzeganie przepisów bhp i p/poż,;
7) przestrzeganie Regulaminu Pracy;
8) przestrzeganie obowiązków pracownika samorządowego, zapisanych w § 133;
9) wykonywanie poleceń Dyrektora Szkoły i bezpośredniego przełożonego.

§ 143. 1. Zadania inspektora BHP:
1) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy;
2) informowanie Dyrektora, o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych oraz występowanie z
wnioskami zmierzającymi do eliminacji bądź ograniczania stwierdzonych zagrożeń;
3) udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz
przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-
organizacyjnych, zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
4) udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo
jego części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia
wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i w dokumentacji;
5) udział w przekazywaniu do użytkowania:
a) nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części,
b) urządzeń i aparatury stwarzającej zagrożenia zawodowe oraz urządzeń mających wpływ
na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników i dzieci,
6) sporządzanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających
propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie
zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;
7) udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących
pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
8) opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na
poszczególnych stanowiskach pracy;
9) udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu
wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na
choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;
10) prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących
wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także
przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku
pracy;
11) doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
12) udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną praca;
13) doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których
występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru
najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej;
14) współpraca z dyrektorem w zakresie organizowania szkoleń w dziedzinie
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo
zatrudnionych pracowników;
15) współpraca z laboratoriami środowiska pracy w zakresie organizowania badań i
pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia oraz analizowanie wyników badań;
16) współdziałanie z jednostkami służby medycyny pracy oraz lekarzami sprawującymi
profilaktyczna opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu
okresowych badań lekarskich pracowników;
17) współdziałanie ze społecznym inspektorem pracy oraz z organizacjami związkowymi
przy podejmowaniu przez nie działań, mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie i w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach;
18) uczestniczenie w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych
zespołach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem
chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy;
19) inicjowanie i rozwijanie na terenie Szkoły różnych form popularyzacji problematyki
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasad ergonomii.

Dyrektor Szkoły może powierzyć sprawowanie nadzoru nad bhp w placówce firmie
zewnętrznej, po zawarciu umowy cywilno-prawnej lub pracownikowi Szkoły
posiadającemu uprawnienia.

2. Inspektor BHP jest uprawniony do:
1) przeprowadzania kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także
przestrzegania przepisów oraz zasad w tym zakresie w przedszkolu i w każdym innym miejscu
wykonywania pracy;
2) występowania do osób kierujących pracownikami z zaleceniami usunięcia
stwierdzonych zagrożeń wypadkowych i szkodliwości zawodowych oraz uchybień w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy;
3) występowania do dyrektora z wnioskami o nagradzanie pracowników wyróżniających się
w działalności na rzecz poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy;
4) występowania do dyrektora o zastosowanie kar porządkowych w stosunku do
pracowników odpowiedzialnych za zaniedbanie obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy;
5) niezwłocznego wstrzymania pracy maszyny lub innego urządzenia technicznego w razie
wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika albo innych osób;
6) niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika zatrudnionego przy pracy wzbronionej;
7) niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika, który swoim zachowaniem lub sposobem
wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia własnego albo innych
osób;
8) wnioskowania do dyrektora o niezwłoczne wstrzymanie pracy i zajęć w szkole w
przypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników, uczniów
albo innych osób.

§ 144. 1. Zadania Inspektora ds. p/poż:
1) nadzór nad właściwym zabezpieczeniem przeciwpożarowym obiektów przedszkola, zgodnie
z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;
2) przeprowadzanie okresowych oraz doraźnych kontroli stanu zabezpieczenia
przeciwpożarowego w obiektach Przedszkola…;
3) wydawanie zaleceń pokontrolnych zmierzających do poprawy stanu ochrony
przeciwpożarowej w kontrolowanych obiektach;
4) nadzór nad prawidłowym wyposażeniem, rozmieszczeniem i konserwacją podręcznego
sprzętu gaśniczego;
5) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i konserwacją urządzeń przeciwpożarowych
znajdujących się w obiektach Szkoły ( instalacje sygnalizacji pożaru, klapy dymowe, stałe
urządzenia gaśnicze itp.);
6) opiniowanie dokumentacji prac remontowych, zmian sposobu użytkowania pomieszczeń,
obiektów, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej;
7) udział w komisjach odbioru inwestycji, prac remontowych, adaptacyjnych itp.
wykonywanych w obiektach Szkoły;
8) udział w komisjach przetargowych związanych z inwestycjami w zakresie ochrony
przeciwpożarowej;
9) zgłaszanie Dyrektorowi wniosków zmierzających do poprawy stanu ochrony
przeciwpożarowej w obiektach przedszkola;
10) przeprowadzanie wstępnych szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla nowo
przyjętych pracowników;
11) współpraca z Komendą Wojewódzką oraz Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w
zakresie prewencyjnym i operacyjnym;
12) współpraca z dyrektorem w zakresie właściwego zabezpieczenia przeciwpożarowego;
13) współpraca z dyrektorem przedszkola w praktycznym sprawdzaniu organizacji i
warunków ewakuacji ( próbne alarmy);
14) prowadzenie dokumentacji związanej z ochroną przeciwpożarową obiektów Szkoły
oraz z działalnością własną;
15) udział w pracach komisji powołanych w celu ustalenia przyczyny powstania pożaru lub
innego miejscowego zagrożenia.

Zadania w zakresie ochrony p/poż dyrektor powierza pracownikowi Szkoły,
posiadającemu aktualne przeszkolenie w tym zakresie.
§ 145. W szkole utworzone jest stanowisko wicedyrektora ds. wychowawczych i
pedagogicznych. Na stanowisko wicedyrektora powołuje dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii
Rady Pedagogicznej i organu prowadzącego.
§ 146. Zakres obowiązków wicedyrektora d.s pedagogicznych:
1. Do zadań Wicedyrektora ds. pedagogicznych należy w szczególności:
1) sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym
prowadzenie hospitacji u wskazanych przez dyrektora nauczycieli;
2) nadzór nad Samorządem Uczniowskim;
3) nadzór i kontrola stołówki szkolnej
4) kierowanie Komisją Stypendialną;
5) udostępnianie informacji uczniom, rodzicom i nauczycielom o formach pomocy
materialnej uczniom;
6) prowadzenie ewidencji godzin nadliczbowych i przekazywanie jej do księgowości;
7) prowadzenie Księgi Zastępstw i wyznaczanie nauczycieli na zastępstwa;
8) opracowywanie analiz wyników badań efektywności nauczania i wychowania;
9) nadzór nad pracami Komisji Przedmiotowych;
10) wnioskowanie o nagrody, wyróżnienia i kary dla pracowników pedagogicznych;
11) przygotowywanie projektów ocen nauczycieli i ocen dorobku zawodowego dla
wskazanych przez dyrektora nauczycieli;
12) przeprowadzanie szkoleniowych rad pedagogicznych z zakresu prawa oświatowego;
13) opracowywanie planu lekcji na każdy rok szkolny i wprowadzanie niezbędnych zmian po
wszelkich zamianach organizacyjnych;
14) bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją zadań zleconych nauczycielom;
15) opracowywanie planu wycieczek w oparciu o propozycje wychowawców klas;
16) wstępna kontrola dokumentacji wycieczek;
17) opracowywanie planu apeli, imprez szkolnych i kalendarza szkolnego;
18) organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o prawach dziecka;
19) pełnienie dyżuru kierowniczego w wyznaczonych prze dyrektora godzinach;
20) zapewnianie pomocy nauczycieli w realizacji ich zadań i oraz ich doskonaleniu
zawodowym;
21) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w
organizacji praktyk studenckich oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji;
22) nadzór nad organizacjami , stowarzyszeniami i wolontariuszami działającymi w szkole
za zgodą Dyrektora Szkoły i pozytywnej opinii Rady Rodziców w zakresie działania
programowego;
23) opracowywanie na potrzeby dyrektora i Rady Pedagogicznej wniosków ze sprawowanego
nadzoru pedagogicznego
24) kontrolowanie w szczególności realizacji przez nauczycieli podstaw programowych
nauczanego przedmiotu;
25) kontrolowane realizacji indywidualnego nauczania;
26) egzekwowanie przestrzegania przez nauczycieli i uczniów postanowień statutu;
27) dbanie o właściwe wyposażenie Szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt;
28) przygotowywanie projektów uchwał , zarządzeń , decyzji z zakresu swoich
obowiązków;
29) przygotowywanie materiałów celem ich publikacji na stronie www Szkoły oraz
systematycznie kontrolowanie jej zawartość;
30) kontrolowanie prawidłowości wymagań edukacyjnych stawianych przez nauczycieli
uczniom w zakresie zgodności ich z podstawową programową i wewnątrzszkolnymi zasadami
oceniania;
31) rozstrzyganie sporów między uczniami i nauczycielami w zakresie upoważnienia
dyrektora Szkoły;
32) współpraca z Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną;
33) kontrolowanie pracy pracowników obsługi ;
34) dbanie o autorytet Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczycieli;
35) współpraca z Poradnią Pedagogiczno –Psychologiczną , policją i służbami porządkowi
w zakresie pomocy uczniom i zapewnieniu ładu i porządku w szkole i na jej terenie;
36) przestrzeganie wszelkich Regulaminów wewnatrzszkolnych, a w szczególności
Regulaminu Pracy, przepisów w zakresie bhp i p/poż;
37) wykonywanie poleceń Dyrektora Szkoły.
38) zastępowanie dyrektora Szkoły podczas jego nieobecności.
§ 148 . 1. W Szkole obowiązuje Regulamin Pracy, ustalony przez dyrektora Szkoły w
uzgodnieniu ze związkami zawodowymi działającymi w placówce.
2. Każdy pracownik Szkoły jest obowiązany znać i przestrzegać postanowień zawartych w
Regulaminie Pracy. Fakt zapoznania się z Regulaminem Pracy pracownik Szkoły potwierdza
własnoręcznym podpisem.

§ 149. Kompetencje, zadania i organizacja pracy pedagoga i psychologa ujęte są
odpowiednio w § 34 ust. 1, § 35 ust. 1 § 36 ust.1 niniejszego statutu.

§ 150. W szkole mogą działać, zgodnie ze swoimi statutami i obowiązującymi w tym względzie
przepisami prawnymi związki zawodowe zrzeszające nauczycieli lub innych pracowników Szkoły.

ROZDZIAŁ X
PODSTAWOWE PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKA SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ

§ 151. Członek społeczności szkolnej
1. Członkiem społeczności Szkoły staje się każdy, kto został przyjęty do Szkoły w określony
przez zasady przyjmowania sposób.
2. Wraz z zakończeniem nauki lub pracy w szkole traci się członkostwo społeczności
szkolnej.

§ 152. Żadne prawa obowiązujące w szkole nie mogą być sprzeczne z międzynarodowymi prawami
człowieka i dziecka.

§ 153. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej są równi wobec prawa bez względu na różnice
rasy, płci, religii, poglądów politycznych czy innych przekonań, narodowości,
pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub jakiekolwiek inne.

§ 154.Traktowanie członków.
1. Nikt nie może być poddawany okrutnemu, nieludzkiemu, upokarzającemu traktowaniu lub
karaniu.
2. Żaden członek społeczności Szkoły nie może podlegać arbitralnej i bezprawnej ingerencji
w sferę jego życia prywatnego.
3. Szerzenie nienawiści lub pogardy, wywoływanie waśni lub poniżanie członka społeczności
Szkoły ze względu na różnice narodowości, rasy, wyznania jest zakazane i karane.
4. Nikogo nie wolno zmuszać do uczestniczenia lub nieuczestniczenia w czynnościach,
obrzędach religijnych lub nauce religii.

§ 155. 1. Każdy uczeń ma prawo do:
1) Opieki zarówno podczas lekcji, jak i podczas przerw międzylekcyjnych;
2) Maksymalnie efektywnego wykorzystania czasu spędzanego w szkole;
3) Indywidualnych konsultacji ze wszystkimi nauczycielami;
4) Pomocy w przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych;
5) Zapoznania się z programem nauczania, zakresem wymagań na poszczególne oceny;
6) Jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, zgodnie z zasadami WSO;
7) Życzliwego, podmiotowego traktowania ze strony wszystkich członków społeczności
szkolnej;
8) Reprezentowania Szkoły w konkursach, olimpiadach, przeglądach i zawodach zgodnie
ze swoimi możliwościami i umiejętnościami;
9) Realizacji autorskiego programu wychowawczego opracowanego przez wychowawcę klasy;
10) Indywidualnego toku nauki, po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych
przepisach;
11) Korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i zawodowego;
12) Korzystania z bazy Szkoły podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych według zasad
określonych przez Dyrektora Szkoły;
13) Wpływania na życie Szkoły poprzez działalność samorządową;
14) Zwracania się do Dyrekcji, wychowawcy klasy i nauczycieli w sprawach osobistych
oraz oczekiwania pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień;
15) Swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeżeli nie naruszają one praw
innych;
16) Wypoczynku podczas przerw świątecznych i ferii szkolnych bez konieczności
odrabiania pracy domowej;
17) Do zwolnienia z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy
komputerze na zajęciach informatyki po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły wydanej na
podstawie zaświadczenia lekarskiego stanowiącego wniosek o takie zwolnienie;
18) Być wybieranym i brać udział w wyborach do Samorządu.

§ 156.1. Uczeń zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy
komputerze na zajęciach informatyki, drugiego języka ma prawo do zwolnienia z zajęć z tego
przedmiotu po spełnieniu warunków:
1) lekcje wychowania fizycznego, informatyki, drugi język z których uczeń ma być
zwolniony umieszczone są w planie zajęć jako pierwsze lub ostatnie w danym dniu;
2) rodzice ucznia wystąpią z podaniem do Dyrektora Szkoły, w którym wyraźnie zaznaczą,
że przejmują odpowiedzialność za ucznia w czasie jego nieobecności na zajęciach.
2. Uczeń zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na
zajęciach informatyki, drugiego języka ma obowiązek uczęszczać na lekcje tego przedmiotu,
jeżeli w tygodniowym planie zajęć są one umieszczone w danym dniu pomiędzy innymi zajęciami
lekcyjnymi.
3. Uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki,
drugiego języka po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły.
§ 157. W ostatnim tygodniu nauki (III klasa gimnazjum i zmiana Szkoły) uczeń ma obowiązek
rozliczyć się ze szkołą. Potwierdzeniem rozliczenia jest pisemna informacja od wychowawcy
klasy .
§ 158. Uczeń zagrożony uzależnieniem ma obowiązek na wniosek pedagoga uczestniczyć w
zajęciach profilaktyczno- terapeutycznych.
§ 159. Podstawowym obowiązkiem ucznia jest pogłębianie swojej wiedzy poprzez systematyczna
naukę.

§ 160. Każdy uczeń ma obowiązek:
1) Przestrzegania postanowień zawartych w statucie;
2) Godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią;
3) Systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, uczestniczenia w
obowiązkowych i wybranych przez siebie zajęciach;
4) Bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom Dyrektora Szkoły, wicedyrektorów,
nauczycieli oraz ustaleniom samorządu Szkoły lub klasy;
5) Przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego, w tym
a) okazywania szacunku dorosłym i kolegom,
b) szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi,
c) przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności.
6) Troszczenia się o mienie Szkoły i jej estetyczny wygląd;
7) Przychodzenia do Szkoły przynajmniej na 10 minut przed rozpoczęciem swojej
pierwszej lekcji w danym dniu;
8) Punktualnego przychodzenia na lekcje i inne zajęcia;
9) Usprawiedliwiania nieobecności według zasad określonych w § 164;
10) Uczęszczania na zajęcia w estetycznym stroju; strój galowy obowiązuje uczniów
podczas uroczystości szkolnych, egzaminów, egzaminów próbnych;
11) Uczestniczenia w imprezach i uroczystościach szkolnych i klasowych, udział
traktowany jest na równi z uczestnictwem na zajęciach szkolnych;
12) Dbania o zabezpieczenie mienia osobistego w szkole, w tym w szatni szkolnej;
13) Stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości;
14) Dbać o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegać się wszelkich
szkodliwych nałogów: nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać środków odurzających;
15) Pomagać kolegom w nauce , a szczególnie tym , którzy mają trudności powstałe z
przyczyn od nich niezależnych;
16) Przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o estetykę ubioru oraz indywidualnie
dobranej fryzury;
17) Posiadać aktualne wyniki okresowych badań lekarskich wykonywanych wg. harmonogramu
badań ,

§ 161. Uczniom nie wolno:
1. Przebywać w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym
działaniu.
2. Wnosić na teren Szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu.
3. Wnosić na teren Szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu.
4. Wychodzić poza teren Szkoły w czasie trwania planowych zajęć.
5. Spożywać posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych.
6. Rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy i zgody
zainteresowanych,
7. Używać podczas zajęć edukacyjnych telefonów komórkowych. W sytuacjach nagłych
informacje przekazywane są za pośrednictwem sekretariatu Szkoły.
8. Zapraszać obcych osób do Szkoły.

§ 162. 1 .Wszyscy członkowie społeczności szkolnej odpowiadają za dobra materialne
zgromadzone w Szkole.
2. W przypadku ich zniszczenia każdy ponosi koszty materialne naprawy.
3. Uczeń i jego rodzice(opiekunowie prawni) odpowiadają materialnie za świadomie
wyrządzone przez ucznia szkody.

§ 163. Wszyscy uczniowie naszej Szkoły mają obowiązek troszczyć się o honor Szkoły i
kultywować jej tradycje.

§ 164. Zasady zwalniania uczniów i usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach szkolnych:
1. Usprawiedliwiona nieobecność ucznia może być spowodowana chorobą lub ważną
przyczyną losową.
2. Uczeń nie ma prawa samowolnie opuszczać zajęć dydaktycznych w czasie trwania oraz
samowolnie oddalać się z terenu Szkoły.
3. Zwolnienia (tylko z przyczyn istotnych/losowych) z zajęć lekcyjnych udziela
wychowawca klasy. W przypadku jego nieobecności uczeń zobowiązany jest uzyskać zgodę
każdego uczącego w danym dniu nauczyciela lub wicedyrektora Szkoły.
4. W przypadku uczniów niepełnoletnich nieobecności uczniów na zajęciach szkolnych
usprawiedliwia wychowawca klasy na podstawie oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów),
informującego o przyczynie nieobecności.
5. W przypadku uczniów pełnoletnich honorowane są oświadczenia podpisane przez tych
uczniów.
6. Uczeń zobowiązany jest przedłożyć wychowawcy usprawiedliwienie swojej nieobecności
w szkole do trzeciego dnia obecności w szkole po okresie obejmującym dni (godziny)
opuszczonych zajęć edukacyjnych.
7. Usprawiedliwienia dostarczone w późniejszym terminie nie będą honorowane.
8. Każdorazowo wychowawca klasy decyduje, czy przedstawiony przez rodziców powód jest
istotny i może być uwzględniony jako przyczyna nieobecności.
9. Wychowawca ma prawo odmówić usprawiedliwienia nieobecności ucznia, jeżeli w
usprawiedliwieniu podana jest inna przyczyna niż podana w punkcie 1.
10. Na dłuższą nieobecność ucznia w zajęciach szkolnych, spowodowaną wyjątkową sytuacją
zezwala wyłącznie Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii wychowawcy (na podstawie pisemnego
wniosku rodziców).
11. Wychowawca klasy ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu tylko i
wyłącznie na podstawie umotywowanego pisemnego wniosku rodziców.
12. Wychowawca ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu w sytuacjach nagłych
(losowych) na telefoniczną prośbę rodzica (prawnego opiekuna). W takiej sytuacji, uczeń
przynosi wychowawcy klasy, pisemne usprawiedliwienie od rodziców w pierwszym dniu po
powrocie do Szkoły.
13. Każdorazowe zorganizowane wyjście uczniów w czasie trwania zajęć dydaktycznych
(pod opieką nauczyciela ) wymaga uzyskania zgody dyrektora lub wicedyrektora Szkoły.
14. Obowiązkiem wychowawcy jest miesięczne rozliczenie frekwencji swoich wychowanków(
do 10 dnia kolejnego miesiąca).
15. Wychowawca ma obowiązek gromadzić usprawiedliwienia.
16. W przypadku opuszczenia przez ucznia 25% zajęć edukacyjnych danego przedmiotu w
semestrze (licząc łącznie godziny usprawiedliwione i nieusprawiedliwione) nauczyciel ma
prawo przeprowadzić pisemny sprawdzian frekwencyjny z materiału programowego na miesiąc
przed końcem semestru.
17. Jeżeli nieobecność ucznia spowodowana jest pobytem w szpitalu z powodu choroby lub
urazu , to frekwencja tej osoby nie wlicza się do ogólnej frekwencji oddziału.
18. Dyrektor Szkoły ma prawo zawiadomić Sąd Rodzinny, jeżeli uczeń systematycznie nie
uczęszcza na zajęcia dydaktyczne, a tym samym nie realizuje prawidłowo obowiązku
nauki/obowiązku szkolnego.
19. Dyrektor Szkoły samodzielnie lub na wniosek wychowawcy udziela uczniowi pisemnej
nagany z włożeniem do akt w przypadku opuszczenia bez usprawiedliwienia co najmniej 60
godzin zajęć dydaktycznych.
20. Wychowawca klasy zobowiązany jest przekazywać na bieżąco Dyrektorowi Szkoły
informacje związane z frekwencją uczniów.

 

ROZDZIAŁ XI
Uczniowie Szkoły

§ 165. Zasady rekrutacji

1. Uczniowie są przyjmowani do Szkoły zgodnie z rejonizacją.
2. Na pisemny wniosek rodzica /opiekuna/ Dyrektor Szkoły może przyjąć dziecko spoza rejonu,
jeśli liczba uczniów nie przekracza 30 uczniów w oddziałach ogólnodostępnych, 20 w
oddziałach integracyjnych i 15 w oddziałach wyrównawczych oraz:
- uczeń uzyskał 67% punktów w teście językowym w klasach z rozszerzonym językiem obcym;
- ma na świadectwie dodatkowe osiągnięcia;
- ma co najmniej dobrą ocenę zachowania.
Rodzic w składanym wniosku uzasadnia prośbę spełnianiem któregoś z powyższych kryteriów.
3. Za dziecko dowożone do Szkoły spoza rejonu odpowiedzialność w czasie dojazdu ponoszą
rodzice.
4. Szkoła organizuje spotkanie informacyjne dla rodziców /opiekunów/ uczniów klas szóstych
w marcu roku poprzedzającego przyjęcie do Szkoły.
5. Rodzice ucznia zapisywanego do gimnazjum zobowiązani są do złożenia właściwej
dokumentacji w następujących terminach:
- Kartę zapisu do gimnazjum do 10 kwietnia roku poprzedzającego rozpoczęcie nauki;
- świadectwo ukończenia Szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o przystąpieniu do
sprawdzianu po klasie szóstej do trzech dni po ich uzyskaniu, ale nie później niż do 30
czerwca. Z tymi dokumentami należy złożyć dwa aktualne zdjęcia legitymacyjne.
Jeżeli przyjęcie do Szkoły następuje po wyznaczonym terminie lub w trakcie roku
szkolnego, to dokumenty te rodzice /opiekunowie/ składają przy zapisie.
5. Listy uczniów przyjętych do gimnazjum wywieszane są na tablicy ogłoszeń do 10 lipca.
§ 166. Warunki i tryb przechodzenia uczniów do Szkoły z innych typów szkół regulują
odrębne przepisy.
§ 167. Nagradzanie uczniów.

1. Uczeń może otrzymać nagrodę za:
1) najwyższe oceny z poszczególnych przedmiotów i zachowania;
2) szczególnie wyróżniające się zachowanie;
3) wybitne osiągnięcia w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i imprezach
sportowych;
4) nienaganną frekwencję;
5) wzorową działalność na rzecz klasy lub Szkoły

2. Rodzaje nagród:

1) Pochwała wychowawcy klasy wobec klasy;
2) Pochwała Dyrektora Szkoły wobec klasy;
3) Pochwała Dyrektora Szkoły wobec uczniów całej Szkoły;
4) Dyplom uznania;
5) List pochwalny do rodziców lub opiekunów prawnych ucznia;
6) Nagroda rzeczowa.

§ 168. Karanie uczniów.

1. W przypadku udowodnienia winy uczeń może otrzymać karę za:

1) Nieprzestrzeganie zapisów statutu;
2) Nieusprawiedliwione nieobecności na lekcjach;
3) Posiadanie, używanie i rozprowadzanie środków odurzających;
4) Zastraszenie, wymuszenie, zastosowanie przemocy fizycznej, kradzież mienia;
5) Wykroczenie zagrażające życiu i zdrowiu innych członków społeczności Szkoły.

2. Rodzaje kar:

1) Upomnienie wychowawcy klasy;
2) Upomnienie dyrektora Szkoły;
3) Nagana dyrektora Szkoły udzielona w obecności rodziców;
4) Nietypowanie ucznia do udziału w konkursach i imprezach organizowanych
przez Szkołę do momentu zniesienia kary przez Dyrektora Szkoły na wniosek wychowawcy;
5) Nietypowanie ucznia do reprezentowania Szkoły do momentu zniesienia kary
przez dyrektora na wniosek wychowawcy;
6) Zakaz udziału w wycieczce klasowej lub innych zajęciach wyjazdowych;
7) Przeniesienie do równoległej klasy;
8) Skreślenie z listy uczniów lub przeniesienie do innej Szkoły.

§ 169. Przy zastosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności stopień winy
ucznia, rodzaj i stopień naruszonych obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych
następstw przewinienia, dotychczasowy stosunek ucznia do ciążących na nim
obowiązków, zachowanie się po popełnieniu przewinienia oraz cele zapobiegawcze i
wychowawcze, które kara ma zrealizować.

§ 170. Uczeń może otrzymać za to samo przewinienie tylko jedną karę.

§ 171. Kara nie może naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia.

§ 172. 1. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu ucznia.

2. W razie popełnienia przez ucznia przewinienia zagrożonego karą określoną w § 168 ust.2
pkt 1:
1) wysłuchania dokonuje wychowawca klasy;
2) udzielenie upomnienia odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.
3. W razie popełnienia przez ucznia przewinienia zagrożonego karą określoną w § 168 ust. 2
pkt 2–7:
1) wysłuchania dokonuje Dyrektor Szkoły;
2) czynności wysłuchania przeprowadza się w obecności wychowawcy;
3) z czynności wysłuchania sporządza się notatkę, którą podpisują: Dyrektor
Szkoły, uczeń oraz wychowawca.

§ 173. 1. O zastosowanej karze Dyrektor Szkoły zawiadamia na piśmie ucznia, jeśli
jest pełnoletni, w pozostałych przypadkach rodziców lub osobę, pod której opieka
prawną lub faktyczną uczeń pozostaje, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Kary wymienionej w § 168 ust. 2 pkt 3 i 6 Dyrektor Szkoły udziela w obecności rodziców
lub osoby, pod której opieką prawną lub faktyczną uczeń pozostaje podczas spotkania
na terenie Szkoły w terminie wskazanym przez dyrektora. Ust. 2 nie stosuje się w
razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa rodziców lub osoby, pod której opieką prawną
lub faktyczną uczeń pozostaje).

3. Odpis zawiadomienia o ukaraniu składa się do akt ucznia.

4. Zawiadomienie o ukaraniu poza opisem popełnionego przez ucznia przewinienia i
daty jego popełnienia winno zawierać informacje o prawie wniesienia odwołania oraz
terminie i sposobie odwołania.

§ 174. 1. Ukaranemu, jeśli jest pełnoletni, a w pozostałych przypadkach rodzicom lub
opiekunowi prawnemu ukaranego przysługuje prawo wniesienia odwołania.

2. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

3. Odwołanie wniesione przez osobę nieuprawnioną lub po terminie pozostawia się bez
rozpoznania.

4 . Odwołanie wnosi się do Dyrektora Szkoły za pośrednictwem wychowawcy.

5. Odwołanie rozpatruje Komisja w składzie wychowawca, pedagog szkolny, opiekun
Samorządu Uczniowskiego w terminie do 14 dni od dnia wniesienia odwołania.

6. Decyzja komisji jest ostateczna.

§ 175. 1. Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby od pół roku do roku.

2. O zawieszeniu wykonania kary rozstrzyga podmiot, który jej udzielił na wniosek
wychowawcy, pedagoga lub samorządu uczniowskiego.

3. Wykonanie zawieszonej kary można zarządzić, jeżeli ukarany w okresie próby
dopuścił się przewinienia określonego w § 168 ust. 1
§ 176. Karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa się z
akt ucznia po roku nienagannego zachowania.

§ 177. Przepisów § 173 – 176 nie stosuje się do procedury skreślenia z listy uczniów i
karnego przeniesienia do innej Szkoły.

§ 178. Szczegółowe zasady skreślenia z listy uczniów i karnego przeniesienia do innej
Szkoły.

1. Rada Pedagogiczna danej Szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół może skierować
wniosek do Dyrektora Szkoły o skreślenie pełnoletniego ucznia z listy uczniów. Decyzję o
skreśleniu ucznia z listy uczniów podejmuje Dyrektor Szkoły

2. Rada Pedagogiczna danej Szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół może
skierować wniosek do Dyrektora Szkoły o rozpoczęcie procedury karnego przeniesienia
do innej Szkoły. Decyzję w sprawie przeniesienia do innej Szkoły podejmuje Kurator
Oświaty.

3. Wykroczenia stanowiące podstawę do skreślenia z listy uczniów (a także będące
podstawą złożenia wniosku o przeniesienie do innej Szkoły :

1) świadome działanie stanowiące zagrożenie życia lub skutkujące uszczerbkiem
zdrowia dla innych uczniów lub pracowników Szkoły;
2) rozprowadzanie i używanie środków odurzających, w tym alkoholu i narkotyków;
3) świadome fizyczne i psychiczne znęcanie się nad członkami społeczności
szkolnej lub naruszanie godności, uczuć religijnych lub narodowych;
4) dewastacja i celowe niszczenie mienia szkolnego;
5) kradzież;
6) wyłudzanie (np. pieniędzy), szantaż, przekupstwo;
7) wulgarne odnoszenie się do nauczycieli i innych członków społeczności szkolnej;
8) czyny nieobyczajne;
9) stwarzanie sytuacji zagrożenia publicznego, np. fałszywy alarm o podłożeniu bomby;
10) notoryczne łamanie postanowień Statutu Szkoły mimo zastosowania wcześniejszych
środków dyscyplinujących;
11) zniesławienie Szkoły, np. na stronie internetowej;
12) fałszowanie dokumentów szkolnych;
13) popełnienie innych czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego.

4. Wyniki w nauce nie mogą być podstawą do skreślenia ucznia ze Szkoły czy też
wnioskowania o przeniesienie do innej Szkoły.

6. Jeżeli absencja ucznia w opinii Rady Pedagogicznej uniemożliwia realizacje
obowiązku szkolnego, może ona podjąć decyzję o skreśleniu ucznia z listy.

7. Skreślenie z listy uczniów może nastąpić po wcześniejszym zastosowaniu następujących
środków:

1) powiadomienie rodziców o zaistniałym zdarzeniu;
2) udzieleniu nagany Dyrektora Szkoły;
3) karnym przeniesieniu do innej klasy (opcjonalnie).

§ 179. Procedura postępowania przy skreśleniu z listy uczniów i karnego przeniesienia do
innej Szkoły:

1. Podstawa wszczęcia postępowania jest sporządzenie notatki o zaistniałym zdarzeniu oraz
protokół zeznań świadków zdarzenia. Jeśli zdarzenie jest karane z mocy prawa (kpk),
Dyrektor niezwłocznie powiadamia organa ścigania;

2. Dyrektor Szkoły, po otrzymaniu informacji i kwalifikacji danego czynu, zwołuje
posiedzenie Rady Pedagogicznej danej Szkoły.

3. Uczeń ma prawo wskazać swoich rzeczników obrony. Rzecznikami ucznia mogą być
wychowawca klasy, pedagog (psycholog) szkolny, opiekun Samorządu Uczniowskiego. Uczeń
może się również zwrócić o opinię do Samorządu Uczniowskiego.

4. Wychowawca ma obowiązek przedstawić Radzie Pedagogicznej pełną analizę
postępowania ucznia jako członka społeczności szkolnej. Podczas przedstawiania
analizy, wychowawca klasy zobowiązany jest zachować obiektywność. Wychowawca klasy
informuje RP o zastosowanych dotychczas środkach wychowawczych i dyscyplinujących,
zastosowanych karach regulaminowych, rozmowach ostrzegawczych, ewentualnej pomocy
psychologiczno-pedagogicznej itp.

5. Rada Pedagogiczna w głosowaniu tajnym, po wnikliwym wysłuchaniu stron, podejmuje
uchwałę dotyczącą danej sprawy.

6. Rada Pedagogiczna powierza wykonanie uchwały Dyrektorowi Szkoły.

7. Dyrektor Szkoły informuje Samorząd Uczniowski o decyzji Rady Pedagogicznej celem
uzyskania opinii. Brak opinii samorządu w terminie 7 dni od zawiadomienia nie wstrzymuje
wykonania uchwały Rady Pedagogicznej.

8. W przypadku niepełnoletniego ucznia Szkoły Dyrektor kieruje sprawę do Dolnośląskiego
Kuratora Oświaty.

9. Jeżeli uczeń nie jest pełnoletni, decyzję o przeniesieniu ucznia odbierają i
podpisują rodzice lub prawny opiekun.

10. W przypadku pełnoletniości ucznia, oprócz wręczenia decyzji uczniowi, do
rodziców lub opiekuna prawnego kierowane jest pisemne powiadomienie listem poleconym.

11. Uczniowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji do organu wskazanego w
pouczeniu zawartym w decyzji w terminie 14 dni od jej doręczenia.

12. W trakcie całego postępowania odwoławczego uczeń ma prawo uczęszczać na
zajęcia do czasu otrzymania ostatecznej decyzji, chyba że decyzji tej nadano
rygor natychmiastowej wykonalności. Rygor natychmiastowej wykonalności obowiązuje w
sytuacjach wynikających z art. 108 k.p.a

ROZDZIAŁ XII
GOSPODARKA FINANSOWA SZKOŁY

§ 180 Szkoła jest jednostką budżetową. Gospodarkę finansową Szkoły regulują odrębne
przepisy.
ROZDZIAŁ XIII
Przepisy przejściowe

1. § 181. 1. Podstawę programową kształcenia ogólnego dla gimnazjów, określoną w
załączniku nr 4 do rozporządzenia MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach
szkół ( Dz.U. z 2009 r. nr 4, poz.18) stosuje się , począwszy od roku 2009/2010 w klasach
I gimnazjum.

2. W pozostałych klasach gimnazjum, do zakończenia cyklu kształcenia stosuje się
dotychczasową podstawę programową

3. W roku szkolnym 2009/2010 i 2010/2011 w klasach II i III gimnazjum, po uzyskaniu
pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej, odpowiednio w klasach II i III wprowadza się podstawę
programową, jak w ust. 4 w nauczaniu wychowania fizycznego.

ROZDZIAŁ XIV
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 182. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 183. Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami oraz prowadzi
rejestr wszystkich pieczęci.

§ 184. Ceremoniał szkolny.
1. Szkoła ma własny sztandar, patrona i logo.
2. Szkoła w każdym roku obchodzi następujące uroczystości:
1) Inauguracja roku szkolnego,
2) Pasowanie uczniów klas pierwszych,
3) Dzień Edukacji Narodowej,
4) Święto Niepodległości ,
5) Wigilia Świąt Bożego Narodzenia,
6) Dzień Ziemi,
7) Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
8) Dzień Sportu,
9) Pożegnanie absolwentów
10) Zakończenie roku szkolnego
3. Odświętny strój obowiązuje społeczność Szkoły na uroczystościach i egzaminach końcowych.

§ 185. Tryb wprowadzania zmian (nowelizacji ) statutu.

1. Zmiany (nowelizacja) w Statucie mogą być wprowadzane na wniosek:
1) organów Szkoły,
2) organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny w przypadku zmiany
przepisów.

2. Tryb wprowadzania zmian ( nowelizacji) do statutu jest identyczny jak tryb jego
uchwalania.

3.O zmianach ( nowelizacji) w statucie Dyrektor Szkoły powiadamia organy Szkoły, organ
prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

4. Szkoła publikuje tekst jednolity statutu najpóźniej po trzech nowelizacjach w formie
obwieszczenia.

§ 186. Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia ………………r. przyjęto do stosowania.
Statut Szkoły uchwalony
………………………….
Przez Radę Pedagogiczną w dniu ……. /
dyrektor/

 

zkoła publikuje tekst jednolity statutu najpóźniej po trzech nowelizacjach w formie
obwieszczenia.

§ 186. Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia ………………r. przyjęto do stosowania.
Statut Szkoły uchwalony
………………………….
Przez Radę Pedagogiczną w dniu ……. /
dyrektor/